Romans 8:24-39

Trông điều mình không thấy. Thở than không thể nói ra. Mọi sự hiệp lại làm ích. Nếu Chúa vùa giúp chúng ta.

TRÔNG ĐIỀU MÌNH KHÔNG THẤY

"24Vì chúng ta được cứu trong sự trông cậy, nhưng khi người ta đã thấy điều mình trông cậy rồi, ấy không phải là trông nữa: mình thấy rồi, sao còn trông làm chi? 25Song nếu chúng ta trông điều mình không thấy, ấy là chúng ta chờ đợi điều đó cách nhịn nhục." (Romans 8:24-25)
Câu kinh thánh "Vì chúng ta được cứu trong sự trông cậy" hàm ý điều chúng ta đang mong đợi hiện chưa được nhận lấy. Và dựa theo đoạn kinh thánh học Chúa Nhật trước, điều chúng ta đang mong đợi là: "sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta vậy." (Romans 8:23).

Bạn đang mong đợi điều gì mà bây giờ chưa thấy? Nếu bạn đang trông mong sự sống đời đời, thì điều đó chỉ được tiếp nhận trong ngày Chúa tái lâm, vì đời sống hiện tại của bạn chưa phải là vĩnh cửu; đang hư nát cũng như mọi sự trong vũ trụ này. Vì như có viết trong 8:22, “Muôn vật mong rằng mình cũng sẽ được giải cứu khỏi làm tôi sự hư nát.”

Nhiều tín hữu có một tín lý rằng sự cứu rỗi bao gồm cả sự sống đời đời lẫn sự chữa lành của thân thể. Nếu thực vậy, và nếu đó là ý Chúa khi Ngài phán kẻ tìm kiếm nước Chúa và sự công bình của Ngài thì cũng được phước lành của thân thể, thì chúng ta phải nêu lên câu hỏi: Nếu đức tin chúng ta đủ để được cứu, thì tại sao đức tin đó không đủ để được chữa lành? Thì phải chăng người không được chữa lành thì cũng không được cứu?

Điều mong đợi nếu đã nhận được rồi thì không còn là mong đợi nữa (c. 24), và nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Ðấng Christ về đời nầy mà thôi, thì trong cả mọi người, chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết (1 Cor 15:19).

THỞ THAN KHÔNG THỂ NÓI RA

26Cũng một lẽ ấy, Ðức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Ðức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta.  27Ðấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thể nào, vì ấy là theo ý Ðức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy.” (Romans 8:26-27)

Đâu là nguồn của sự thở than không thể nói ra được? Nếu chẳng phải là sự đau đớn và chịu đựng đã làm nhân loại khốn khổ từ khi họ bị đuổi ra khỏi vườn Địa Đàng?

MỌI SỰ HIỆP LẠI LÀM ÍCH

28Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Ðức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. 29Vì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng Con Ngài, hầu cho Con nầy được làm Con cả ở giữa nhiều anh em; 30còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình, và những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển.” (Romans 8:28-30)

Kết cuộc, mọi hoàn cảnh, dù chúng ta cảm nhận là lành hay dữ, đều hiệp lại để đem lại lợi ích cho chúng ta, như được bày tỏ trong phần sau của câu kinh thánh: “những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển.” Điều này là biểu tượng cho mục đích tối hậu của Đức Chúa Trời cho chúng ta, và Ngài sắp xếp mọi biến cố hầu đưa chúng ta đến đích trong chương trình của Ngài.

NẾU CHÚA VÙA GIÚP CHÚNG TA

31Ðã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Ðức Chúa Trời vùa giúp chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta? 32Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao? 33Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Ðức Chúa Trời: Ðức Chúa Trời là Ðấng xưng công bình những kẻ ấy. 34Ai sẽ lên án họ ư? Ðức Chúa Jêsus Christ là Ðấng đã chết, và cũng đã sống lại nữa. Ngài đang ngự bên hữu Ðức Chúa Trời, cầu nguyện thế cho chúng ta. 35Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Ðấng Christ? có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, hay là gươm giáo chăng? 36Như có chép rằng: Vì cớ Ngài, chúng tôi bị giết cả ngày; Họ coi chúng tôi như chiên định đem đến hàng làm thịt. 37Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Ðấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. 38Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, 39bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Ðức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Ðức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta.” (Romans 8:31-39)

Không điều gì có thể phá vỡ chương trình của Chúa cho chúng ta.

Nghi Nguyen

- Scripture quoted by permission. All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the NET Bible® copyright ©1996-2006 by Biblical Studies Press, L.L.C. All rights reserved.

Disclaimer: This is my own opinion on the topic, which does not necessarily reflect the church's theology, or beliefs of the individuals in it — Nghi Nguyen

Filed under: , and