John 17:1-26

Vinh hiển. Nhìn biết Chúa. Việc của Chúa. Thuộc về Chúa. Không ai thất lạc. Biệt riêng bởi lời Chúa.

GIĂNG 17:1-26

1 Ðức Chúa Jêsus phán như vậy, đoạn, ngước mắt lên trời mà rằng: Thưa Cha, giờ đã đến; xin làm vinh hiển Con, hầu cho Con cũng làm vinh hiển Cha, 2 và nhơn quyền phép Cha đã ban cho Con cai trị loài xác thịt, Con được ban sự sống đời đời cho những kẻ mà Cha đã giao phó cho Con. 3 Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Ðức Chúa Trời có một và thật, cùng Jêsus Christ, là Ðấng Cha đã sai đến. 4 Con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao cho làm. 5 Cha ôi! bây giờ xin lấy sự vinh hiển Con vốn có nơi Cha trước khi chưa có thế gian mà làm vinh hiển Con nơi chính mình Cha.

6 Con đã tỏ danh Cha ra cho những người Cha giao cho Con từ giữa thế gian; họ vốn thuộc về Cha, Cha giao họ cho Con, và họ đã giữ lời Cha. 7 Hiện nay họ đã biết rằng mọi sự Cha đã giao cho Con đều là từ Cha mà đến. 8 Vì Con đã truyền cho họ những lời Cha đã truyền cho Con, và họ đã nhận lấy; nhìn biết quả thật rằng Con đến từ nơi Cha, và tin rằng ấy là Cha sai Con đến.

9 Con vì họ mà cầu nguyện; chẳng phải vì thế gian mà cầu nguyện, nhưng vì kẻ Cha đã giao cho Con, bởi chưng họ thuộc về Cha. 10 Phàm mọi điều thuộc về Con tức là thuộc về Cha, mọi điều thuộc về Cha tức là thuộc về Con, và Con nhơn họ được tôn vinh. 11 Con không ở thế gian nữa, nhưng họ còn ở thế gian, và Con về cùng Cha. Lạy Cha thánh, xin gìn giữ họ trong danh Cha, là danh Cha đã ban cho Con, để họ cũng hiệp làm một như chúng ta vậy. 12 Ðang khi Con còn ở với họ, Con gìn giữ họ, trừ đứa con của sự hư mất ra, thì trong đám họ không một người nào bị thất lạc, hầu cho lời Kinh Thánh được ứng nghiệm. 13 Nhưng bây giờ Con về cùng Cha, và đương khi còn ở thế gian, Con nói những điều đó, hầu cho trong lòng họ được đầy dẫy sự vui mừng của Con. 14 Con đã truyền lời Cha cho họ, và thế gian ghen ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian vậy. 15 Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác. 16 Họ không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian. 17 Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh; lời Cha tức là lẽ thật. 18 Như Cha đã sai Con trong thế gian, thì Con cũng sai họ trong thế gian. 19 Con vì họ tự làm nên thánh, hầu cho họ cũng nhờ lẽ thật mà được nên thánh vậy.

20 Ấy chẳng những vì họ mà Con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến Con nữa, 21 để cho ai nấy hiệp làm một, như Cha ở trong Con, và Con ở trong Cha; lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng chính Cha đã sai Con đến. 22 Con đã ban cho họ sự vinh hiển mà Cha đã ban cho Con, để hiệp làm một cũng như chúng ta vẫn là một: 23 Con ở trong họ và Cha ở trong Con, để cho họ toàn vẹn hiệp làm một, và cho thế gian biết chính Cha đã sai Con đến, và Cha đã yêu thương Con.

24 Cha ôi, Con muốn Con ở đâu thì những kẻ Cha đã giao cho Con cũng ở đó với Con, để họ ngắm xem sự vinh hiển của Con, là vinh hiển Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu Con trước khi sáng thế. 25 Hỡi Cha công bình, thế gian chẳng từng nhận biết Cha; song Con đã nhận biết Cha, và những kẻ nầy nhận rằng chính Cha đã sai Con đến. 26 Con đã tỏ danh Cha ra cho họ, Con lại sẽ tỏ ra nữa, để cho tình yêu thương của Cha dùng yêu thương Con ở trong họ, và chính mình Con cũng ở trong họ nữa.
(John 17:1-26)

VINH HIỂN

1 Ðức Chúa Jêsus phán như vậy, đoạn, ngước mắt lên trời mà rằng: Thưa Cha, giờ đã đến; xin làm vinh hiển Con, hầu cho Con cũng làm vinh hiển Cha, 2 và nhơn quyền phép Cha đã ban cho Con cai trị loài xác thịt, Con được ban sự sống đời đời cho những kẻ mà Cha đã giao phó cho Con. (John 17:1-2)

