John 3:1-8

Các ngươi phải sanh lại. Dấu hiệu của gió.

CÁC NGƯƠI PHẢI SANH LẠI

1Trong vòng người Pha-ri-si, có người tên là Ni-cô-đem, là một người trong những kẻ cai trị dân Giu-đa. 2Ban đêm, người nầy đến cùng Ðức Chúa Jêsus mà nói rằng: Thưa thầy, chúng tôi biết thầy là giáo sư từ Ðức Chúa Trời đến; vì những phép lạ thầy đã làm đó, nếu Ðức Chúa Trời chẳng ở cùng, thì không ai làm được. 3Ðức Chúa Jêsus cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Ðức Chúa Trời. 4Ni-cô-đem thưa rằng: Người đã già thì sanh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ và sanh lần thứ hai sao? 5Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Ðức Chúa Trời. 6Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt; hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần. 7Chớ lấy làm lạ về điều ta đã nói với ngươi: Các ngươi phải sanh lại. (John 3:1-7)

Nguyên tắc chung của hầu hết các tôn giáo là dùng mọi nỗ lực để đạt được một cao điểm tâm linh để thỏa những điều kiện nào đó. Điều này cũng có nghĩa là những nỗ lực của họ cũng bị giới hạn bởi bản chất xác thịt của mình.

Nhưng Đức Chúa Trời hoàn toàn khước từ quan niệm này mà nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tái sinh từ thiên thượng. Ý Ngài là mọi điều khiến chúng ta được Chúa chấp nhận phải bắt nguồn từ chính Ngài.

Trong suốt lịch sử nhân loại, loài người vẫn thường cố gắng che đậy sự bất toàn của mình, như A-đam và Ê-va dùng lá cây vả để che giấu sự lõa lồ. nhưng Chúa đã tạm ban cho họ tấm da thú để rồi đến tối hậu Ngài ban cho họ sự công bình trong Đấng Christ.

Ngay cả khi Áp-ra-ham nghĩ rằng ông phải dâng Y-sác là con mình lên cho Chúa, thì Ngài thay Y-sác với một chiên con để rồi cuối cùng Chúa ban chính Con Một của mình là Đức Chúa Giê-su Christ làm quà cứu rỗi.

Nhưng lá cây vả, hay chính Y-sác, cũng chỉ là những sự sanh bởi xác thịt. Do đó, sự được sanh ra từ trên cao bao hàm ý nghĩa tiếp nhận sự cứu rỗi được ban cho từ Chúa qua Đấng Christ. Sự tiếp nhận này bày tỏ sự nhận thức rằng Chúa chỉ nhận người nào vui lòng nhận lấy món quà từ chính Ngài.

DẤU HIỆU CỦA GIÓ

«sup>8</sup>Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng động; nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Hễ người nào sanh bởi Thánh Linh thì cũng như vậy. (John 3:8)

Đoạn kinh thánh này làm sáng tỏ sự khác biệt giữa nỗ lực của con người (sanh bởi xác thịt) và điều đến từ Chúa (sanh bởi Thánh Linh) . Việc làm của xác thịt thì khởi động từ nỗ lực của chính mình, nhưng việc làm của Thánh Linh thì khởi động từ Chúa. Giăng dùng hình ảnh của gió để bày tỏ rằng dù chúng ta có thể sau đó cảm nhận được việc làm của Thánh Linh, việc làm của Ngài chẳng bao giờ bắt nguồn từ xác thịt. Việc làm của Thánh Linh thì được sắp đặt từ thiên thượng và hoàn toàn ngoài tầm ảnh hưởng của con người.

Dầu vậy, nhiều tín hữu vẫn cố tìm cách sản xuất công việc của Thánh Linh. Điều quan trọng cần chú ý là dù sách Công Vụ có ghi lại những dấu kỳ phép lạ, chúng đã xảy ra như việc làm của gió—chẳng đến từ sự xen vào hoặc khát vọng của xác thịt, nhưng hoàn toàn từ ý muốn của Đức Chúa Trời.

(Bài kế: John 3:9-21)

Nghi Nguyen

- Scripture quoted by permission. All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the NET Bible® copyright ©1996-2006 by Biblical Studies Press, L.L.C. All rights reserved.

Disclaimer: This is my own opinion on the topic, which does not necessarily reflect the church's theology, or beliefs of the individuals in it — Nghi Nguyen

Filed under: , and