Ngụ Ngôn Về Các Ta-lâng

Bạn có biết rõ ràng mình đem về được bao nhiêu ta lâng không? Bài viết này sẽ giúp bạn làm cách nào đạt được số ta lâng cần thiết (Matthew 25:14-30).

Qua bài viết này, tôi sẽ cho thấy những sai lầm của cách giải thich phổ thông nhất, mà đó cũng là lý do Chúa Giê-su phán tại sao Ngài lại dùng ngụ ngôn để giảng về sự cứu rỗi: hầu cho người ta nghe nhưng không hiểu, nhìn mà không thấy. Khi bạn dùng xác thịt của mình để hiểu các ngụ ngôn của Chúa Giê-su, hay để biết ý Ngài mà làm theo, thì bạn không thể hiểu ý Ngài, vì đó là một huyền nhiệm (Ma-thi-ơ, Matthew 13:10-11). Nhưng nếu chúng ta nhìn qua khỏi ý nghĩa nông cạn trên bề mặt, chúng ta sẽ hiểu được ý Chúa Giê-su khi Ngài kể câu chuyện ngụ ngôn này. Một sự giải thích, hoặc áp dụng, sai lầm sẽ khiến người tín hữu cố tìm sự kết quả nhưng kết cuộc là bông trái của sự chết, bông trái sanh ra từ xác thịt được kích thích bởi luật pháp (Rô-ma, Romans 7:5). Ai trong vòng độc giả biết cách rõ ràng mình được Chúa ban bao nhiêu ta lâng, và đã làm lợi cho Chúa được bao nhiêu ta lâng? Chớ đoán mò, vì thực ra bạn phải hoặc biết, hoặc không biết. Nếu chúng ta không đoán mò về điều kiện để được vào nước thiên đàng, thì cũng đừng đoán mò về vấn đề ta-lâng trong ngụ ngôn này. Bạn đã làm được gì với những ta-lâng Chúa ban?

Ngụ ngôn

14“Vả, nước thiên đàng sẽ giống như một người kia, khi đi đường xa, gọi các đầy tớ mà giao của cải mình. 15Chủ đó cho người nầy năm ta-lâng, người kia hai, người khác một, tùy theo tài mỗi người; đoạn, chủ lên đường. 16Tức thì, người đã nhận năm ta-lâng đi làm lợi ra, và được năm ta-lâng khác. 17Người đã nhận hai ta-lâng cũng vậy, làm lợi ra được hai ta-lâng nữa. 18Song người chỉ nhận một thì đi đào lỗ dưới đất mà giấu tiền của chủ. 19Cách lâu ngày, chủ của những đầy tớ ấy trở về khiến họ tính sổ… 30Còn tên đầy tớ vô ích đó, hãy quăng nó ra ngoài là chỗ tối tăm, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng..’ (Ma-thi-ơ, Matthew 25:14-30).”

Chúng ta thường rút tỉa những ý chính hoặc áp dụng từ ngụ ngôn này thế nào? Những giải thích phổ thông: Chúa sẽ cất những ân tứ nếu bạn không sử dụng chúng; hãy cẩn thận kẻo bạn bị ném vào nơi tối tăm, mất sự sống đời; vậy hãy cố gắng hết sức mình, và chớ phạm sự lầm lỗi ghê gớm là vùi lấp ân tứ Chúa ban.

Nếu ngụ ngôn này thực sự dành cho Cơ-đốc Nhân, và phải được giữ theo nghĩa trên giấy trắng mực đen, tôi e rằng chẳng một ai có thể tạo được những ta-lâng cân xứng với những ta-lâng do Chúa ban; nói một cách đơn giản, vì không ai biết chắc mình được Chúa ban cho bao nhiêu ta-lâng, ta-lâng đó là gì, và họ đã đạt được bao nhiêu ta-lâng theo tiêu chuẩn toàn thiện của Đức Chúa Trời.

