Hê-bơ-rơ 11:1-40

BỞI ĐỨC TIN.

BỞI ĐỨC TIN

"1Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. ... 39Hết thảy những người đó dầu nhơn đức tin đã được chứng tốt, song chưa hề nhận lãnh điều đã được hứa cho mình. 40Vì Ðức Chúa Trời có sắm sẵn điều tốt hơn cho chúng ta, hầu cho ngoại chúng ta ra họ không đạt đến sự trọn vẹn được. (Hebrews 11:1,39-40)

Một chiếc ghế có thể là một minh họa đơn giản về đức tin. Khả năng của một chiếc ghế chịu trọng lượng của người ngồi có phụ thuộc vào đức tin của người đó hay vào cấu trúc của chính chiếc ghế?

Ngồi trên một chiếc ghế là một hành động của đức tin, và chiếc ghế đó sẽ chịu trọng lượng của người ngồi bất kể đức tin của họ nhiều hoặc ít. Không tụ họp chung quanh và phân tích đức tin của người đó, nói rằng, “Nhìn vào đức tin của người này! Thật đáng kinh ngạc!” Thay vào đó, điều cần tập trung vào là đặc tính của chiếc ghế, ai sản xuất ra nó và sử dụng vật liệu gì.

Những người giảng đức tin thường nhấn mạnh vào đức tin chính nó, họ đề xướng rằng yếu tố quyết định không phải là chiếc ghế mà là lượng đức tin được thể hiện. Họ dạy rằng đức tin có thể di chuyển tay của Chúa. Tuy nhiên, quan điểm này trái ngược với điều viết trong Hê-bơ-rơ 11:39-40.

39Hết thảy những người đó dầu nhơn đức tin đã được chứng tốt, song chưa hề nhận lãnh điều đã được hứa cho mình. 40Vì Ðức Chúa Trời có sắm sẵn điều tốt hơn cho chúng ta, hầu cho ngoại chúng ta ra họ không đạt đến sự trọn vẹn được.

Các anh hùng đức tin được biểu dương trong chương này không thực hiện những quyết định trong cuộc sống chỉ để trưng bày đức tin của họ; vì thực ra, những quyết định đó là kết quả tự nhiên của đức tin của họ bắt nguồn từ sự hiểu biết về Chúa. Tương tự, sự hiểu biết của một người về một chiếc ghế tự nhiên nẩy ra đức tin về sự đáng tin cậy của nó.

Vậy nếu “đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy,” thì câu hỏi quan trọng là: chúng ta đang trông mong vào điều gì mà hiện đang chẳng xem thấy?

Nếu hy vọng của bạn là sự tha thứ tội lỗi nhờ sự hi sinh của Đấng Christ và sự được tương giao với Chúa trong nơi chí thánh, thì bạn có thể biết chắc vững vàng. Tuy nhiên, nếu hi vọng của bạn tập trung vào phước lành của đời này, thì bạn vẫn có thể hy vọng, nhưng sự chắc chắn thì chắc là không.

Nghi Nguyen

- Scripture quoted by permission. All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the NET Bible® copyright ©1996-2006 by Biblical Studies Press, L.L.C. All rights reserved.

Disclaimer: This is my own opinion on the topic, which does not necessarily reflect the church's theology, or beliefs of the individuals in it — Nghi Nguyen

Filed under: , and