Cơ-lô-se 1:7-10

Yêu thương trong Thánh Linh. Biết ý Chúa. Nẩy ra đủ các việc lành.

Dear friends,

Những đặc tính tốt mà Phao-lô đã dùng để diễn tả tín hữu Cơ-lô-se dường như là tiếp theo từ bài học tuần trước dựa theo Colossians 1:1-6, nhất là trong câu 5: "3Trong khi chúng tôi cầu nguyện cho anh em không thôi, thì cảm tạ Ðức Chúa Trời là Cha Ðức Chúa Jêsus Christ chúng ta. 4Vì chúng tôi đã nghe về đức tin của anh em nơi Ðức Chúa Jêsus Christ và về sự yêu thương của anh em đối với mọi thánh đồ, 5vì cớ sự trông cậy để dành cho anh em ở trên trời là sự trước kia anh em đã nhờ đạo Tin Lành chân thật mà biết đến."

1. YÊU THƯƠNG TRONG THÁNH LINH

7… y như Ê-pháp-ra là bạn đồng sự thiết nghĩa với chúng tôi đã dạy anh em; người giúp đỡ chúng tôi như một kẻ giúp việc trung thành của Ðấng Christ,8và đã tỏ ra cho chúng tôi biết lòng yêu thương mà anh em cảm chịu bởi Ðức Thánh Linh.” (Colossians 1:7-8)

Tình yêu thương là một trong những “trái Thánh Linh” (Galatians 5:22), do đó “lòng
yêu thương mà anh em cảm chịu bởi Ðức Thánh Linh”
cũng phải đến từ đó. “Trái Thánh Linh” không thể nào đến từ sự bó buộc mà phải là sự thể hiện Sự Sống của Đức Chúa Trời trong đời sống người đó.

Tình yêu thương không những chỉ là một đặc tính tuyệt vời, mà còn là một điều không thể không có trong đời sống người tin Chúa. Sứ đồ Giăng đã viết rất nhiều về điều này trong các thư của ông, đến nỗi dường như người tín hữu buộc phải thể hiện tình yêu thương. Nhưng tình yêu thương không thể nào đến dù là bởi mệnh lệnh yêu thương của chính Chúa. Chúng ta hiểu rằng Chúa Giê-su ban mệnh lệnh yêu thương là có mục đích cho chúng ta thấy tình trạng tội lỗi của nhân loại, nhưng chúng ta sẽ phải giải thích như thế nào về những thư của Giăng mà ông viết không khác gì những mệnh lệnh yêu thương?

“23Vả, nầy là điều răn của Ngài: là chúng ta phải tin đến danh Con Ngài, tức là Ðức Chúa Jêsus Christ, và chúng ta phải yêu mến lẫn nhau như Ngài đã truyền dạy ta.” (1 John 3:23)

Luật pháp, qua các điều răn, không thể nào làm mang đến tình yêu chân thật vì tình yêu đó chỉ có thể là bông trái của Thánh Linh trong đời sống người tin Chúa. Như vậy, sự thiếu sót tình yêu thương có thể là dấu hiệu một người chỉ là tin Chúa trên môi miếng. Tóm lại, một hành động yêu thương không khiến một người trở nên tín hữu, nhưng một người tín hữu chân thật thì thế nào cũng có bông trái yêu thương. Phải chăng đây là cách Chúa Giê-su phân biệt lúa mì và cỏ dại trong ngày tận thế?

Đó có lẽ là lý do Phao-lô diễn tả tình yêu thương của tín hữu Cơ-lô-se với ý niệm “trong Thánh Linh.”

2. BIẾT Ý CHÚA

9Cho nên, chúng tôi cũng vậy, từ ngày nhận được tin đó, cứ cầu nguyện cho anh em không thôi, và xin Ðức Chúa Trời ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài, với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa.” (Colossians 1:9)

Nếu bạn hỏi 100 người xem họ nghĩ ý Chúa trong đời sống họ là gì thì bạn sẽ được 100 câu trả lời khác nhau. Nhưng có thực là bạn phải tìm biết chương trình của Chúa là gì cho đời sống mình? Hay là Chúa là Đấng, theo như đoạn Kinh thánh ở trên, sẽ “ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài”? Chắc phải là điều sau, vì theo Colossians 1:9, và cũng bởi vì loài người không thể tự mình tìm biết ý Đức Chúa Trời: “Vì, ai biết ý tưởng Chúa, ai là kẻ bàn luận của Ngài?” (Romans 11:34–36)

Nhưng ý Chúa đã được bày tỏ và viết xuống tỏ tường trong Kinh thánh:

*“28</29>Chúng thưa rằng: Chúng tôi phải làm chi cho được làm công việc Ðức Chúa Trời? 29Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Các ngươi tin Ðấng mà Ðức Chúa Trời đã sai đến, ấy đó là công việc Ngài.”* (John 6:28-29)

Chân lý này lại được củng cố thêm với đoạn Kinh thánh dưới đây:

“Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Ðức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.” (Matthew 6:33)

Tuy nhiên, sự công bình của Chúa mà bạn đang tìm thì tùy thuộc vào đức tin nơi Đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến. Còn những điều khác bạn nghĩ là ý Chúa cho đời sống mình thì chỉ là sự suy đoán của riêng bạn.

