John 1:1-33

Báp têm bằng Đức Thánh Linh.

BÁP TÊM BẰNG ĐỨC THÁNH LINH

"33Về phần ta, ta vốn không biết Ngài; nhưng Ðấng sai ta làm phép báp-tem bằng nước có phán cùng ta rằng: Ðấng mà ngươi sẽ thấy Thánh Linh ngự xuống đậu lên trên, ấy là Ðấng làm phép báp-tem bằng Ðức Thánh Linh..’" (John 1:33)
Trong lớp Trường Chúa Nhật tuần qua, chúng tôi đã dành trọn thì giờ chỉ để học một câu ngắn gọn. Câu kinh thánh đó đưa đến kết luận là Giăng chỉ làm phép báp têm bằng nước, nhưng Chúa Giê-su sẽ làm phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Chúng ta hãy khởi đầu bằng câu hỏi: Người ta thường hiểu thế nào về sự báp têm bằng Đức Thánh Linh?

Có người tin rằng khi một người được báp têm bằng Thánh Linh thì được những ân tứ như nói tiếng lạ, làm những phép lạ, hay có những dấu hiệu có thể mắt thấy tai nghe. Mỗi người phải có trách nhiệm tìm kiếm những điều đó. Tôi không tin như vậy, vì mặc dầu những điều này thực có xảy ra trong sách Công Vụ, thánh kinh có thực sự khuyên dạy chúng ta tìm kiếm những điều đó không?

Hầu hết chúng ta tin rằng để được sự sống đời đời, người tín hữu phải được Thánh Linh ngự vào lòng, cũng như A-đam thuở xưa khi được Chúa hà hơi để ông nhận được sự sống từ Chúa. Nếu thực vậy, thì tại sao người tín hữu lại cứ loay hoay đi tìm điều mình đã có?

Chúng ta hãy suy gẫm một số đoạn kinh thánh nói về cách nào Chúa ban cho chúng ta Đức Thánh Linh.

13Ấy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chơn thật, là đạo Tin Lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Ðức Thánh Linh là Ðấng Chúa đã hứa, 14Ðấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta, cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được để khen ngợi sự vinh hiển Ngài. (Ephesians 1:13-14)

Khi chúng ta “tin vào Đấng Christ,” chúng ta được “ấn chứng” bằng Đức Thánh Linh như một lời hứa và một sự bảo đảm. Tôi tin rằng Chúa đã ban Đức Thánh Linh như vậy để chúng ta có sự vững tin về sự cứu rỗi cho đến ngày Chúa trở lại. Dầu vậy, bạn có cần thêm những dấu hiệu gì để biết chắc mình đã nhận được Đức Thánh Linh? Và nếu Chúa không ban cho bạn thêm dấu hiệu nào khác nữa, liệu bạn có nghi ngờ sự cứu rỗi của mình không?

Ngài cũng lấy ấn mình mà đóng cho chúng tôi và ban của tin Ðức Thánh Linh trong lòng chúng tôi. (2 Corinthians 1:22)

Ðấng đã gây dựng chúng ta cho được sự ấy, ấy là Ðức Chúa Trời, đã ban của tin của Ðức Thánh Linh cho chúng ta. (2 Corinthians 5:5)

Anh em chớ làm buồn cho Ðức Thánh Linh của Ðức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. (Ephesians 4:30)

Điều chúng ta cần suy gẫm là chính giờ phút này chúng ta có mọi điều cần thiết để gặp Chúa hay chưa. Chúng ta hãy tìm sự an ủi và khích lệ từ đoạn kinh thánh dưới đây.

31Ðã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Ðức Chúa Trời vùa giúp chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta? 32Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban “mọi sự”” luôn với Con ấy cho chúng ta sao? 33Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Ðức Chúa Trời: Ðức Chúa Trời là Ðấng xưng công bình những kẻ ấy. 34Ai sẽ lên án họ ư? Ðức Chúa Jêsus Christ là Ðấng đã chết, và cũng đã sống lại nữa. Ngài đang ngự bên hữu Ðức Chúa Trời, cầu nguyện thế cho chúng ta. (Romans 8:31-34)

Bạn nghĩ có Đức Thánh Linh trong “mọi sự” đó không? Chắc chắn là có.

(Bài kế: John 1:34-51)

Nghi Nguyen

- Scripture quoted by permission. All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the NET Bible® copyright ©1996-2006 by Biblical Studies Press, L.L.C. All rights reserved.

Disclaimer: This is my own opinion on the topic, which does not necessarily reflect the church's theology, or beliefs of the individuals in it — Nghi Nguyen

Filed under: , and