Phi-líp 3:13-14

Những Sự Ở Đằng Sau và Những Sự Ở Đằng Trước. Giựt Giải.

"13Hỡi Anh em, về phần tôi, tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích, 14nhưng tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Ðức Chúa Trời trong Ðức Chúa Jêsus Christ." (Philippians 3:13-14)

1. SỰ Ở ĐÀNG SAU & ĐÀNG TRƯỚC

14aNhưng tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước.” (Philippians 3:14a)

Đây là một đoạn Kinh thánh rất quen thuộc đối với nhiều tín hữu. Tôi chắc các bạn đã từng được nghe giảng về nó ít nhất một hoặc vài chục lần trong suốt cuộc đời. Nhưng cho dầu bạn là người mới tin Chúa, chưa từng được nghe giảng về đoạn này, chắc thế nào cũng có một ấn tượng nào đó khi vừa đọc qua.

Hầu hết nghĩ rằng “sự ở đàng sau” là những điều mình nghĩ là không xứng đáng với địa vị của người được cứu, người đã đến với sự sáng từ trong bóng tối. Những thói hư tật xấu, những bản tính mình muốn từ bỏ, và nhiều điều khác. Còn những “sự ở đàng trước” là những việc lành và thiêng liêng mà mình vẫn thường muốn làm mà không làm được.

Nhưng có phải đây là ý chính của Phao-lô không? Không, vì bối cảnh mà Phao-lô đã dùng để dẫn đến ý niệm này không phải là những điều đàng trước hoặc sau vừa nói ở trên. Chúng ta hãy ôn lại những đoạn dùng làm bối cảnh đó. Dưới đây là các “sự ở đàng sau” của ông:

5tôi chịu phép cắt bì ngày thứ tám, về dòng Y-sơ-ra-ên, chi phái Bên-gia-min, người Hê-bơ-rơ, con của người Hê-bơ-rơ; về luật pháp, thì thuộc phe Pha-ra-si; 6về lòng sốt sắng, thì là kẻ bắt bớ hội thánh; còn như về sự công bình của luật pháp, thì không chỗ trách được.” (Philippians 3:5-6)

Đó là những “việc lành” mà người Do-thái nào cũng mong ước được làm để được dân mình trọng vọng nể vì. Nhưng đó là những thành quả ông đã đạt được dưới một nền tảng cũ, đó là Cựu Ước, được đặt trên các việc làm của luật pháp. Đó là những điều mà ông sẵn sàng coi như “rơm rác” sau khi ông được biết Đấng Christ.

Trước kia thì ông chỉ khao khát được sự công bình “của tôi bởi luật pháp mà đến,” nhưng bây giờ ông chỉ mong được sự công bình “bởi tin đến Ðấng Christ mà được.” (Phi-líp 3:9) Mong các bạn thấy đàng trước và đàng sau của Phao-lô trong bối cảnh này hầu chúng ta áp dụng đúng ý nghĩa của nó trong đời sống tâm linh mình, vì nếu áp dụng sai thì sẽ không bao giờ được sự bình an trong tâm hồn.

Nếu các “sự ở đàng sau” là những va chạm trong cuộc sống hằng ngày, dù là việc nên làm hay không nên làm, thì ai sẽ bỏ được? Vì chúng ta vẫn còn sống trong đời này, và như Phao-lô đã nhận xét rằng “Vậy tôi thấy có luật nầy trong tôi: khi tôi muốn làm điều lành, thì điều dữ dính dấp theo tôi.” (Rô-ma 7:21) Nhưng có một điều chúng ta làm được, và là điều duy nhất Chúa đòi hỏi ở những kẻ đến với Ngài, đó là TIN VÀO ĐẤNG CHRIST, vì sự công bình thật chỉ “bởi tin đến Đấng Christ mà được.” (Phi-líp 3:9)

2. GIỰT GIẢI

“ … 14btôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Ðức Chúa Trời trong Ðức Chúa Jêsus Christ. ” (Philippians 3:14b)

Đây cũng là một ý niệm thường bị hiểu sai rất nhiều và dẫn đến hậu quả tai hại khiến người tín hữu không bước đi vững vàng trong Chúa với sự “biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong (Hê-bơ-rơ 11:1).”

Chúng ta hãy xem lại câu 12 của Phi-líp chương 3:

11Mong cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết. 12Ấy không phải tôi đã giựt giải rồi, hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu, nhưng tôi đương chạy hầu cho giựt được, vì chính tôi đã được Ðức Chúa Jêsus Christ giựt lấy rồi.” (Philippians 3:11-12)

Thoạt lúc mới đọc, chúng ta tưởng rằng “giải,” theo từ tiết từ câu 11 là sự “sống lại từ trong kẻ chết”, là điều chúng ta CHƯA nhận được. Nhưng dịch như vậy là điều rất đáng tiếc, vì ý nghĩa đúng của câu này là tôi ĐÃ được giải rồi, chỉ chưa được cầm lấy trong tay mà thôi. Như người tin Chúa đã được lời hứa về sự sống đời đời rồi, chỉ còn đợi đến ngày tiếng kèn chót thổi lên khi Đức Chúa Giê-su trở lại là lời hứa đó sẽ biến thành sự thật. Cuối câu 12 cũng làm sáng tỏ thêm điều này là “chính tôi đã được Ðức Chúa Jêsus Christ giựt lấy rồi.”

Tôi tin rằng ngày chúng ta nhận được “giải” mà Chúa Giê-su đã nhận thay cho tôi chính là những “sự ở đàng trước” mà Phao-lô nói tới. Tất cả con cái Chúa nói chung đều nên lấy đó làm “sự ở đàng trước” cho mình, còn về phương diện cá nhân, việc gì họ sẽ làm trong những chuỗi ngày còn lại của cuộc đời thì tùy Chúa sẽ sử dụng và sắm sẵn cho đời sống mỗi người cách riêng, không ai giống ai, và những sự đó cũng không phải là phúc âm, vì chỉ có một phúc âm duy nhất: Đức Chúa Giê-su và Ngài chịu đóng đinh (1 Cô-rinh-tô 2:2).

Nghi Nguyen

- Scripture quoted by permission. All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the NET Bible® copyright ©1996-2006 by Biblical Studies Press, L.L.C. All rights reserved.

Disclaimer: This is my own opinion on the topic, which does not necessarily reflect the church's theology, or beliefs of the individuals in it — Nghi Nguyen

Filed under: , and