Ngụ Ngôn của Chúa Giê-su

Ngụ Ngôn của Chúa Giê-su

Suy gẫm về một số những ngụ ngôn của Chúa Giê-su thường bị hiểu hoặc giải thích sai lạc. Hầu như tất cả những người dù có thiện chí đến đâu đi chăng nữa, khi nhận được những lời phán của Chúa Giê-su thì thường tìm cách hiểu theo xác thịt, hoặc cái nhìn của đời này. Khi Chúa Giê-su nói về sự tái sinh, thì giáo sư Ni-cô-đem lại nghĩ mình phải trở về lòng mẹ, còn những người khác thì hỏi Chúa họ phải “làm” gì để được sự sống đời đời, và các môn đệ Chúa thì hỏi Ngài công việc của Đức Chúa Trời là gì để họ “làm.” Chẳng ai nhận thức được rằng họ không thể “làm” được gì cho nước Đức Chúa Trời.

10Khi Ðức Chúa Jêsus ở một mình, những kẻ xung quanh Ngài cùng mười hai sứ đồ hỏi Ngài về các lời thí dụ. 11Ngài phán rằng: Sự mầu nhiệm của nước Ðức Chúa Trời đã tỏ ra cho các ngươi; nhưng về phần người ngoài, thì dùng thí dụ để dạy mọi sự, 12 hầu cho họ xem thì xem mà không thấy, nghe thì nghe mà không hiểu; e họ hối cải mà được tha tội chăng (Mark 4:10-12).