Rô-ma 5:11-21

Bởi một người. Luật pháp và sự phạm tội.

BỞI MỘT NGƯỜI

"11Nào những thế thôi, chúng ta lại còn khoe mình trong Ðức Chúa Trời bởi Ðức Chúa Jêsus Christ chúng ta, nhờ Ngài mà chúng ta hiện nay đã được sự hòa thuận. 12Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội. 13Vì, trước khi chưa có luật pháp, tội lỗi đã có trong thế gian, song chưa có luật pháp, thì cũng không kể là tội lỗi. 14Nhưng từ A-đam cho đến Môi-se, sự chết đã cai trị cả đến những kẻ chẳng phạm tội giống như tội của A-đam, là người làm hình bóng của Ðấng phải đến. 15Song tội lỗi chẳng phải như sự ban cho của ân điển. Vì nếu bởi tội lỗi của chỉ một người mà mọi kẻ khác đều phải chết, thì huống chi ơn của Ðức Chúa Trời và sự ban cho trong ơn Ngài tỏ ra bởi một người là Ðức Chúa Jêsus Christ, chan chứa cho hết thảy mọi người khác là dường nào! 16Lại sự ban cho nầy chẳng phải như việc xảy đến bởi một người phạm tội đâu: sự phán xét bởi chỉ một tội mà làm nên đoán phạt; nhưng sự ban cho của ân điển thì sau nhiều tội rồi, dẫn đến sự xưng công bình. 17Vả, nếu bởi tội một người mà sự chết đã cai trị bởi một người ấy, thì huống chi những kẻ nhận ân điển và sự ban cho của sự công bình cách dư dật, họ sẽ nhờ một mình Ðức Chúa Jêsus Christ mà cai trị trong sự sống là dường nào! 18Vậy, như bởi chỉ một tội mà sự đoán phạt rải khắp hết thảy mọi người thể nào, thì bởi chỉ một việc công bình mà sự xưng công bình, là sự ban sự sống, cũng rải khắp cho mọi người thể ấy. 19Vì, như bởi sự không vâng phục của một người mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội, thì cũng một lẽ ấy, bởi sự vâng phục của một người mà mọi người khác sẽ đều thành ra công bình. (Romans 5:11-19)

Phần đông các tín hữu tin rằng mục tiêu của họ là tránh đừng phạm tội. Vì thế, đời sống tin kính của họ trở nên một tiến trình không ngơi nghỉ tìm cách diệt trừ tội lỗi. Theo lối suy nghĩ đó, miễn là tôi không phạm tội là tốt rồi.

Nhưng đây chỉ là luống công vì tội lỗi có vô số hình dạng, chẳng khác gì hằng hà vô số những thây ma chạy rông như trong phim World War Z mà chẳng một thành trì nào có thể ngăn cản chúng. Cũng giống như một người đang vùng vẫy giữa biển tội tìm cách tránh không bị lấm vào. Thực ra, người đó đang bị chết chìm giữa đại dương. Dầu họ vùng vẫy, hay buông xuôi, tội lỗi vẫn luôn bao vây họ.

Đoạn kinh thánh viết rằng “bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian” (v. 12), bày tỏ một chân lý về sự lan tràn của tội lỗi. Biển tội mà nhân loại đang chìm đắm trong đó không thể nào tát cạn được bởi nỗ lực của họ để tránh đừng phạm tội. Tội lỗi đã vào trong thế gian từ trước khi chúng ta trưởng thành đủ để phạm một lầm lỗi ghê gớm nào đó. Vì sự thực là tất cả chúng ta đã mất sự sống đời đời chỉ vì một người chứ chẳng phải vì tội của anh hay của tôi: “bởi tội lỗi của chỉ một người mà mọi kẻ khác đều phải chết” (v. 15).

Đây có lẽ là lý do tại sao nhiều tín hữu có một từng trải sống đạo như như trong một vòng tròn luẩn quẩn như người chạy đuổi theo gió. Họ cứ cố gắng nhưng chẳng bao giờ đạt đến đích trong sự chống trả với tội lỗi.

Nhưng tạ ơn Chúa, Đức Chúa Trời của Đấng Christ đã mở cho chúng ta một con đường thoát để chiến thắng tội lỗi: “sự ban cho trong ơn Ngài tỏ ra bởi một người là Ðức Chúa Jêsus Christ” (v. 15). Đây là nơi mà người tín hữu phải chọn một trong hai con đường: nhận sự ban cho cách nhưng không của Đấng Cứu Thế, hay là cứ phấn đấu để gột bỏ tội lỗi trong bản chất mình. Các bạn trong lớp Trường Chúa Nhật chúng ta vui mừng vì mình được kể trong số rất ít những người đã vào thuyền của Chúa Giê-su trong khi phần lớn còn lại tiếp tục vật lộn với bản chất hư mất của mình trong biển tội.

LUẬT PHÁP VÀ SỰ PHẠM TỘI

20Vả, luật pháp đã xen vào, hầu cho tội lỗi gia thêm; nhưng nơi nào tội lỗi đã gia thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa,21hầu cho tội lỗi đã cai trị làm nên sự chết thể nào, thì ân điển cũng cai trị bởi sự công bình thể ấy, đặng ban cho sự sống đời đời bởi Ðức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta. (Romans 5:20-21)

Chúa đã ban luật pháp cho loài người qua nhiều dạng thức khác nhau chỉ nhằm mục đích cho họ thấy sự luống công của họ trong nỗ lực chiến thắng tội lỗi. Chẳng hạn như khả năng phân biệt thiện ác trong Vườn Địa Đàng, Mười Điều Răn mà Môi-se đã mang xuống từ núi Si-nai, và các luật pháp do họ tự tạo nên.

Do đó chúng ta phải hiểu ý nghĩa của “luật pháp đã xen vào, hầu cho tội lỗi gia thêm” là sự nhận biết rõ ràng hơn tình trạng tội lỗi của họ.

Đây là điểm nhiều tín hữu hiểu lầm về vai trò của luật pháp trong niềm tin của họ. Họ muốn dùng nó để kềm chế sự phạm tội, nhưng bây giờ chúng ta đã hiểu nố lực đó chỉ là luống công như thế nào.

Mục đích duy nhất của luật pháp là để cho loài người thấy bản chất thực của họ khi so sánh với sự công bình của Chúa. Nó như một tấm gương hay máy quang tuyến rọi vào nơi tối tăm của lòng người. Để biết đâu đi đến kết quả là họ bị đẩy đến chân thập giá mà đặt niềm tin nơi Đấng Christ, nơi duy nhất vấn đề tội lỗi được giải quyết.

Nghi Nguyen

- Scripture quoted by permission. All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the NET Bible® copyright ©1996-2006 by Biblical Studies Press, L.L.C. All rights reserved.

Disclaimer: This is my own opinion on the topic, which does not necessarily reflect the church's theology, or beliefs of the individuals in it — Nghi Nguyen

Filed under: , and