Cơ-lô-se 1:24-26

Vui mừng trong hoạn nạn. Giảng trọn lời Chúa. Sự mầu nhiệm giấu kín nay được tỏ ra.

VUI MỪNG TRONG HOẠN NẠN

"Nay tôi lấy làm vui vẻ về sự tôi đã chịu khổ sở vì anh em, tôi lại vì thân thể Ðấng Christ, là Hội thánh, mà đem xác thịt mình chịu hết các điều còn lại trong sự thương khó của Ngài." (Colossians 1:24)

Hầu hết những sự giảng dạy mà các bạn nghe trong các sự giảng luận đó sẽ là về sự chiến thắng, vượt qua, vững tin, tự khích lệ, và những hướng dẫn để xây dựng bản thân, nhưng tất cả đều nhắm vào những lợi ích của xác thịt. Nhưng phúc âm của Đấng Christ thì khác, mặc dầu cũng dùng những từ đó nhưng chú trọng đến sự tha tội, sự sống đời đời, và sự công bình của Đức Chúa Trời.

Nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Ðấng Christ về đời nầy mà thôi, thì trong cả mọi người, chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết. (1 Corinthians 15:19)

Thật vậy, ở đầu sách Cơ-lô-se, chương 1 câu 5, Phao-lô đã viết:

5… vì cớ sự trông cậy để dành cho anh em ở trên trời là sự trước kia anh em đã nhờ đạo Tin Lành chân thật mà biết đến.” (Colossians 1:5)

Niềm hy vọng về sự sống đời đời chứ không phải là những ước vọng trong đời này, là động lực đem đến đức tin trong Chúa và tình yêu thương cho con cái Chúa. Hy vọng này sẽ không dẫn đến sự thất vọng.

GIẢNG TRỌN LỜI CHÚA

25Tôi làm kẻ giúp việc của Hội thánh đó, bởi sự phân phát của Ðức Chúa Trời, là Ðấng giao cho tôi cái phần việc truyền đạo Chúa cho anh em cách trọn vẹn. (Colossians 1:25)

Trong giờ học Kinh thánh, tôi đã dùng một câu hỏi gợi ý để mọi người cùng suy gẫm: Giả sử Chúa đã không ban cho chúng ta những lá thư của Phao-lô? Đức tin của chúng ta sẽ đi về đâu? Chúng tôi mường tượng đến một cảnh đời sống tin kính dưới gánh nặng của luật pháp. Mọi người đều vui mừng về nhận thức được ân điển Chúa nhờ các thư tín của Phao-lô.

Ví bằng Chúa đã không ban cho chúng ta các thư của Phao-lô, sứ điệp phúc âm sẽ không toàn vẹn. Mặc dầu Chúa giê-su đã xuống thế gian để đưa nhân loại vào con đường mới và sống ngang qua xác Ngài, Ngài đã ban cho Phao-lô một sứ điệp diệu kỳ khi Ngài gặp ông trên đường Đa-mách mà sau này ông đã viết xuống thành những lá thư cho các hội thánh. Sứ điệp đó là sự trông cậy nơi sự chết của Chúa trên cây thập giá thay vì cậy vào luật pháp là điều không thể nào đem lại sự hòa giải giữa Đức Chúa Trời và loài người.

Những thư tín này làm lời Chúa được trọn. Không có những thư đó chúng ta vẫn còn dưới sự thống trị của luật pháp. Giao Ước Cũ vẫn chiếm ngự tâm trí người đang tìm vào nước Trời. Nhiều tín hữu sẽ không ý thức được rằng luật pháp không đem đến cho họ sự công bình của Đức Chúa Trời. Họ vẫn cậy vào sức mạnh của xác thịt làm phương tiện chính để vào nước Chúa.

Thế nhưng, nhờ các thư tín của Phao-lô, chúng ta đã được cầm lấy chìa khóa vào nước Chúa. Chương trình cứu rỗi cho nhân loại đã trong tầm tay với.

SỰ MẦU NHIỆM GIẤU KÍN NAY ĐƯỢC TỎ RA

26tức là sự mầu nhiệm đã giấu kín trải các đời các kiếp, mà nay tỏ ra cho các thánh đồ Ngài. (Colossians 1:26)

Thực Chúa đã biết rõ nhân loại sẽ phạm tội trong Vườn Địa Đàng, vì thế từ trong ý tưởng cao diệu của Ngài đã có một chương trình để cứu họ, nhưng Ngài đã giấu kín cho đến khi Chúa Giê-su chịu chết và sống lại.

Nghi Nguyen

- Scripture quoted by permission. All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the NET Bible® copyright ©1996-2006 by Biblical Studies Press, L.L.C. All rights reserved.

Disclaimer: This is my own opinion on the topic, which does not necessarily reflect the church's theology, or beliefs of the individuals in it — Nghi Nguyen

Filed under: , and