Romans 9:1-8

Tuyển dân của Chúa. Con cái thuộc về lời hứa.

TUYỂN DÂN CỦA CHÚA

"1Tôi nói thật trong Ðấng Christ, tôi không nói dối, lương tâm tôi làm chứng cho tôi bởi Ðức Chúa Trời: 2tôi buồn bực lắm, lòng tôi hằng đau đớn. 3Bởi tôi ước ao có thể chính mình bị dứt bỏ, lìa khỏi Ðấng Christ, vì anh em bà con tôi theo phần xác, 4tức dân Y-sơ-ra-ên, là dân được những sự làm con nuôi, sự vinh hiển, lời giao ước, luật pháp, sự thờ phượng và lời hứa; 5là dân sanh hạ bởi các tổ phụ, và theo phần xác, bởi dân ấy sanh ra Ðấng Christ, là Ðấng trên hết mọi sự, tức là Ðức Chúa Trời đáng ngợi khen đời đời. A-men." (Romans 9:1-5)
Phao-lô bày tỏ tâm trạng buồn bã của ông về sự người đồng tộc với ông từ khước tin mừng cứu rỗi mà ông đang rao giảng. Ông nhắc nhở họ về sự Chúa đã chọn họ từ giữa thế gian để làm hình bóng của sự cứu rỗi mà Ngài sẽ mở ra cho toàn thế giới.

Chúa đã chọn họ từ trong thế gian làm tuyển dân của Ngài, rồi cho họ chiêm ngưỡng vinh hiển của Ngài qua cột mây và trụ lửa khi họ còn đi trong đồng vắng, lập giao ước với tổ phụ của họ, ban cho họ luật pháp trước hết là qua Mười Điều Răn, cho họ được thờ phượng Ngài trong đền thờ, và những lời hứa về sự cứu rỗi. Rồi cũng lại qua dòng dõi của họ mà Đấng Cứu Thế đã đến.

CON CÁI THUỘC VỀ LỜI HỨA

6Ấy chẳng phải lời Ðức Chúa Trời là vô ích. Vì những kẻ bởi Y-sơ-ra-ên sanh hạ, chẳng phải vì đó mà hết thảy đều là người Y-sơ-ra-ên. 7 cũng không phải vì là dòng dõi Áp-ra-ham thì hết thảy đều là con cái người; nhưng có chép rằng: Ấy là bởi Y-sác mà ngươi sẽ có một dòng dõi gọi theo tên ngươi; 8 nghĩa là chẳng phải con cái thuộc về xác thịt là con cái Ðức Chúa Trời, nhưng con cái thuộc về lời hứa thì được kể là dòng dõi Áp-ra-ham vậy.” (Romans 9:6-8)

Thế nhưng, mặc dầu với dòng dõi đáng kể như vậy, họ cũng không được gọi là con cái Đức Chúa Trời. Đó là vì Chúa là thần linh, nên Ngài không kể “con cái thuộc về xác thịt” là con cái. Chỉ “con cái thuộc về lời hứa” mới đáng kể.

Trong bài học tới, chúng ta sẽ đào sâu để hiểu rõ thêm sự khác biệt giữa con cái thuộc về xác thịt và con cái thuộc về lời hứa.

Nghi Nguyen

- Scripture quoted by permission. All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the NET Bible® copyright ©1996-2006 by Biblical Studies Press, L.L.C. All rights reserved.

Disclaimer: This is my own opinion on the topic, which does not necessarily reflect the church's theology, or beliefs of the individuals in it — Nghi Nguyen

Filed under: , and