1 Giăng 5:1-3

Điều răn cũ: yêu anh em mình. Điều răn mới: Tin vào Con Ngài.

ĐIỀU RĂN CŨ: YÊU THƯƠNG LẪN NHAU

1Ai tin Ðức Chúa Jêsus là Ðấng Christ, thì sanh bởi Ðức Chúa Trời; và ai yêu Ðức Chúa Trời là Ðấng đã sanh ra, thì cũng yêu kẻ đã sanh ra bởi Ngài. 2Chúng ta biết mình yêu con cái Ðức Chúa Trời, khi chúng ta yêu Ðức Chúa Trời và giữ vẹn các điều răn Ngài. 3Vì nầy là sự yêu mến Ðức Chúa Trời, tức là chúng ta vâng giữ điều răn Ngài. Ðiều răn của Ngài chẳng phải là nặng nề." (1 John 5:1-3)

Đến đây, chúng ta phải ý thức được rằng mệnh lệnh của Chúa, theo Giăng, là chúng ta phải yêu thương anh em trong Chúa. Tôi muốn chứng tỏ rằng Giăng vẫn đang dạy chúng ta nếp sống của thời Cựu Ước. Chúng ta hãy đọc lại những câu Kinh thánh đã viết về đề tài này trong thơ của ông.

Ai yêu mến anh em mình, thì ở trong sự sáng (1 John 2:10).

… ai chẳng làm điều công bình là không thuộc về Ðức Chúa Trời, kẻ chẳng yêu anh em mình cũng vậy (1 John 3:10).

11chúng ta phải yêu thương lẫn nhau. 12Chớ làm như Ca-in, là kẻ thuộc về ma quỉe (1 John 3:11b-12).

Chúng ta biết rằng mình đã vượt khỏi sự chết qua sự sống, vì chúng ta yêu anh em mình (1 John 3:14).

Vả, nầy là điều răn của Ngài: là chúng ta phải … yêu mến lẫn nhau như Ngài đã truyền dạy ta (1 John 3:23).

7Hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau; vì sự yêu thương đến từ Ðức Chúa Trời, kẻ nào yêu, thì sanh từ Ðức Chúa Trời và nhìn biết Ðức Chúa Trời. 8Ai chẳng yêu, thì không biết Ðức Chúa Trời; vì Ðức Chúa Trời là sự yêu thương (1 John 4:7-8).

Nếu chúng ta yêu nhau, thì Ðức Chúa Trời ở trong chúng ta (1 John 4:12).

Ai ở trong sự yêu thương, là ở trong Ðức Chúa Trời, và Ðức Chúa Trời ở trong người ấy (1 John 4:16).

Chúng ta đã nhận nơi Ngài điều răn nầy: Ai yêu Ðức Chúa Trời, thì cũng phải yêu anh em mình (1 John 4:21).

Nói một cách ngắn gọn:

• Nếu bạn không sống trong sự yêu thương: bạn không thuộc về Chúa, bạn thuộc về ma quỉ, bạn không biết Chúa.
• Nếu bạn sống trong sự yêu thương: bạn ở trong sự sáng, bạn vượt khỏi sự chết qua sự sống, bạn được sanh từ Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời ở trong bạn.

Đến đây bạn phải đi đến kết luận rằng Giăng không phải chỉ đơn thuần khuyên nhủ chúng ta hãy yêu thương lẫn nhau, nhưng ông đang bày tỏ một phúc âm cứu rỗi đặt nền tảng trên khả năng yêu thương người khác. Đó là một phúc âm của việc làm.

Phúc âm của Giăng thì nghịch lại với phúc âm của ân điển nói rằng chúng ta được cứu nhờ ân điển bởi đức tin nơi việc Chúa đã hoàn tất trên thập giá.

ĐIỀU RĂN MỚI: TIN VÀO ĐẤNG CHRIST

37Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Ðức Chúa Trời ngươi. 38Ấy là điều răn thứ nhứt và lớn hơn hết. 39Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. 40Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra (Matthew 22:37-40).

Khi Chúa Giê-su ban mệnh lệnh yêu thương, Ngài có một dụng ý khác với Giăng. Giăng giảng về điều đó như một khuôn vàng thước ngọc để chúng ta noi theo, nhưng Chúa Giê-su đã dùng mệnh lệnh đó để chứng tỏ loài người đã thiếu mất sự vinh hiển Chúa là dường nào.

Nếu “khuôn vàng thước ngọc” đó đã đem một người đến chỗ ý thức được rằng họ sẽ chẳng bao giờ đạt được tiêu chuẩn toàn hảo của Đức Chúa Trời, thì họ sẽ quỳ gối dưới chân thập tự cậy vào sự nhân từ và lòng thương xót của Chúa. Dưới chân thập giá, họ sẽ ý thức được:

chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài, vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi. (Romans 3:20).

Vả lại chẳng hề có ai cậy luật pháp mà được xưng công bình trước mặt Ðức Chúa Trời, điều đó là rõ ràng lắm, vì người công bình sẽ sống bởi đức tin (Galatians 3:11).

Ngày nay, họ phải hầu việc Chúa theo cách mới, dưới sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh thay vì dưới sự hướng dẫn của luật pháp.

Nhưng bây giờ chúng ta đã chết về luật pháp, là điều bắt buộc mình, thì được buông tha khỏi luật pháp đặng hầu việc Ðức Chúa Trời theo cách mới của Thánh Linh, chớ không theo cách cũ của văn tự (Romans 7:6).

Giăng dường như vẫn còn bị vấn vương dưới luật pháp của Cựu Ước. Biết đâu ông chính là người không biết Chúa, vì nếu biết, ông đã ý thức được rằng hiện nay Chúa đã ban cho những kẻ thuộc về Ngài một điều răn mới: tin vào Đấng mà Ngài đã sai đến.

27Hãy làm việc, chớ vì đồ ăn hay hư nát, nhưng vì đồ ăn còn lại đến sự sống đời đời, là thứ Con người sẽ ban cho các ngươi; vì ấy là Con, mà Cha, tức là chính Ðức Chúa Trời, đã ghi ấn tín của mình. 28Chúng thưa rằng: Chúng tôi phải làm chi cho được làm công việc Ðức Chúa Trời?” 29Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Các ngươi tin Ðấng mà Ðức Chúa Trời đã sai đến, ấy đó là công việc Ngài (John 6:27-29).

Nghi Nguyen

- Scripture quoted by permission. All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the NET Bible® copyright ©1996-2006 by Biblical Studies Press, L.L.C. All rights reserved.

Disclaimer: This is my own opinion on the topic, which does not necessarily reflect the church's theology, or beliefs of the individuals in it — Nghi Nguyen

Filed under: , and