Hê-bơ-rơ 1:1-14

Quyền tể trị của Chúa Giê-su và Giao Ước Mới.

BAN ĐẦU CÓ NGÔI LỜI

"1Ðời xưa, Ðức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách, 2rồi đến những ngày sau rốt nầy, Ngài phán dạy chúng ta bởi Con Ngài, là Con mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật, lại bởi Con mà Ngài đã dựng nên thế gian; 3Con là sự chói sáng của sự vinh hiển Ðức Chúa Trời và hình bóng của bổn thể Ngài, lấy lời có quyền phép Ngài nâng đỡ muôn vật; sau khi Con làm xong sự sạch tội, bèn ngồi bên hữu Ðấng tôn nghiêm ở trong nơi rất cao, 4vậy được hưởng danh cao hơn danh thiên sứ bao nhiêu, thì trở nên cao trọng hơn thiên sứ bấy nhiêu.
5Vả, Ðức Chúa Trời há có bao giờ phán cùng thiên sứ rằng:
    Ngươi là Con ta, Ngày nay ta đã sanh ngươi?
Lại há có khi nào phán:
    Ta sẽ làm Cha người, Người sẽ làm Con ta?
6Còn khi Ngài đưa Con đầu lòng mình vào thế gian, thì phán rằng:
    Mọi thiên sứ của Ðức Chúa Trời phải thờ lạy Con.
7Nói về thiên sứ thì Ngài phán rằng:
    Ðức Chúa Trời làm cho thiên sứ Ngài như gió, Và tôi tớ Ngài như ngọn lửa.
8Nhưng nói về Con thì lại phán rằng:
    Hỡi Ðức Chúa Trời, ngôi Chúa còn mãi đời nọ qua đời kia, Quyền bính của nước Chúa là quyền bính ngay thẳng. 9Chúa ưa điều công bình, ghét điều gian ác; Cho nên, hỡi Chúa, Ðức Chúa Trời của Chúa lấy dầu vui mừng xức cho, Khiến Chúa trổi hơn kẻ đồng bạn mình.
10Lại có phán:
    Hỡi Chúa, ban đầu trước hết Chúa đã dựng nền đất, Và các từng trời cũng là công việc của tay Chúa. 11Trời đất sẽ hư đi, nhưng Chúa hằng có; Trời đất sẽ cũ đi như cái áo; 12Ngài sẽ cuốn nó lại như cái áo choàng, Rồi trời đất sẽ biến đổi, Nhưng Chúa vẫn y nguyên, Các năm của Chúa không hề cùng.
13Ðức Chúa Trời há có bao giờ phán cùng thiên sứ nào rằng:
    Hãy ngồi bên hữu ta, Cho đến chừng nào ta để kẻ thù nghịch làm bệ dưới chơn ngươi?
14Các thiên sứ há chẳng phải đều là thần hầu việc Ðức Chúa Trời, đã được sai xuống để giúp việc những người sẽ hưởng cơ nghiệp cứu rỗi hay sao?
(Hebrews 1:1-14)

Trọng tâm của chương này, và hầu như của cả sách Hê-bơ-rơ, đều xoay vần xung quanh vai trò trọng yếu của Chúa Giê-su. Chương này khởi đầu bằng cách nhấn mạnh rằng mặc dầu trong quá khứ, Đức Chúa Trời đã giao thông với chúng ta qua các tiên tri, nhưng ngày nay, Ngài đã chọn để rao truyền sứ điệp qua Con Một của Ngài là Chúa Giê-su.

Phần còn lại của chương một diễn tả Chúa Giê-su với những ngôn từ vĩ đại mà trước kia chẳng hề được dùng cho các tiên tri. Vì thế, điều quan trọng ở đây là mặc dầu trước kia Đức Chúa Trời đã truyền thông với chúng ta qua các tiên tri, sự truyền thông của Ngài với chúng ta ngày hôm nay qua Chúa Giê-su cho thấy Ngài có những điều còn quan trọng hơn nữa để truyền đạt cho chúng ta. Điều này ám chỉ rằng mặc dầu sứ điệp qua Chúa Giê-su có thể không mâu thuẫn với những điều Ngài đã phán qua các tiên tri, nhưng mang một tầm vóc quan trọng hơn những điều đã phán trước kia.

Trong những chương kế tiếp, chúng ta sẽ khám phá điều gì Đức Chúa Trời muốn truyền đạt cho chúng ta qua Con Một của Ngài.

Nghi Nguyen

- Scripture quoted by permission. All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the NET Bible® copyright ©1996-2006 by Biblical Studies Press, L.L.C. All rights reserved.

Disclaimer: This is my own opinion on the topic, which does not necessarily reflect the church's theology, or beliefs of the individuals in it — Nghi Nguyen

Filed under: , and