Phi-líp 3:1-8

Lời nặng với các giáo sư giả. Sự lời và sự lỗ.

1Hỡi anh em, sau hết, anh em hãy vui mừng trong Chúa! Tôi chẳng hề sợ phiền mà lại viết những điều nầy cho anh em nữa, vì ấy là có ích cho anh em. 2Hãy coi chừng loài chó; hãy coi chừng kẻ làm công gian ác; hãy coi chừng phép cắt bì giả. 3Vì, ấy chính chúng ta là kẻ chịu phép cắt bì thật, là kẻ cậy Ðức Thánh Linh Ðức Chúa Trời mà hầu việc Ðức Chúa Trời, khoe mình trong Ðấng Christ, và không để lòng tin cậy trong xác thịt bao giờ. 4Ấy chẳng phải tôi không có thể cậy mình trong xác thịt đâu. Ví bằng kẻ khác tưởng rằng có thể cậy mình trong xác thịt, thì tôi lại có thể bội phần nữa, 5tôi chịu phép cắt bì ngày thứ tám, về dòng Y-sơ-ra-ên, chi phái Bên-gia-min, người Hê-bơ-rơ, con của người Hê-bơ-rơ; về luật pháp, thì thuộc phe Pha-ra-si; 6về lòng sốt sắng, thì là kẻ bắt bớ hội thánh; còn như về sự công bình của luật pháp, thì không chỗ trách được. 7Nhưng vì cớ Ðấng Christ, tôi đã coi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy. (Philippians 3:1-7)

Chúng ta biết rằng người đến với Chúa được xưng công bình, nghĩa là được cứu, bởi đức tin, nhưng họ cũng phải sống bởi đức tin nữa. Mà bởi đức tin nghĩa là gì? Là không phải bởi việc làm. Nói một cách rõ ràng hơn là việc làm do sự đòi hỏi của luật pháp.

Thời gian qua, chúng ta đã học nhiều về chủ đề xưng công bình bởi đức tin, và sống bởi đức tin cũng được hiểu ngầm trong đó. Tôi mong rằng các bạn thấy chủ đề này là điều cần yếu, vì Ma-thi-ơ 6:33 có viết: “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Ðức Chúa Trời và sự công bình của Ngài.” Chúng ta lại có một câu Kinh thánh nữa nhắc nhở về điều đơn giản nhưng thiết yếu khi bước đi theo Chúa, đó là: 28Chúng thưa rằng: Chúng tôi phải làm chi cho được làm công việc Ðức Chúa Trời? 29Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Các ngươi tin Ðấng mà Ðức Chúa Trời đã sai đến, ấy đó là công việc Ngài.” (Giăng 6:28-29) Đối với Chúa, công việc quan trọng nhất là: “tin” vào Chúa Giê-su. Và vì nhiều người thấy rằng chỉ đơn thuần tin thì không đủ, nên nếp sống đạo và niềm tin của họ bắt đầu bao gồm nhiều cung cách và giáo điều mà họ đặt lên trên niềm tin đơn sơ của Chúa Giê-su và sự Ngài chịu đóng đinh.

Chúa Nhật vừa qua, chúng ta đã đi lướt qua sách Phi-líp và nhắm vào đoạn 3 từ câu 1 đến câu 16, và thu thập được những điểm chính sau đây:

1. LOÀI CHÓ

1Hỡi anh em, sau hết, anh em hãy vui mừng trong Chúa! Tôi chẳng hề sợ phiền mà lại viết những điều nầy cho anh em nữa, vì ấy là có ích cho anh em. 2Hãy coi chừng loài chó; hãy coi chừng kẻ làm công gian ác; hãy coi chừng phép cắt bì giả. 3Vì, ấy chính chúng ta là kẻ chịu phép cắt bì thật, là kẻ cậy Ðức Thánh Linh Ðức Chúa Trời mà hầu việc Ðức Chúa Trời, khoe mình trong Ðấng Christ, và không để lòng tin cậy trong xác thịt bao giờ. 4Ấy chẳng phải tôi không có thể cậy mình trong xác thịt đâu.” (Philippians 3:1-4a)

Trong Phi-líp 3:2, Phao-lô đã giải thích về những người mà ông gọi là “loài chó” là những “kẻ làm công gian ác” và là những người làm “phép cắt bì giả.” Thực ra, đối với người Do-thái, phép cắt bì của họ đều là thật, là bằng chứng họ là dòng dõi Áp-ra-ham. Nhưng Phao-lô muốn nhấn mạnh với họ một điều rằng phép cắt bì của họ chỉ là hình bóng của phép cắt bì thật “là kẻ cậy Ðức Thánh Linh Ðức Chúa Trời mà hầu việc Ðức Chúa Trời, khoe mình trong Ðấng Christ, và không để lòng tin cậy trong xác thịt bao giờ.” (Phi-líp 3:3)

