Phi-líp 3:8-9

Sự Lời Thật. Hai Thứ Công Bình.

"8Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Ðức Chúa Jêsus Christ là quí hơn hết, Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Ðấng Christ 9và được ở trong Ngài, được sự công bình, không phải của tôi bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi tin đến Ðấng Christ mà được, tức là công bình đến bởi Ðức Chúa Trời và đã lập lên trên đức tin." (Philippians 3:8-9)

1. SỰ LỜI LẠI TRỞ NÊN SỰ LỖ

8Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Ðức Chúa Jêsus Christ là quí hơn hết, Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác.” (Philippians 3:8a)

Tôi chắc nhiều người có ấn tượng rằng “mọi sự” đây là những của cải vật chất, hững ham muốn xác thịt, của đời này mà chúng ta thường cho là những điều thuộc về thế gian. Nhưng theo từ tiết của cả đoạn 3, đặc biệt là những câu đi trước các câu 8 và 9, thì mọi sự bao gồm những điều khiến Phao-lô có thể tự hào về quá khứ Phari-si của mình, về sự sốt sắng của ông khi bắt bớ những người ông cho là chống đối với luật pháp Môi-se, về sự ông chịu phép cắt bì ngày thứ tám, về sự công bình của luật pháp, và nhiều điều khác nữa.

In short, the “all things” are not typically advised to be avoided, but are those that garner praise from others and may even be considered noble.

2. HẦU CHO ĐƯỢC ĐẤNG CHRIST

8bhầu cho được Ðấng Christ, …” (Philippians 3:8b)

“Hầu cho được Đấng Christ,” Phao-lô đã coi mọi sự, mọi điều đã khiến người của tôn giáo ông là Do-thái giáo trọng vọng nể vì, chẳng khác gì “rơm rác.” Nghĩa là nếu có một điều kiện để “được Đấng Christ,” thì đó là chúng ta phải từ bỏ sự trông cậy vào những việc làm của luật pháp để được Ngài. Những việc đó là những điều đem lại danh tiếng, sự trọng vọng nể vì, nhưng lại là điều ngăn trở chúng ta biết Chúa. Vì kẻ đến với Chúa thì không còn trông cậy vào điều gì khác để nhận được sự cứu rỗi.

3. HAI THỨ CÔNG BÌNH

“ … 9và được ở trong Ngài, được sự công bình, không phải của tôi bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi tin đến Ðấng Christ mà được, tức là công bình đến bởi Ðức Chúa Trời và đã lập lên trên đức tin;” (Philippians 3:9)

Một là sự công bình “của tôi”, và hai là sự công bình “của Đức Chúa Trời.”

Trên thế giới này có hằng tỷ người với hằng tỷ sự công bình riêng của mỗi người, thì có tiêu chuẩn nào để định giá trị của mỗi sự công bình? Hơn nữa, sự công bình của tôi, hay của bất cứ người nào khác, đều “bởi luật pháp mà đến,” nghĩa là sự công bình đó tùy thuộc vào khả năng của tôi để thỏa các đòi hỏi của luật pháp. Vậy thì sự công bình của mỗi người đều khác nhau vì khả năng giữ các điều răn của Chúa đều khác nhau. Nhưng Chúa đòi hỏi người muốn được vào nước Chúa phải là người toàn hảo thì ai sẽ giữ được trọn luật pháp để nên người toàn hảo?

Còn “sự công bình của Đức Chúa Trời” thì đến từ đâu? Đến từ: “Bởi tin đến Đấng Christ mà được.” Chúa chỉ đòi hỏi một giá cho sự cứu rỗi cho bất kỳ ai muốn đến với Ngài. Cũng như trong ngụ ngôn người làm việc trong vườn nho, kẻ đến sớm, người đến trễ, nhưng mọi người đều được trả công bằng nhau. Mỗi kẻ tin đều được sự công bình duy nhất của Đức Chúa Trời như nhau.

Nghi Nguyen

- Scripture quoted by permission. All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the NET Bible® copyright ©1996-2006 by Biblical Studies Press, L.L.C. All rights reserved.

Disclaimer: This is my own opinion on the topic, which does not necessarily reflect the church's theology, or beliefs of the individuals in it — Nghi Nguyen

Filed under: , and