Sách Phi-líp

Sách Phi-líp

Loạt bài học theo từng câu trong sách Phi-líp

Dưới đây là thu thập các tóm tắt những bài học theo Phi-líp 3:1-16.

Phi-líp 3:1-8

Những ý niệm chính thu thập được từ đoạn Kinh thánh này: 1) Loài Chó, 2) Khi Sự Lời Trở Nên Sự Lỗ.

Phi-líp 3:8-9

Những ý niệm chính thu thập được từ đoạn Kinh thánh này: 1) Sự Lời Thực Ra Lại Là Sự Lỗ, 2) Hầu Cho Tôi Được Đấng Christ, 3) Hai Thứ Công Bình.

Phi-líp 3:10-12

Những ý niệm chính thu thập được từ đoạn Kinh thánh này: 1) Quyền Phép Của Sự Sống Lại Của Chúa, 2) Thông Công Thương Khó Với Chúa, Giống Như Ngài Trong Sự Chết, Sống Lại Từ Trong Kẻ Chết, 3) Chưa Đến Đích Nhưng Đã Được Chúa Nắm Lấy.

Phi-líp 3:13-14

Những ý niệm chính thu thập được từ đoạn Kinh thánh này: 1) Sự Ở Đàng Sau và Sự Ở Đàng Trước, 2) Giựt Giải.

Filed under: , and