Romans 7:1-6

Khi còn sống. Nếu chồng chết. Anh em đã chết về luật pháp. Tội lỗi bị luật pháp xui khiến. Cách mới của Thánh Linh.

KHI CÒN SỐNG

"1Hỡi anh em (vì tôi nói với những kẻ biết luật pháp), vậy anh em há chẳng biết rằng luật pháp chỉ cai trị người ta khi còn sống hay sao?? (Romans 7:1)
Phao-lô ám chỉ rằng các bạn, là những người đọc thư này, không còn ở dưới sự cai trị của luật pháp nữa. Nhưng làm sao có thể như vậy được? Điều này là lẽ thật bởi vì bạn đã "cùng chết với Đấng Christ (Romans 6:8)" và cũng "đã bị chôn với Ngài bởi phép báp-têm trong sự chết Ngài (Romans 6:4)." Những người có đức tin bền vững nơi phúc âm của Đấng Christ phải tin và chấp nhận chân lý đó.

Thế nhưng, nếu các bạn thăm dò những sự giảng dạy ngày hôm nay cũng như trong quá khứ, luật pháp vẫn còn cai trị phần lớn những người tin Chúa. Đó là một sự kiện đáng buồn, nhưng có thật. Mặc dầu luật pháp đã làm trọn công việc của nó khi dẫn đưa một số người đến với Chúa, nó vẫn kềm giữ họ chặt trong tay.

NẾU CHỒNG CHẾT

2Cho nên, đờn bà có chồng, hễ chồng còn sống bao lâu, thì luật pháp buộc phải theo chồng bấy lâu; nhưng nếu chồng chết, thì người vợ được thoát khỏi luật pháp đã buộc mình với chồng3Vậy nếu đương lúc chồng còn sống, mà vợ đi lấy người khác, thì phải bị kêu là đờn bà ngoại tình; nhưng nếu chồng chết, thì vợ được buông tha khỏi luật pháp, dầu lấy người khác cũng chẳng phải là đờn bà ngoại tình vậy. (Romans 7:2-3)

Phao-lô dùng một thí dụ trong đời sống, đặc biệt là trong bối cảnh của luật pháp của người Do-thái, để dạy chúng ta cách nào người tín hữu được thoát khỏi luật pháp: Nếu chồng chết, thì người vợ được thoát khỏi luật pháp đã buộc mình với chồng hầu có thể thuộc về một người khác.

ANH EM ĐÃ CHẾT VỀ LUẬT PHÁP

4Hỡi anh em ta, anh em cũng như vậy, bởi thân thể của Ðấng Christ, anh em đã chết về luật pháp, đặng thuộc về người khác, tức là người đã từ kẻ chết sống lại, hầu cho chúng ta được kết quả cho Ðức Chúa Trời. (Romans 7:4)

Cũng tương tự như trong thí dụ ở trên, giống như khi người chồng chết, Đấng Christ cũng đã chết để giải phóng chúng ta khỏi sự kềm giữ của luật pháp để chúng ta được thuộc về Ngài.

Nói một cách khác, chúng ta không thể nào thuộc về Đấng Christ nếu vẫn còn ở dưới sự canh giữ của luật pháp. Các bạn có thấy sự nghiêm trọng của điều này không? Nhiều người tin rằng nếu họ giữ luật pháp thì sẽ được đến gần Chúa, nhưng thực ra nghĩ như vậy là sai. Hãy xem Romans 7:10, là câu kinh thánh mà chúng ta đã học trước đây:

Vậy thì té ra điều răn vốn nên làm cho tôi sống, đã dắt tôi đến sự chết. (Romans 7:10)

Luật pháp đã mang lại cho tôi cùng một hậu quả với A-đam và Ê-va khi họ được mở mắt để biết điều thiện và điều ác.

Còn thêm một điều nữa, Galatians 5:4 chắc phải đem lại sự kinh sợ cho người cứ khăng khăng muốn phạm tội tà dâm với chồng cũ của mình là luật pháp:

Anh em thảy đều muốn cậy luật pháp cho được xưng công bình, thì đã lìa khỏi Ðấng Christ, mất ân điển rồi. (Galatians 5:4)

Mọi tội lỗi đều được tha, chỉ ngoại trừ tội này mà thôi: cậy luật pháp để được xưng công bình.

TỘI LỖI BỊ LUẬT PHÁP XUI KHIẾN

5Vì khi chúng ta còn sống theo xác thịt, thì các tình dục xấu xa bị luật pháp xui khiến, hành động trong chi thể chúng ta và kết quả cho sự chết. (Romans 7:5)

Luật pháp, mặc dầu rất cần thiết để nhân loại thấy tình trạng tội lỗi của mình, nó không thể ngăn chận tội lỗi. Trái lại, luật pháp còn đánh thức dậy dục vọng của xác thịt và “kết quả cho sự chết” thay vì sinh ra “trái của Thánh Linh.”

