Phúc Âm Giăng

Phúc Âm Giăng

Học Phúc Âm Giăng theo từng câu.

Giăng 1:1-32

Những ý niệm chính thu thập được từ đoạn Kinh thánh này: Ban đầu có Ngôi Lời. Làm chứng về sự sáng. Sanh bởi Đức Chúa Trời. Ơn và lẽ thật. Luật pháp vs. ơn & lẽ thật. Đấng giải bày Cha. Ý nghĩa Chúa chịu báp têm.

Giăng 1:33

Những ý niệm chính thu thập được từ đoạn Kinh thánh này: Báp têm bằng Đức Thánh Linh.

Giăng 1:34-51

Những ý niệm chính thu thập được từ đoạn Kinh thánh này: Chúa biết bạn và tôi.

Giăng 2:1-25

Những ý niệm chính thu thập được từ đoạn Kinh thánh này: Phép lạ thứ nhất. Nhà Cha ta thành nhà buôn bán? Đền thờ của thân thể Chúa. Lời làm chứng của loài người.

Giăng 3:1-8

Những ý niệm chính thu thập được từ đoạn Kinh thánh này: Các ngươi phải sanh lại. Dấu hiệu của gió.

Giăng 3:9-21

Những ý niệm chính thu thập được từ đoạn Kinh thánh này: Việc thuộc về đất/trời. Con rắn treo nơi đồng vắng. Sự đoán xét và cứu rỗi. Đây là sự đoán xét.

Giăng 3:22-36

Những ý niệm chính thu thập được từ đoạn Kinh thánh này: Nghi lễ vs sự rửa thật. Không phải ta là Đấng Christ. Lời Đức Chúa Trời. Vì đâu bị phán xét.

Giăng 4:1-22

Những ý niệm chính thu thập được từ đoạn Kinh thánh này: Nước ta sẽ cho. Vào trong ánh sáng. Nơi thờ phượng mới. Thờ lạy sự các ngươi không biết.

Giăng 4:23-34

Những ý niệm chính thu thập được từ đoạn Kinh thánh này: Tâm thần và lẽ thật. Nhận diện Đấng Christ. Đồ ăn của Chúa Giê-su.

Giăng 4:35-54

Những ý niệm chính thu thập được từ đoạn Kinh thánh này: Vàng sẵn cho mùa gặt. Người này gieo, người kia gặt. Nghe và biết. Tiên trong trong quê hương mình. Đức tin chữa bệnh.

Giăng 5:1-47

Những ý niệm chính thu thập được từ đoạn Kinh thánh này: Phép lạ ở Bê-tết-đa. Nghe tiếng Chúa. Bạn làm lành hay dữ. Lời chứng của Đức Chúa Trời. Kinh thánh làm chứng về Chúa. Hy vọng đặt sai chỗ.

Giăng 6:1-71

Những ý niệm chính thu thập được từ đoạn Kinh thánh này: Năm mẩu bánh và hai con cá. Đuổi theo thế gian. Công việc Đức Chúa Trời. Bánh hằng sống.

Giăng 7:1-53

Những ý niệm chính thu thập được từ đoạn Kinh thánh này: Thì giờ ta chưa đến. Vinh hiển của Chúa. Luật tối cao. Nơi ta ở. Sông nước hằng sống.

Giăng 8:1-59

Những ý niệm chính thu thập được từ đoạn Kinh thánh này: Luật pháp truyền rằng. Tiêu chuẩn phán xét. Biết Chúa. Chết trong tội lỗi mình. Thuộc về thế gian. Khi Con Người treo lên. Lời Chúa Giê-su. Khi chưa có Áp-ra-ham.

Giăng 9:1-41

Những ý niệm chính thu thập được từ đoạn Kinh thánh này: Tội của ai? Ánh sáng của thế gian. Giả định sai. Môn đệ của ai? Giả định sai. Mù lòa thuộc linh.

Giăng 10:1-42

Những ý niệm chính thu thập được từ đoạn Kinh thánh này: Người canh cửa. Quân trộm cướp. Ai là kẻ chăn thuê. Chiên khác. Lời lộng ngôn.

Giăng 11:1-57

Những ý niệm chính thu thập được từ đoạn Kinh thánh này: Bệnh này không đến chết. Ngày và đêm. Ngươi tin điều đó chăng?

Giăng 12:1-50

Những ý niệm chính thu thập được từ đoạn Kinh thánh này: Điều này thật sao? Ôn cố tri tân. Yêu/ghét sự sống mình. Sụ phán xét. Đi trong sự sáng. Mắt mù & lòng cứng. Danh vọng hão. Tin = trong sự sáng. Mạng lệnh Chúa = Sự sống đời đời.

Giăng 13:1-38

Những ý niệm chính thu thập được từ đoạn Kinh thánh này: Rửa chân. Quỉ Sa-tan vào lòng. Con người được vinh hiển. Điều răn mới. Liều sự sống?

Giăng 14:1-31

Những ý niệm chính thu thập được từ đoạn Kinh thánh này: Một chỗ cho các ngươi. Biết Cha. Chỉ Cha cho chúng tôi. Xin điều chi mặc dầu. Giữ gìn các điều răn.

Giăng 15:1-27

Những ý niệm chính thu thập được từ đoạn Kinh thánh này: Kết quả.

Giăng 16:1-33

Những ý niệm chính thu thập được từ đoạn Kinh thánh này: Sự bắt bớ đạo. Khi Đức Thánh Linh đến. Chúa tái lâm. Bất cứ điều chi.

Giăng 17:1-26

Những ý niệm chính thu thập được từ đoạn Kinh thánh này: Vinh hiển. Nhìn biết Chúa. Việc của Chúa. Thuộc về Chúa. Không ai thất lạc. Biệt riêng bởi lời Chúa.

Giăng 18:1-40

Những ý niệm chính thu thập được từ đoạn Kinh thánh này: Chẳng mất một ai.

Filed under: , and