Mặc dầu “Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Ðức Chúa Trời, Bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm,” (Psalms 19:1), sự vinh hiển bày tỏ qua vũ trụ thì không thể sánh với sự vinh hiển hầu đến. Sự vinh hiển ấy sẽ không hào nhoáng như khi Chúa tạo nên các giải ngân hà và các vì sao, nhưng sẽ được cảm nhận sâu xa trong lòng những tội nhân khao khát ân điển và sự lòng thương xót từ nơi Chúa.

Nào ai có thể hiểu được vì sao Chúa lại được vinh hiển khi Chúa Giê-su vui lòng lên thập giá vì nhân loại tội lỗi?

NHÌN BIẾT CHÚA

3Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Ðức Chúa Trời có một và thật, cùng Jêsus Christ, là Ðấng Cha đã sai đến. (John 17:3)

Người trẻ tuổi giàu có trong Ma-thi-ơ 19, Ni-cô-đem trong Giăng 3, người dạy luật trong Lu-ca 10, và đám đông ở thành Ca-bê-na-um sau khi chứng kiến phép lạ Chúa hóa bánh cho hàng ngàn người ăn trong Giăng 6, họ đều đến với Chúa Giê-su với câu hỏi tối cần: làm sao để họ nhận được sự sống đời đời? Chúa Giê-su có một câu trả lời rất lạ lùng cho họ: sự sống đời đời nhà nhìn biết Chúa.

Trong Giăng 14, Chúa Giê-su cho chúng ta sự nhận thức làm sao để biết Đức Chúa Cha, và nhấn mạnh rằng biết Ngài cũng là biết Đức Chúa Cha.

Ví bằng các ngươi biết ta, thì cũng biết Cha ta; và từ bây giờ các ngươi biết và đã thấy Ngài. (John 14:7)

Vậy, làm sao để chúng ta biết Chúa Giê-su rõ hơn? Có người đề nghị rằng để biết Chúa Giê-su chúng ta phải đọc kinh thánh. Nhưng điều quan trọng chúng ta cần ghi nhận rằng nhiều người đọc kinh thánh nhưng vẫn không thấy Chúa Giê-su.

39Các ngươi dò xem Kinh Thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời: ấy là Kinh Thánh làm chứng về ta vậy. 40 Các ngươi không muốn đến cùng ta để được sự sống! … 45 “Chớ ngờ rằng ấy là ta sẽ tố cáo các ngươi trước mặt Cha, người sẽ tố cáo các ngươi là Môi-se, là người mà các ngươi trông cậy. 46 Vì nếu các ngươi tin Môi-se, cũng sẽ tin ta; bởi ấy là về ta mà người đã chép. 47 Nhưng nếu các ngươi chẳng tin những lời người chép, các ngươi há lại tin lời ta sao?” (John 5:39-40,45-47)

Môi-se là biểu tượng của luật pháp, và theo những sự dạy dỗ trong sách Ga-la-ti, mục đích của luật pháp là dẫn chúng ta đến Đấng Christ và chấm dứt công việc nó tại đó.

24Ấy vậy, luật pháp đã như thầy giáo đặng dẫn chúng ta đến Ðấng Christ, hầu cho chúng ta bởi đức tin mà được xưng công bình. 25 Song khi đức tin đã đến, chúng ta không còn phục dưới thầy giáo ấy nữa. 26 Vì chưng anh em bởi tin Ðức Chúa Jêsus Christ, nên hết thảy đều là con trai của Ðức Chúa Trời. (Galatians 3:24-26)

Nếu bạn vẫn còn ở dưới sự quản trị của luật pháp, bạn không thể nào biết Đấng Christ, và kết cuộc là bạn cũng không biết Đức Chúa Trời.

VIỆC CỦA CHÚA

4 Con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao cho làm. (John 17:4)

Chúa Giê-su làm vinh hiển Cha bằng cách làm tròn những công việc Cha ban, đó là hy sinh trên thập giá vì tội lỗi nhân loại. Điều này có thể khiến bạn tự hỏi mình có thể làm gì để đem vinh hiển về cho Chúa, như Chúa Giê-su đã làm. Ngài trả lời câu hỏi của chúng ta trong đoạn kinh thánh dưới đây:

Chúng thưa rằng: Chúng tôi phải làm chi cho được làm công việc Ðức Chúa Trời? Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Các ngươi tin Ðấng mà Ðức Chúa Trời đã sai đến, ấy đó là công việc Ngài. (John 6:28-29)

Sứ mạng của Chúa Giê-su là hy sinh trên thập giá để chuộc tội cho nhân loại. Vì thế vai trò của bạn là đặt niềm tin nơi việc Ngài đã làm trọn.

