Thơ Giăng

Thơ Giăng

Loạt bài học theo từng câu trong Thơ Giăng

Mặc dầu chúng ta phải luôn luôn đọc Kinh thánh với tâm thần sẵn sàng nhận lãnh những sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh, chúng ta vẫn phải có một định hướng và biết mình đang ở đâu giống như người đang tìm một địa điểm trong bản đồ. Bạn phải có một hệ thống định hướng vì bằng không bạn sẽ không hiểu điều mình đang đọc.

Mỗi khi đọc Kinh thánh, hệ thống định hướng của tôi là Giao Ước Mới với một số lượng đáng kể với những chân lý nền tảng làm những dấu hiệu đưa đường.

Một mặt phẳng trong không gian được xác định bởi ít nhất 3 điểm, do đó tất cả những điểm khác nằm trên mặt phẳng này đều có cùng chung một đặc tính. Lời Chúa như một mặt phẳng của chân lý cũng thế. Tôi có ít nhất những chân lý nền tảng dưới đây để xác định mặt phẳng chân lý của Kinh thánh:

10Vì mọi kẻ cậy các việc luật pháp, thì bị rủa sả, bởi có chép rằng: Ðáng rủa thay là kẻ không bền đỗ trong mọi sự đã chép ở sách luật, đặng làm theo những sự ấy! 11Vả lại chẳng hề có ai cậy luật pháp mà được xưng công bình trước mặt Ðức Chúa Trời, điều đó là rõ ràng lắm, vì người công bình sẽ sống bởi đức tin.” (Galatians 3:10-11)

“Tôi không muốn làm cho ân điển Ðức Chúa Trời ra vô ích; vì nếu bởi luật pháp mà được sự công bình, thì Ðấng Christ chịu chết là vô ích.” (Galatians 2:21)

“… 8Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Ðức Chúa Jêsus Christ là quí hơn hết, Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Ðấng Christ 9và được ở trong Ngài, được sự công bình, không phải của tôi bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi tin đến Ðấng Christ mà được, tức là công bình đến bởi Ðức Chúa Trời và đã lập lên trên đức tin;” (Philippians 3:8-9)

Dưới đây là một số những bài tóm tắt các bài học theo các thư Giăng. Chúng đang được chuyển sang dạng web từ những bài được viết và tải vào dropbox sau mỗi lớp Trường Chúa Nhật. Chúng tôi đã không học các thư Giăng thứ 2 và 3 vì tôi nghĩ các bạn trong lớp có thể tự học lấy.

1 Giăng 1-2:6

Những ý niệm chính thu thập được từ đoạn Kinh thánh này: 1) Nếu chúng ta đi trong sự sáng, 2) biết Chúa là giữ các điều răn, 3) Ở trong Chúa là làm theo y như chính Ngài đã làm.

1 Giăng 2:7-27

Những ý niệm chính thu thập được từ đoạn Kinh thánh này: 1) Điều răn cũ, 2) Định nghĩa tình yêu.

1 Giăng 2:28-3:10

Những ý niệm chính thu thập được từ đoạn Kinh thánh này: Hãy ở trong Chúa. Tự mình làm nên thanh sạch. Ai ở trong Ngài thì không phạm tội. Ai không yêu anh em mình thì không phải là con cái Chúa.

1 Giăng 3:11-21

Những ý niệm chính thu thập được từ đoạn Kinh thánh này: Chớ làm như Ca-in. Kẻ giết người không có sự sống đời đời. Sự phán xét của lương tâm.

1 Giăng 3:22-24

Những ý niệm chính thu thập được từ đoạn Kinh thánh này: Xin điều gì mặc dầu. Tin lành khác?

1 Giăng 4:1-11

Những ý niệm chính thu thập được từ đoạn Kinh thánh này: Chớ tin cậy mọi thần. Ai chẳng yêu, thì không biết Ðức Chúa Trời.

1 Giăng 4:12-21

Những ý niệm chính thu thập được từ đoạn Kinh thánh này: Nếu chúng ta yêu nhau. Bởi điều này. Xưng Giê-su là Con Trời. Mạnh bạo trong ngày đoán xét.

1 Giăng 5:1-3

Những ý niệm chính thu thập được từ đoạn Kinh thánh này: Điều răn cũ: yêu anh em mình. Điều răn mới: Tin vào Con Ngài.

1 Giăng 5:4-13

Những ý niệm chính thu thập được từ đoạn Kinh thánh này: Sự thắng hơn thế gian. Chứng của Đức Chúa Trời về Con Ngài.

1 Giăng 5:14-21

Những ý niệm chính thu thập được từ đoạn Kinh thánh này: Xin bất cứ điều gì. Tội không đến nỗi chết. Người thuộc về Chúa chẳng phạm tội. Người tin Chúa và thế gian. Trí khôn để biết Chúa. Giữ mình về hình tượng.

Filed under: , and