1 Giăng 3:22-24

Xin điều gì mặc dầu. Tin lành khác?

XIN ĐIỀU GÌ MẶC DẦU

22Và chúng ta xin điều gì mặc dầu, thì nhận được đều ấy, bởi chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài và làm những điều đẹp ý Ngài. (1 John 3:22)
Thoạt mới đọc qua, chúng ta thấy cũng hợp lý là nếu muốn "xin điều gì mặc dầu" cũng nhận được thì phải: "vâng giữ các điều răn." Còn "làm những điều đẹp ý Ngài" thì chỉ là một khía cạnh khác của điều kiện giữ các điều răn.

Hãy khởi đầu với phân tích “vâng giữ các điều răn.” Chúng ta biết rằng các điều răn là phần trọng yếu của luật pháp, là điều kiện tiên khởi của Cựu Ước. Nhưng đối với tín hữu của Giao Ước Mới, thì họ đã được buông tha khỏi luật pháp rồi:

Nhưng bây giờ chúng ta đã chết về luật pháp, là điều bắt buộc mình, thì được buông tha khỏi luật pháp đặng hầu việc Ðức Chúa Trời theo cách mới của Thánh Linh, chớ không theo cách cũ của văn tự. (Romans 7:6)

Vì người tin Chúa đã được giải thoát khỏi luật pháp là sự giữ các điều răn, lời hứa của Giăng về sự được “xin điều gì mặc dầu” không còn tác dụng gì nữa. 1 John 3:22 đã trở thành hai dòng tư tưởng không còn liên hệ với nhau, mà dòng thứ hai bị vô hiệu hóa bởi Giao Ước Mới.

Mục tiêu của người tin Chúa là bước đi theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh chứ không phải để được điều mình xin, và cũng không phải để làm theo các điều răn. Tuy nhiên, để được sự hướng dẫn của Thánh Linh thì người đó phải ra ngoài sự thống trị của luật pháp.

Nhưng, ví bằng anh em nhờ Thánh Linh chỉ dẫn, thì chẳng hề ở dưới luật pháp. (Galatians 5:18)

TIN LÀNH KHÁC?

*“23Vả, nầy là điều răn của Ngài: là chúng ta phải tin đến danh Con Ngài, tức là Ðức Chúa Jêsus Christ, chúng ta phải yêu mến lẫn nhau như Ngài đã truyền dạy ta. (1 John 3:23)

Chỉ có một luật dưới Giao Ước Mới, đó là “luật của Thánh Linh sự sống.” (Romans 8:2) Đối chiếu với luật đó là luật của Giao Ước Cũ cũng được gọi là “luật của sự tội và sự chết.” Như đã được nói đến ở trên là người tín hữu của Giao Ước Mới đã được buông tha khỏi luật của sự tội và sự chết.

Luật của Thánh Linh sự sống chỉ đòi hỏi một điều kiện: tin vào danh của Con Đức Chúa Trời (John 1:12; 6:29; 20:31). Dầu vậy, Giăng đã thêm vào “và chúng ta phải yêu mến lẫn nhau”. Nhưng tôi tự hỏi tại sao chỉ yêu thương lẫn nhau trong khi Chúa Giê-su dạy rằng phải yêu thương cả kẻ thù nữa?

Tình yêu là một điều tuyệt vời nhưng nó chỉ là một trong những trái Thánh Linh. Nó đến như một kết quả của quyền năng Thánh Linh trong đời sống người đã được cứu. Dưới Giao Ước Cũ, tình yêu là một điều kiện của luật pháp, nhưng dưới Giao Ước Mới, nó là một kết quả đến sau.

Hiểm họa của sự thêm luật pháp của Giao Ước Cũ vào phúc âm của Chúa Giê-su Christ là nó khiến sự cứu rỗi trở nên một điều không thể đạt tới được cho bất cứ ai. Giăng chính ra đã không nên thêm “hãy yêu mến lẫn nhau” vào câu 24, mà nên trông cậy rằng Đức Thánh Linh sẽ sinh bông trái yêu thương trong lòng những người thực sự tin vào Con Đức Chúa Trời.

Nghi Nguyen

- Scripture quoted by permission. All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the NET Bible® copyright ©1996-2006 by Biblical Studies Press, L.L.C. All rights reserved.

Disclaimer: This is my own opinion on the topic, which does not necessarily reflect the church's theology, or beliefs of the individuals in it — Nghi Nguyen

Filed under: , and