Như chúng ta đã học trong sách Công Vụ về hội thánh ban đầu khi các lãnh đạo hội thánh, kể cả hầu hết các sứ đồ chỉ ngoại trừ Phao-lô và Phi-e-rơ, đều muốn buộc người ngoại tin Chúa cũng phải chịu phép cắt bì. Phao-lô gọi những phép cắt bì đó là “phép cắt bì giả.”

Nhưng một điểm cần được nhấn mạnh nữa là sự ông gọi những lãnh đạo hội thánh, những cổ động viên cho phép cắt bì, này là “loài chó.” Chúng ta có nghĩ rằng Phao-lô đã quá nặng lời không khi ông gọi những người có thể đóng vai trò ngang hàng với mình trong trách nhiệm lãnh đạo hội thánh là “loài chó?” Chúng ta thường có một sự kính trọng đặc biệt đối với những người có trách nhiệm rao giảng lời Chúa.

Tôi tin rằng Phao-lô đã dùng những lời lẽ nặng nề đó để nhấn mạnh tầm quan trọng, hay nguy hiểm, của giáo điều sai lạc, vì những giáo điều này có công hiệu làm sự chết của Chúa Giê-su trở nên vô ích.

“Tôi không muốn làm cho ân điển Ðức Chúa Trời ra vô ích; vì nếu bởi luật pháp mà được sự công bình, thì Ðấng Christ chịu chết là vô ích.” (Ga-la-ti 2:21)

Đến đây, chúng ta cần được nhắc nhở một điều, rằng dù sứ đồ Phao-lô chỉ nói về phép cắt bì, nhưng nó cũng chỉ là một biểu tượng của luật pháp nói chung. Vì theo câu Ga-la-ti ở trên, Phao-lô đã không viết: “nếu bởi phép cắt bì mà được sự công bình,” mà ông nói về luật pháp một cách tổng thể. Nói về phép cắt bì tức là nói về luật pháp.

2.SỰ LỜI TRỞ NÊN SỰ LỖ

4Ấy chẳng phải tôi không có thể cậy mình trong xác thịt đâu. Ví bằng kẻ khác tưởng rằng có thể cậy mình trong xác thịt, thì tôi lại có thể bội phần nữa, 5tôi chịu phép cắt bì ngày thứ tám, về dòng Y-sơ-ra-ên, chi phái Bên-gia-min, người Hê-bơ-rơ, con của người Hê-bơ-rơ; về luật pháp, thì thuộc phe Pha-ra-si; 6về lòng sốt sắng, thì là kẻ bắt bớ hội thánh; còn như về sự công bình của luật pháp, thì không chỗ trách được. 7Nhưng vì cớ Ðấng Christ, tôi đã coi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy. 8Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Ðức Chúa Jêsus Christ là quí hơn hết, Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác.” (Philippians 3:4-8)

Nếu có ai có thể khoe mình về phép cắt bì (giả), về dòng dõi Y-sơ-ra-ên hay Hê-bơ-rơ, về luật pháp, về lòng sốt sắng, về sự giữ trọn luật pháp, thì ông có thể tự hào là “không chỗ trách được.” Những sốt sắng đó đã khiến ông được trọng vọng đối với những người đồng thời với ông. Đây chắc cũng là sự suy nghĩ của chàng trẻ tuổi giàu có trong Mark 10:17-27. Nếu Chúa đã không gặp Phao-lô trên đường Đa-mách thì có lẽ ông cũng đã đối diện với thử thách này chẳng khác gì chàng trẻ tuổi giàu có đó. Nhưng ông đã được gặp Chúa, được Ngài mở mắt, để giờ đây ông thấy đâu là lời và đâu là lỗ. Không những thế, ông còn xem sự lời trước kia như “rơm rác.” Sự cậy vào luật pháp có thể được người ta ca tụng, nhưng sự cậy vào Đấng Christ bởi đức tin thì được Chúa đẹp lòng.

Nghi Nguyen

- Scripture quoted by permission. All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the NET Bible® copyright ©1996-2006 by Biblical Studies Press, L.L.C. All rights reserved.

Disclaimer: This is my own opinion on the topic, which does not necessarily reflect the church's theology, or beliefs of the individuals in it — Nghi Nguyen

Filed under: , and