1 Giăng 1:1-2:6

Nếu chúng ta đi trong sự sáng. Biết Chúa là giữ các điều răn. Ở trong Chúa là noi gương Chúa y như chính Ngài đã sống.

Chào các bạn,

Giờ học đầu tiên theo thư Giăng thứ nhất đã đem lại nhiều thảo luận hứng thú, nhưng đã cho thấy thư này đã dẫn đến những kết luận khác nhau tùy theo cái nhìn của mỗi người. Dưới đây là một số điều chúng ta đã thảo luận, mà những bình luận dưới đây chỉ là ý kiến của riêng tôi:

NẾU CHÚNG TA ĐI TRONG SỰ SÁNG

7Nhưng, nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau; và huyết của Ðức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta.” (1 John 1:7)

Các bạn hiểu như thế nào về ý nghĩa của “đi trong sự sáng?” Phải chăng ý nghĩa của nó là không phạm tội nữa? Có ai có thể làm được điều đó chăng?

Về một phương diện khác, nếu đi trong sự sáng là sống trong niềm tin nơi Chúa Giê-su, tức là trở thành Cơ-đốc Nhân, thành tín đồ trong một hội thánh, thì tại sao Giăng lại viết những lời này cho họ? Đây sẽ là điều hợp lý nếu Giăng viết lời này cho một buổi truyền giảng cho những người chưa tin Chúa. Do đó, vấn đề đối với tôi là ông đã nhắm không đúng đối tượng.

Một chi tiết quan trọng nữa, là chữ “nếu” trong “nếu chúng ta đi trong sự sáng” mang ý nghĩa của một điều kiện. Dưới đây là định nghĩa của chữ này trong tự điển tiếng Hy-lạp của Strong:

G1437 ἐάν From G1487 and G302; a conditional particle; in case that, provided, etc.; often used in connection with other particles to denote indefiniteness or uncertainty.

Như vậy, ý của Giăng trong câu 7 ở trên là nếu chúng ta không phạm tội nữa (“ở trong sự sáng”) thì tội chúng ta mới được rửa sạch. Trái lại, Phao-lô cho rằng điều kiện duy nhất để chúng ta được huyết Chúa rửa sạch là chúng ta tin nơi Ngài.

BIẾT CHÚA LÀ GIỮ CÁC ĐIỀU RĂN

3Nầy tại sao chúng ta biết mình đã biết Ngài, ấy là tại chúng ta giữ các điều răn của Ngài. 4Kẻ nào nói: Ta biết Ngài, mà không giữ điều răn Ngài, là người nói dối, lẽ thật quyết không ở trong người.” (1 John 2:3-4)

Theo Giăng 17:3, sự nhận biết Chúa cũng đồng nghĩa với sự sống đời đời hoặc được xưng công bình, tuy nhiên, theo ý Giăng trong đoạn Kinh thánh ở trên thì có một điều kiện: “nếu chúng ta giữ các điều răn của Ngài,” tức là phải sống dưới luật pháp. Sứ đồ Phao-lô hoàn toàn không đồng ý:

“Vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài, vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi.” (Romans 3:20)
“Vì chúng ta kể rằng người ta được xưng công bình bởi đức tin, chớ không bởi việc làm theo luật pháp.” (Romans 3:28)
“Vả, bởi luật pháp, tôi đã chết về luật pháp, để sống cho Ðức Chúa Trời.” (Galatians 2:19)

Do đó, chúng ta phải đi đến những kết luận dưới đây:

a. Giăng vẫn còn ấu trĩ về chân lý “người công bình sống bởi đức tin,” hay ông vẫn chưa thoát khỏi ảnh hưởng của Do-thái giáo.
b. Chúa cho ghi lại trong Kinh thánh những xung đột trong hội thánh như chúng ta thấy trong sách Công Vụ về sự một số các lãnh đạo hội thánh buộc người ngoại phải giữ phép cắt bì hay luật pháp Môi-se. Điều này cho thấy sự ấu trĩ của một số sứ đồ về các chân lý nền tảng.

Ở TRONG CHÚA TỨC LÀ SỐNG Y NHƯ NGÀI ĐÃ SỐNG

5Nhưng ai giữ lời phán Ngài, thì lòng kính mến Ðức Chúa Trời thật là trọn vẹn trong người ấy. Bởi đó, chúng ta biết mình ở trong Ngài. 6Ai nói mình ở trong Ngài, thì cũng phải làm theo y như chính Ngài đã làm.”* (1 John 2:5-6)

Nếu bạn muốn “làm theo như chính Ngài đã làm,” thì bạn phải không phạm vào một điều răn nào. Vì sự thật là Chúa Giê-su chẳng hề phạm tội.

Tôi còn nhớ trước kia đã từng đọc cuốn Noi Gương Chúa Giê-su của Thomas A Kempis khi vừa mới tin Chúa. Chắc ông đã được cảm động bởi sự dạy dỗ của Giăng trong câu 6 rằng mỗi tín hữu phải sống y như Chúa Giê-su đã sống. Bạn có thấy sự dạy dỗ này là một điều ngoài sức con người không? Lời Chúa trong 2 Corinthians 5:21 đã diễn tả về Chúa Giê-su như sau:

“Ðức Chúa Trời đã làm cho Ðấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta.”

Vì Chúa Giê-su là Đấng vô tội, Ngài có đầy đủ khả năng để làm những việc công bình. Còn về phần chúng ta, tiên tri Ê-sai nói về việc làm của chúng ta như sau:

“… Mọi việc công bình của chúng tôi như áo nhớp.” (Isaiah 64:6)

Vì thế, Sứ đồ Giăng cũng như Thomas A. Kempis không thể nào sống như Chúa Giê-su đã sống.

KẾT LUẬN

Trong chương 2, Giăng đã dạy rằng “bước đi trong sự sáng” nghĩa là “giữ các điều răn Ngài,” và ông cũng lấy đó làm điều kiện để được “huyết của Chúa Giê-su làm sạch mọi tội chúng ta.” Sự dạy dỗ này thì mâu thuẫn với chân lý nền tảng rằng chỉ có huyết Chúa Giê-su mới làm sạch mọi tội lỗi. Sự vâng theo các điều răn không có quyền năng đó.

Nếu chúng ta tin vào lời Chúa rằng “ví bằng anh em nhờ Thánh Linh chỉ dẫn, thì chẳng hề ở dưới luật pháp” (Galatians 5:18) thì chắc sứ đồ Giăng không nhờ Thánh Linh chỉ dẫn.

Nghi Nguyen

- Scripture quoted by permission. All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the NET Bible® copyright ©1996-2006 by Biblical Studies Press, L.L.C. All rights reserved.

Disclaimer: This is my own opinion on the topic, which does not necessarily reflect the church's theology, or beliefs of the individuals in it — Nghi Nguyen

Filed under: , and