Thiết lập tiêu chuẩn phân tích

Theo cùng phương pháp tôi đã dùng khi viết bài diễn kinh Ngụ Ngôn Người Đi Gieo Giống, tôi cũng một lần nữa dùng cùng một hệ thống để giải thích ngụ ngôn này:

  • Nguyên tắc #1: Mọi người đều chết trong tội lỗi và sự vi phạm.
  • Nguyên tắc #2: Mọi người đều không có khả năng tuân theo ý muốn của Đức Chúa Trời
  • Nguyên tắc #3: Dựa trên nguyên tắc #1 và #2, bạn hoặc được cứu, hoặc không được cứu, chứ không có sự phân biệt tốt xấu trong vòng người được cứu; chỉ có phân biệt người tin Chúa hay người không tin Chúa.
  • Nguyên tắc #4: Loài người không thể có kết quả cho Chúa, chỉ ngoại trừ Đấng Christ

Tôi đã viết khá chi tiết về các nền tảng này trong bài Ngụ Ngôn Người Đi Gieo Giống. Tôi giữ giả thuyết rằng bạn không gặp trở ngại gì về các nền tảng đó mà tôi sẽ dùng để giải thích cách nào chúng ta có thể hiểu được ngụ ngôn này.

Phải đem về bao nhiêu ta lâng?

Hãy ghi nhận rằng Chúa Giê-su đưa ra trường hợp một người được ban cho 5 ta-lâng, sinh ra thêm 5 ta-lâng nữa, người được 2, lại gây dựng thêm 2 ta-lâng nữa. Tại sao Chúa không nói đến chẳng hạn như một người được cho 10 ta-lâng, nhưng đem về thêm chỉ được 9? Hay một số nào đó nhỏ hơn 10? Có thể nào một người đem thêm về thiếu một ta-lâng thì được 1 triệu, như số đã được ban cho, và bị kể như người chỉ được ban cho một mà chẳng đem về được thêm gì? Gia-cơ, James 2:10 có thể được diễn ý như sau: một người đem về thiếu một ta-lâng thì cũng kể như thiếu hết thảy. Vậy có thể nào Chúa chấp nhận một điều gì không toàn hảo: được giao bao nhiêu ta-lâng thì phải đem về thêm bấy nhiêu, không được thiếu một ta-lâng nào?

Đáng sợ hơn nữa, trong một ngụ ngôn tương tự trong Lu-ca, Luke 19:12-27, mỗi tôi tớ được giao cho một mi-na, có người đem về thêm 10 mi-na nữa và được khen ngợi. Nhưng nếu người đó chỉ mang về thêm 9, hoặc 5, hoặc 1 mi-na nữa, hoặc người đó đã cố gắng hết sức nhưng lại bị thua lỗ vì hoàn cảnh không cho phép? Làm sao người đó biết được nỗ lực của họ hội đủ điều kiện của Đức Chúa Trời?

Bạn là người tốt nhất trong vòng các Cơ-đốc Nhân, bạn giảng trên làn sóng âm thanh và viết nhiều sách vở, bạn có chắc mình sanh lợi cho Chúa theo số lượng ta-lâng mà Ngài ban cho bạn không? Nếu bạn nghĩ mình ra gì, thì tôi bảo đảm với bạn rằng bạn chẳng ra gì đâu (Ga-la-ti, Galatians 6:3). Tôi sẽ dẫn chứng với bạn rằng Đức Chúa Trời chỉ chấp nhận những điều toàn hảo.

Hãy trọn vẹn

“Thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn, như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn.” (Matthew 5:48)
“Vì người nào giữ trọn luật pháp, mà phạm một điều răn, thì cũng đáng tội như đã phạm hết thảy.” (James 2:10)
“Tôi lại rao cho mọi người chịu cắt bì rằng, họ buộc phải vâng giữ trọn cả luật pháp.” (Galatians 5:3)
“Hãy truyền cho cả hội chúng Y-sơ-ra-ên rằng: Hãy nên thánh, vì ta Giê-hô-va Đức Chúa Trời các người, vốn là thánh.” (Leviticus 19:2)
“Ngươi phải không chỗ trách được trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi.” (Deuteronomy 18:13)

Khi Chúa Giê-su phán: Ta ban cho ngươi 5 ta-lâng, hãy đem về thêm 5 nữa, và khi ta ban cho 2, cũng vậy hãy đem về thêm 2. Lời của Đấng đã cất lên thì vũ trụ thành hình không thể bị coi thường. Ngài đã không nói bạn có thể đem về thêm số lượng ít hơn khi được ban cho. Ngài đã không nói khi được ban cho 5, bạn có thể đem về thêm 4.