THUỘC VỀ CHÚA

6 Con đã tỏ danh Cha ra cho những người Cha giao cho Con từ giữa thế gian; họ vốn thuộc về Cha, Cha giao họ cho Con, và họ đã giữ lời Cha. 7 Hiện nay họ đã biết rằng mọi sự Cha đã giao cho Con đều là từ Cha mà đến. 8 Vì Con đã truyền cho họ những lời Cha đã truyền cho Con, và họ đã nhận lấy; nhìn biết quả thật rằng Con đến từ nơi Cha, và tin rằng ấy là Cha sai Con đến. (John 17:6-8)

Có thể có người may mắn có một mối liên hệ tốt đẹp với người cha trong trần thế, nhưng điều này không có nghĩa là người đó cũng tự nhiên có mối liên hệ mật thiết với Cha trên trời. Vì thế, phần lớn chúng ta đến với Chúa qua một người trung gian mà trong bối cảnh này là Chúa Giê-su.

Đoạn kinh thánh trên gây cho tôi một cảm xúc sâu đậm khi tôi đọc được hàng chữ: “Họ vốn thuộc về Cha.” Nhận thức này làm tôi xúc động lắm vì nói lên một chân lý diệu kỳ. Mặc dầu Chúa Giê-su đã là Đấng trung bảo để tôi được làm hòa lại với Đức Chúa Trời, bây giờ tôi hiểu mình đã thuộc về Cha từ trước khi biết Ngài.

Nhận thức này giải thích sự kiện rằng “mọi sự Cha đã giao cho Con đều là từ Cha mà đến.” Kể cả sự hiện hữu và chỗ đứng của tôi trong nước Chúa.

KHÔNG AI THẤT LẠC

12 Ðang khi Con còn ở với họ, Con gìn giữ họ, trừ đứa con của sự hư mất ra, thì trong đám họ không một người nào bị thất lạc, hầu cho lời Kinh Thánh được ứng nghiệm. … 15 Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác. (John 17:12,15)

Mặc dầu tất cả đều đã hi sinh tính mạng mình khi đi với Chúa, chẳng một người nào trong vòng họ mất đức tin.

BIỆT RIÊNG BỞI LỜI CHÚA

17 Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh; lời Cha tức là lẽ thật. (John 17:17)

Cụm từ “biệt riêng ra” đôi khi được dịch là “nên thánh,” vì thế có thể dẫn đến ý nghĩa là thánh thiện. Trong cái nhìn đó, người ta có thể hiểu là người tín hữu đóng vai trò gì đó trong sự được biệt riêng ra.

Như được ghi nhận trong câu kinh thánh ở trên, tín hữu được biệt riêng ra bởi lời Chúa trong kinh thánh. Điều quan trọng là sự biệt riêng này đến bởi đức tin nơi Đấng Christ chứ không bởi nỗ lực của riêng mình để thỏa các đòi hỏi của luật pháp.

Một trong những chân lý trong lời Chúa viết, “Mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Ðức Chúa Trời” (Romans 3:23). Chân lý này không biệt riêng chúng ta ra cho sự cứu rỗi, nhưng chỉ cho nhân loại biết họ cần Đấng Cứu Thế.

Một chân lý khác cũng nói, “Chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài, vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi.” (Romans 3:20). Chân lý này cũng không biệt riêng bạn ra, nhưng cho bạn biết điều không thể giúp bạn, đó là luật pháp.

Rốt lại, có một chân lý được bày tỏ nhiều lần trong kinh thánh điển hình là John 3:16: “Vì Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.”

Bạn được biệt riêng ra vì bạn tin nơi Đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến. Đó vừa là việc làm, vừa là niềm tin cứu rỗi.

Các ngươi tin Ðấng mà Ðức Chúa Trời đã sai đến, ấy đó là công việc Ngài. (John 6:29)

(Bài kế: John 18:1-40)

Nghi Nguyen

- Scripture quoted by permission. All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the NET Bible® copyright ©1996-2006 by Biblical Studies Press, L.L.C. All rights reserved.

Disclaimer: This is my own opinion on the topic, which does not necessarily reflect the church's theology, or beliefs of the individuals in it — Nghi Nguyen

Filed under: , and