CÁCH MỚI CỦA THÁNH LINH

6Nhưng bây giờ chúng ta đã chết về luật pháp, là điều bắt buộc mình, thì được buông tha khỏi luật pháp đặng hầu việc Ðức Chúa Trời theo cách mới của Thánh Linh, chớ không theo cách cũ của văn tự. (Romans 7:6)

Bạn có thực muốn hầu việc Chúa không? Câu 6 chỉ cách để chúng ta đạt được điều đó: bạn phải chết về luật pháp. Một người muốn hầu việc Chúa mà sống dưới sự cai trị của luật pháp thì chỉ sanh bông trái của sự chết.

Nhưng hầu việc Chúa theo “cách mới của Thánh Linh” thì như thế nào? Đức tin nghịch lại với việc làm cũng giống như Thánh Linh nghịch lại với xác thịt dưới sự kềm tỏa của luật pháp. Trong Giăng đoạn 6, sau khi chứng kiến Chúa Giê-su làm phép lạ với vài miếng bánh và cá, đoàn dân thấy thúc giục muốn tìm biết ý Chúa để hầu việc Ngài. Họ hỏi Chúa Giê-su:

28… “Chúng tôi phải làm chi cho được làm công việc Ðức Chúa Trời? 29Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Các ngươi tin Ðấng mà Ðức Chúa Trời đã sai đến, ấy đó là công việc Ngài. (John 6:28-29)

Các bạn có tin rằng chỉ đức tin nơi Chúa Giê-su là đủ không? Hay là các bạn cho rằng đức tin đó phải được chứng tỏ qua việc làm? Phao-lô trả lời thẳng là “Không.” Ông nói:

4Vả, đối với kẻ nào làm việc, thì tiền công không kể là ơn, nhưng kể như là nợ, 5còn kẻ chẳng làm việc chi hết, nhưng tin Ðấng xưng người có tội là công bình, thì đức tin của kẻ ấy kể là công bình cho mình. (Romans 4:4-5)

Chúa Giê-su đã hứa rằng những kẻ ở trong Ngài sẽ sanh lắm trái, mà chúng ta có thể gọi là việc làm, nhưng những việc đó đến từ Chúa và bởi Ngài hầu cho đừng ai khoe mình. Và nếu bông trái, hay việc làm, được sinh ra bởi Chúa, thì chúng không thể nào đến bởi sự thúc đẩy của luật pháp, bởi vì luật pháp, theo như câu 5 ở trên, chỉ sinh ra bông trái của sự chết.

Tiên tri Giê-rê-mi đã mặc khải về mối liên hệ mới với Chúa theo cách mới của Thánh Linh sẽ khác với Giao Ước Cũ:

31Ðức Giê-hô-va phán: Nầy, những ngày đến, bấy giờ ta sẽ lập một giao ước mới với nhà Y-sơ-ra-ên và với nhà Giu-đa. 32Giao ước nầy sẽ không theo giao ước mà ta đã kết với tổ phụ chúng nó trong ngày ta nắm tay dắt ra khỏi đất Ê-díp-tô, tức giao ước mà chúng nó đã phá đi, dầu rằng ta làm chồng chúng nó, Ðức Giê-hô-va phán vậy. 33Ðức Giê-hô-va phán: Nầy là giao ước mà ta sẽ lập với nhà Y-sơ-ra-ên sau những ngày đó. Ta sẽ đặt luật pháp ta trong bụng chúng nó và chép vào lòng. Ta sẽ làm Ðức Chúa Trời chúng nó, chúng nó sẽ làm dân ta. 34Chúng nó ai nấy sẽ chẳng dạy kẻ lân cận mình hay là anh em mình, mà rằng: Hãy nhận biết Ðức Giê-hô-va! vì chúng nó thảy đều sẽ biết ta, kẻ nhỏ cũng như kẻ lớn. Ðức Giê-hô-va phán: Ta sẽ tha sự gian ác chúng nó, và chẳng nhớ tội chúng nó nữa. (Jeremiah 31:31-34)

Đây mới đúng là cách để chúng ta hầu việc Chúa theo cách mới của Thánh Linh. Cách mới này đối chọi với cách cũ đặt nền tảng trên luật pháp như được bày tỏ qua hằng hà sa số những điều lệ và giới răn: Hãy và Đừng.

Nghi Nguyen

- Scripture quoted by permission. All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the NET Bible® copyright ©1996-2006 by Biblical Studies Press, L.L.C. All rights reserved.

Disclaimer: This is my own opinion on the topic, which does not necessarily reflect the church's theology, or beliefs of the individuals in it — Nghi Nguyen

Filed under: , and