Vậy thì quí vị, giảng sư và giáo sư, đã đem về cho Chúa bao nhiêu ta-lâng? Trước khi quí vị đóng vai trò dạy dỗ người khác về sự hầu việc Chúa, quí vị đã làm trọn trọng trách mà Đức Chúa Trời đã đòi hỏi từ chính quí vị chưa? Trong vòng các giảng sư mà tôi đã từng nghe, tôi tin rằng chỉ có Billy Graham là một trong thiểu số rất nhỏ có thể tránh không trả lời câu hỏi này, vì ông chẳng hề đóng vai trò người dạy dỗ người khác, hoặc đóng vai trò Chúa Giê-su trong đời sống họ, nhưng ông luôn luôn trung tín hầu việc Chúa trong trách vụ khâm sai, làm một người chỉ dẫn người khác đến với Đấng Christ.

Cho dù tôi có không viết thêm gì nữa, mọi nỗ lực để tìm cách áp dụng cách sai lạc ngụ ngôn này, vào đời sống Cơ-đốc Nhân sẽ chỉ là vô ích; vì theo sự giảng dạy đó, người nghe sẽ không bao giờ biết tình trạng của mình khi Chúa trở lại. Lại nữa không một người nào đang chuẩn bị để vào nước Trời mà không biết rõ tình trạng hợp lệ của quyền công dân mình trong nước ấy.

Xác thịt chỉ sinh ra xác thịt

Chúa Giê-su đã nói nhiều lần nhiều cách, và sứ đồ Phao-lô cũng nhấn mạnh lại trong I Cô-rin-tô 15:50 (I Corinthians 15:50), rằng thịt và huyết không thể nào được hưởng nước Đức Chúa Trời. Để được vào nước Chúa, “người cũ” phải chết đi trước khi được tái sinh; nhưng bằng cách nào? Phao-lô nói rằng người cũ, thân xác hay chết, bám chặt lấy ông như kẻ song sinh dính chặt vào nhau từ lúc còn trong lòng mẹ. Thế mà Cơ-lô-se, Colossians 2:12, Rô-ma, Romans 6:4, và Ga-la-ti, Galatians 3:27 đều tuyên bố rằng chúng ta được kể như đã được đồng chết và chôn cùng Đấng Christ. Chúa tuyên án tử hình cho người tội lỗi, và Chúa đã chịu tử hình thế cho chúng ta.

Thế còn sự đòi hỏi về việc sử dụng ta-lâng? Điều hợp lý chằng phải là Chúa cũng ban cho chúng ta cách nhưng không sao? Hay là bạn quá tự kiêu và nói rằng mình có khả năng sản xuất thêm ta-lâng cho Chúa?

Kết quả thực cho Chúa

Trong Ma-thi-ơ, Matthew 7:19, Chúa Giê-su phán cây nào không kết quả sẽ bị đốn và quăng vào lửa. Nhưng làm thế nào loài người có thể sanh bông trái của Thánh Linh (Ga-la-ti, Galatians 5:22); ngoại trừ dĩ nhiên bạn nghĩ sanh bông trái có nghĩa là làm một việc gì đó trong danh Đấng Christ? Chúa Giê-su nói sanh bông trái không phải như vậy. Ngài phán chúng ta sanh bông trái khi chúng ta ở trong Ngài, hoặc thuộc về Ngài.

