Phi-líp 3:10-12

Quyền Phép Của Sự Sống Lại Của Chúa. Thông Công Thương Khó Với Chúa, Giống Như Ngài Trong Sự Chết, Sống Lại Từ Trong Kẻ Chết. Chưa Đến Đích Nhưng Đã Được Chúa Nắm Lấy.

"10... cho đến nỗi tôi được biết Ngài, và quyền phép sự sống lại của Ngài, và sự thông công thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài, 11cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết. 12Ấy không phải tôi đã giựt giải rồi, hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu, nhưng tôi đương chạy hầu cho giựt được, vì chính tôi đã được Ðức Chúa Jêsus Christ giựt lấy rồi." (Philippians 3:10-12)

1. QUYỀN PHÉP SỰ SỐNG LẠI CỦA CHÚA

“… 10cho đến nỗi tôi được biết Ngài, và quyền phép sự sống lại của Ngài , …” (Philippians 3:10a)

Tuần trước chúng ta đã học về ý niệm “cho đến nỗi tôi được biết Ngài,” mà trước đó chúng ta đã nói về điều kiện để được biết Chúa đó là “tôi đã xem những điều đó như rơm rác.” Những điều đó là nỗ lực của xác thịt mà Phao-lô đã dùng để thỏa những đòi hỏi của luật pháp, là sự khen ngợi và nể vì của người đồng thời ông cũng sống dưới luật pháp.

Tuần này chúng ta tiếp theo với “cho đến nỗi tôi được biết … quyền phép sự sống lại của Ngài.” Thì câu hỏi được nêu lên là: quyền phép sự sống lại của Chúa là gì? Còn gì khác ngoài điều mà A-đam và Ê-va đã mất từ buổi sáng thế, đó là sự sống đời đời, mà gánh nặng về tội lỗi họ đã truyền lại cho hậu thế, là sự ngăn cách với Đức Chúa Trời vì bản chất tội lỗi của nhân loại, và nhiều hậu quả khác đến từ những sự mất mát đó.

Nhờ sự chết của Chúa Giê-su mà những kẻ tin được Chúa phục hồi lại những điều mà tổ phụ A-đam đã đánh mất. Nhưng Phao-lô, và chúng ta là những người đang đọc thư của ông, được “biết” quyền phép sự sống lại của Chúa như thế nào?

Nếu chúng ta tin rằng “người công bình sống bởi đức tin” thì tương tự như thế chúng ta cũng chỉ có thể “biết” bởi đức tin, nắm chặt lấy những lời hứa của Chúa về “quyền phép sự sống lại của Chúa.” Có người có thể được Chúa chữa lành, nhưng đó không phải là sự sống đời đời. Có người được Chúa giải tỏa được một nan đề nào đó trong cuộc sống, nhưng hiện giờ họ cũng không phải đang sống trong nước Trời. Vì sự sống đời đời, và sự đến của nước Trời, chỉ đến khi “trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót; vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại được không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa.” (1 Corinthians 15:52)

2. THÔNG CÔNG THƯƠNG KHÓ VỚI CHÚA, GIỐNG NHƯ CHÚA TRONG SỰ CHẾT, SỐNG LẠI TỪ TRONG KẺ CHẾT

“ … 10bvà sự thông công thương khó của Ngài, 11làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài.” (Philippians 3:10b-11)

Tương tự như cách giải thích ở trên, chúng ta được mọi sự như được ghi trong tiểu đề ở trên chỉ là nhờ đức tin mà chúng ta được đồng chết với Chúa, và cũng bởi đồng chết với Chúa mà chúng ta sẽ được sống lại với Ngài.

“Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp tem trong sự chết Ngài, hầu cho Ðấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy.” (Romans 6:4)

“Vả, nếu chúng ta đã cùng chết với Ðấng Christ, thì chúng ta tin rằng mình cũng sẽ sống lại với Ngài.” (Romans 6:8)

3. CHƯA ĐẾN ĐÍCH NHƯNG ĐÃ ĐƯỢC CHÚA GIỮ CHỖ CHO RỒI

12Ấy không phải tôi đã giựt giải rồi, hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu, nhưng tôi đương chạy hầu cho giựt được, vì chính tôi đã được Ðức Chúa Jêsus Christ giựt lấy rồi ” (Philippians 3:12)

Đây là một huyền nhiệm của đức tin. Như một người đã được nhận quyền công dân nước Mỹ, nhưng chưa đến ngày tuyên thệ. Như chúng ta là những người đã được ấn chứng bằng Thánh Linh bởi đức tin nơi lời hứa của Chúa là Đấng Thành Tín, nhưng còn đợi đến ngày tiếng kèn chót được thổi lên khi Chúa Giê-su trở lại lần thứ hai.

Nghi Nguyen

- Scripture quoted by permission. All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the NET Bible® copyright ©1996-2006 by Biblical Studies Press, L.L.C. All rights reserved.

Disclaimer: This is my own opinion on the topic, which does not necessarily reflect the church's theology, or beliefs of the individuals in it — Nghi Nguyen

Filed under: , and