1 Giăng 5:4-13

Sự thắng hơn thế gian. Chứng của Đức Chúa Trời về Con Ngài.

SỰ THẮNG HƠN THẾ GIAN

4Vì hễ sự gì sanh bởi Ðức Chúa Trời, thì thắng hơn thế gian; và sự thắng hơn thế gian, ấy là đức tin của chúng ta5Ai là người thắng hơn thế gian, há chẳng phải kẻ tin Ðức Chúa Jêsus là Con Ðức Chúa Trời hay sao?" (1 John 5:4-5)
Đến đây, tôi có vẻ dường như đã chỉ trích hầu hết những lời viết của Giăng. Nhưng riêng trong phần này, tôi cũng có phần nào đồng ý với ông. Vì ở đây ông không nói về những gì chúng ta phải làm để được sự cứu rỗi, nhưng về Đấng mà nhờ Ngài chúng ta có sự sống đời đời. Tôi cũng sẽ giải thích lý do tại sao tôi không hoàn toàn đồng ý với Giăng.

Chẳng một điều chi chúng ta có thể làm để được cứu vì:

Chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài (Romans 3:20)

Giăng có vẻ đồng ý với tác giả Rô-ma khi ông viết “sự thắng hơn thế gian, ấy là đức tin của chúng ta”. Giăng nói thêm về đặc điểm của “đức tin” đó là “kẻ tin Ðức Chúa Jêsus là Con Ðức Chúa Trời.”

Tuy nhiên, tôi không đồng ý với ông là chỉ tin Chúa Giê-su là con Đức Chúa Trời là đủ, vì ngay cả ma quỉ cũng tin điều đó (James 2:19; Acts 16:16-18). Đức tin nơi Chúa phải bao gồm sự không còn trông cậy nơi việc làm của luật pháp để được sự công bình của Đức Chúa Trời, và đi đến đức tin rằng chỉ có sự chết của Chúa Giê-su trên thập giá vì tội lỗi nhân loại họ mới được làm hòa lại với Ngài.

CHỨNG CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI VỀ CON NGÀI

6Ấy chính Ðức Chúa Jêsus Christ đã lấy nước và huyết mà đến, chẳng những lấy nước mà thôi, bèn là lấy nước và huyết; 7ấy là Ðức Thánh Linh đã làm chứng, vì Ðức Thánh Linh tức là lẽ thật. 8Vì có ba làm chứng: Ðức Thánh Linh, nước và huyết; ba ấy hiệp một. 9Ví bằng chúng ta nhận chứng của loài người, thì chứng của Ðức Thánh Linh trọng hơn; vả, chứng của Ðức Chúa Trời ấy là chứng mà Ngài làm về Con Ngài. 10Ai tin đến Con Ðức Chúa Trời, thì có chứng ấy trong mình; còn ai không tin Ðức Chúa Trời, thì cho Ngài là nói dối, vì chẳng tin đến chứng Ðức Chúa Trời đã làm về Con Ngài. 11Chừng ấy tức là Ðức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong Con Ngài. 12Ai có Ðức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Ðức Chúa Trời thì không có sự sống. 13Ta đã viết những điều nầy cho các con, hầu cho các con biết mình có sự sống đời đời, là kẻ nào tin đến danh Con Ðức Chúa Trời. (1 John 5:6-13)

Trong các câu 6 đến 10, Giăng bày tỏ về ý nghĩa của lời chứng về Chúa Giê-su. Nhưng tôi thấy điều ông viết chỉ giống như một sự hỗn độn những ngôn từ khó hiểu. Tạm bỏ những chi tiết đó qua một bên, tôi chỉ muốn tập trung vào một số điểm chính trong các câu 11 đến 13: sự sống đời đời là ở trong Đấng Christ, và ai tin đến danh Ngài thì sẽ được.

Một lần nữa, tôi không tin rằng điều kiện của sự sống đời đời mà Giăng truyền bá là đủ vì cùng với lý do là cả ma quỷ cũng tin Chúa Giê-su là Con Trời (James 2:19; Acts 16:16-18). Tôi muốn nhắc lại điều đã được viết trong phần cuối của đoạn ở trên về đức tin nơi Đấng Christ.

Nghi Nguyen

- Scripture quoted by permission. All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the NET Bible® copyright ©1996-2006 by Biblical Studies Press, L.L.C. All rights reserved.

Disclaimer: This is my own opinion on the topic, which does not necessarily reflect the church's theology, or beliefs of the individuals in it — Nghi Nguyen

Filed under: , and