Vậy thì làm sao bạn được “ở trong Đấng Christ?” Bằng cách làm một việc gì đó? Nếu đây là điều bạn tin thì ai đó đã không dạy bạn tin lành chân thật. Bạn có thể nuôi cả ngàn người nghèo đói và giảng tin lành cho vạn người, chưa chắc bạn đã nhờ đó ở trong Chúa (I Cor 13:3). Điều cho bạn vào nước Trời, vào gia đình của Đức Chúa Trời, là khi Chúa coi bạn là người công chính. Vậy thì làm sao bạn trở nên người công chính? Bởi ân điển Chúa và qua đức tin trong Ngài. Kinh Thánh nói hàng ngàn lần (tôi phóng đại lên đấy thôi) rằng chẳng có công việc nào, kể cả sự tuân giữ mọi điều trong sách luật pháp, có thể đem lại sự công bình của Đức Chúa Trời.

Ta lâng của chính Chúa

Lại một lần nữa, Chúa phán: hãy sanh bông trái, thì chính Ngài sanh bông trái hầu ban cho cách nhưng không cho những kẻ tin danh Ngài. Ta-lâng và bông trái, Chúa Giê-su đem đến và ban cho những kẻ thuộc về Ngài, y như Ngài đã phó chính mình trên thập tự giá làm giá chuộc linh hồn chúng ta, và ban cho cách nhưng không.

Trong Ma-thi-ơ, Matthew 5:48, Chúa Giê-su phán chúng ta phải trở nên người toàn hảo vì Đức Chúa Trời là toàn hảo, rồi Ngài tự mình đổ huyết trên cây thập tự để ban dòng huyết luôn thanh tẩy cách nhưng không cho bất cứ ai kêu đến danh Ngài. Có sự dâng hiến nào, nghi lễ nào, hy sinh nào, khiến bạn trở nên vẹn toàn không?

Vậy nếu bạn không sản xuất được ta-lâng, không kết quả được, không chết con người cũ được, không toàn hảo được, rồi theo những nền tảng tôi đã nêu lên ở trên, bạn cũng không thể làm được điều gì đẹp lòng Chúa. Tôi mong rằng đến đây bạn hiểu Chúa Giê-su muốn ám chỉ điều gì khi Ngài ban ngụ ngôn này: ngoài Ta ra các ngươi chẳng làm chi được. Với người Hê-bơ-rơ, Ngài phán: hãy thay của lễ thiêu bằng chính ta, với người ngoại Ngài phán: Hãy đến cùng Ta. Rồi các ngươi sẽ được ta-lâng, ta-lâng chẳng đến từ con người khốn khổ, nhưng đến từ Đấng Sáng Tạo nên trời đất muôn vật. Và chẳng phải chỉ thêm một ta-lâng, mà tất cả những gì Đức Chúa Trời sẽ ban cùng với Con Một của Ngài, Đấng mà Ngài đã ban từ lòng thương xót.

Bạn đừng tìm cách hiểu ngụ ngôn này bởi tự nó mà thôi, nhưng đặt nó trong bối cảnh của những chân lý nền tảng khác hầu bạn đừng đi đến một kết luận sai lầm và nghi ngờ sự đầy trọn của Thập Tự Giá của Đấng Christ. Đức Chúa Trời chẳng chấp nhận điều gì thấp kém hơn Công Việc làm bởi Đấng duy nhất đẹp lòng Ngài mọi đàng: Giê-su Christ Thượng Đế Toàn Năng. Công việc của bạn? Ta-lâng của bạn? Chỉ là tấm áo nhớp. Tiên tri Ê-sai cũng nói vậy về những việc đến từ xác thịt mà bạn tưởng là công bình (Ê-sai, Isaiah 64:4). Bạn hãy cẩn thận, vì Chúa chỉ nhận ta-lâng đến từ Ngài mà thôi. Khi Ngài nói “hãy đem ta lâng về cho Ta,” Ngài muốn chúng ta hiểu rằng: chỉ hãy tin Ta thì được mọi sự.

Nghi Nguyen

- Scripture quoted by permission. All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the NET Bible® copyright ©1996-2006 by Biblical Studies Press, L.L.C. All rights reserved.

Disclaimer: This is my own opinion on the topic, which does not necessarily reflect the church's theology, or beliefs of the individuals in it — Nghi Nguyen

Filed under: , and