Tôi nghĩ rằng nhiều người lẫn lộn ý Chúa và chương trình của Chúa. Trong ý Chúa, loài người có quyền quyết định làm theo ý Ngài hay không, còn chương trình của Chúa thì cả vũ trụ phải tuân theo. Đức Chúa Trời yêu thương toàn thế gian, nhưng Ngài cho họ quyền chọn lựa có tin Con Ngài hay không. Còn chương trình của Chúa trong sự tạo nên vũ trụ, cho đời sống mỗi người với hạnh phúc hay khổ đau, giàu có hay nghèo hèn, bệnh tật hay mạnh khỏe, sinh ra với đôi mắt sáng hay trong sự mù lòa, đóng vai trò gì trong sự hầu việc Ngài, v.v., thì điều gì Ngài đã định sẽ phải xảy ra như thế.

Trong chương trình của Chúa, mọi việc lành cho bạn làm thì Ngài đã sắm sẵn. Bạn không phải tìm cách để đọc ý Chúa vì chính Ngài sẽ cho bạn biết.

“Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Ðức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Ðức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.” (Ephesians 2:10)

Vậy, chúng ta hãy để Chúa làm công việc của Ngài, còn nếu bạn không biết ý Chúa là gì cho đời sống mình thì hãy chỉ đơn giản vâng theo mệnh lệnh Ngài trong Giăng 6:28-29 là hãy “tin vào Đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến.” Đừng để ai cướp đi cơ hội này.

3. BIẾT CHÚA

10hầu cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường, nẩy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Ðức Chúa Trời. (Colossians 1:10)

Theo Giăng 17:3, sự sống đời đời là sự nhận biết Đức Chúa Trời, mà biết Chúa tức là biết Con Ngài, vì Chúa Giê-su chính là “hình ảnh của Ðức Chúa Trời không thấy được,” như đã được viết trong Cơ-lô-se 1:15 là ý niệm chúng ta sẽ học trong Chúa Nhật tới. Hiện nay Chúa Giê-su đã về bên hữu Đức Chúa Cha và Ngài để lại Đức Thánh Linh để chỉ cho những điều cần biết về Đức Chúa Trời.

Để được “thêm lên trong sự hiểu biết Ðức Chúa Trời,”“nẩy ra đủ các việc lành,” bạn phải bước đi theo Thánh Linh, đừng theo xác thịt. Đây chính là điểm nhiều người gặp khó khăn. Chúng ta hãy cùng xem đoạn Rô-ma dưới đây:

3Vì điều chi luật pháp không làm nổi, tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối, thì Ðức Chúa Trời đã làm rồi: Ngài đã vì cớ tội lỗi sai chính Con mình lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta, và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt, 4 hầu cho sự công bình mà luật pháp buộc phải làm được trọn trong chúng ta, là kẻ chẳng noi theo xác thịt, nhưng noi theo Thánh Linh.” (Romans 8:3-4)

Điều gì mà “luật pháp không làm nổi”? Luật pháp đã không làm được điều chúng ta mong ước. Nó đã không giúp chúng ta làm hòa với Đức Chúa Trời. Nó đã không rửa sạch tội lỗi chúng ta. Nó đã không đem lại cho chúng ta sự công bình cần thiết để được đến gần Chúa. Thực vậy, luật pháp phơi bày tội lỗi chúng ta và tạo nên vực thẳm ngăn cách chúng ta với Đức Chúa Trời. Còn Chúa thì khác, Ngài đã sai con Ngài đến hầu chúng ta bởi đức tin mà được biết Chúa Cha.

Vậy, bạn phải làm gì bây giờ? Nếu bạn vẫn còn cậy nơi việc làm của luật pháp để được đến gần Chúa thì bạn lầm lẫn lắm. Vì bạn sẽ không bao giờ nhờ luật pháp mà biết Ngài. Cách duy nhất để biết Đức Chúa Trời là “tin vào Đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến.” (John 6:29)

Nghi Nguyen

- Scripture quoted by permission. All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the NET Bible® copyright ©1996-2006 by Biblical Studies Press, L.L.C. All rights reserved.

Disclaimer: This is my own opinion on the topic, which does not necessarily reflect the church's theology, or beliefs of the individuals in it — Nghi Nguyen

Filed under: , and