bible-studies

An archive of posts tagged bible-studies.

Romans Chapter 3

14 min read

The Jews were entrusted with the oracles of God. God's righteousness abides even as those that call themselves by His name fail in every way. God's grace is unfathomable against the backdrop of man's wretchedness. All men are under condemnation. The law's purpose is to convict all men of sin. Preach grace and you'll be accused of promoting sins. No one can be justified by the works of the law. God's righteousness for all who believe. Justified freely. Since salvation is by grace and through faith, there can be no boasting. Preach faith and you will be accused of trying to nullify the law.

Rô-ma Chương 3

19 min read

The Jews were entrusted with the oracles of God. God's righteousness abides even as those that call themselves by His name fail in every way. God's grace is unfathomable against the backdrop of man's wretchedness. All men are under condemnation. The law's purpose is to convict all men of sin. Preach grace and you'll be accused of promoting sins. No one can be justified by the works of the law. God's righteousness for all who believe. Justified freely. Since salvation is by grace and through faith, there can be no boasting. Preach faith and you will be accused of trying to nullify the law.

Ga-la-ti Chương 3

24 min read

Sứ đồ Phao-lô khiển trách hội thánh Ga-la-ti vì đã lìa bỏ đức tin để cậy nơi luật pháp. Ông tiếp tục khuyên nhủ họ rằng sự xưng công bình chỉ được nhờ đức tin, và Đức Chúa Trời hứa ban sự sống đời đời cho những kẻ tin cả mấy trăm năm trước khi luật pháp được ban cho loài người, và lời đức chúa trời đã hứa thì không hề bị hủy bỏ trong bất kỳ trường hợp nào. Luật pháp được ban cho để nhân loại ý thức họ cần Đấng Cứu Thế, chứ không phải để ban sự công chính.

Romans Chapter 4

13 min read

Boasting is the characteristic of those that rely on the law. Those that do not work, but believe in Christ is considered righteous. Rightousness is credited apart from works. God will never count the sins of those that believe ever again. Abraham was called righteous even before he was circumcised. Dead faith belongs to the one who relies on the law to get right with God. God's promise is only voided if you rely on the law to get right with Him. The law only brings wrath. In conclusion, righteousness is by grace through faith only.

Rô-ma Chương 4

17 min read

Boasting is the characteristic of those that rely on the law. Those that do not work, but believe in Christ is considered righteous. Rightousness is credited apart from works. God will never count the sins of those that believe ever again. Abraham was called righteous even before he was circumcised. Dead faith belongs to the one who relies on the law to get right with God. God's promise is only voided if you rely on the law to get right with Him. The law only brings wrath. In conclusion, righteousness is by grace through faith only.

Ga-la-ti Chương 4

16 min read

Phao-lô tiếp tục chứng minh với người Ga-la-ti rằng sự lệ thuộc của họ vào luật pháp chấm dứt khi Đấng Christ đến. Ông dùng hình ảnh người kế tự phục dưới quyền người quản lý cho đến khi trưởng thành. Phao-lô dùng sự tích Y-sác và Ích-ma-ên để chứng tỏ sự mong muốn của người Ga-la-ti được trở về dưới luật pháp là điều trái nghịch với tin lành tự do.

Romans Chapter 8

25 min read

No more condemnation. The new law sets us free from the old law. True meaning of walking after the flesh. Where is the focus of your faith? Who walks after the flesh? The spirit lives but the flesh is dead. The Spirit gives life. The debt of the flesh is fully paid. Do not rely on the flesh to achieve God's righteousness. Sealed by the Spirit. Peace in Christ. Suffering with Christ--the true meaning. Waiting for the day of deliverance from the bondage of decay. The Spirit prays for us. Those who are called by God. God's love is undefeatable.

Rô-ma Chương 8

31 min read

No more condemnation. The new law sets us free from the old law. True meaning of walking after the flesh. Where is the focus of your faith? Who walks after the flesh? The spirit lives but the flesh is dead. The Spirit gives life. The debt of the flesh is fully paid. Do not rely on the flesh to achieve God's righteousness. Sealed by the Spirit. Peace in Christ. Suffering with Christ--the true meaning. Waiting for the day of deliverance from the bondage of decay. The Spirit prays for us. Those who are called by God. God's love is undefeatable.

Sách Rô-ma

14 min read

Romans_3:20 viết như sau: "Vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài, vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi." Câu này đại diện cho hầu như toàn bộ sách Rô-ma mà Phao-lô đã viết để chỉ cho chúng ta thấy mục đích thực của luật pháp, và vai trò của nó trong mối liên hệ giữa chúng ta và Đức Chúa Trời.

The Parables of Jesus

1 min read

Reflections on some of Jesus' parables which were often misunderstood or misinterpreted. Virtually all who received Jesus' teaching through them, no matter how earnest they were, tend to view them through the eyes of the flesh, through a worldly perspective. When Jesus talks of the rebirth, Nicodemus automatically assumes that it had to be through the physical means of going back to his mother's womb, while others ask Jesus what they'd have to "DO" to inherit eternal life, and His disciples asked Him what the works of God were so they could "DO" them. No one realized that there were nothing they could "DO" for God's Kingdom.

Ngụ Ngôn của Chúa Giê-su

1 min read

Suy gẫm về một số những ngụ ngôn của Chúa Giê-su thường bị hiểu hoặc giải thích sai lạc. Hầu như tất cả những người dù có thiện chí đến đâu đi chăng nữa, khi nhận được những lời phán của Chúa Giê-su thì thường tìm cách hiểu theo xác thịt, hoặc cái nhìn của đời này. Khi Chúa Giê-su nói về sự tái sinh, thì giáo sư Ni-cô-đem lại nghĩ mình phải trở về lòng mẹ, còn những người khác thì hỏi Chúa họ phải "làm" gì để được sự sống đời đời, và các môn đệ Chúa thì hỏi Ngài công việc của Đức Chúa Trời là gì để họ "làm." Chẳng ai nhận thức được rằng họ không thể "làm" được gì cho nước Đức Chúa Trời.