Hê-bơ-rơ 3:1-19

Chúa Giê-su lớn hơn Môi-se. Sự an nghỉ trong Chúa.

"JESUS GREATER THAN MOSES
1Bởi cớ đó, hỡi anh em thánh, là kẻ dự phần ơn trên trời gọi, hãy suy kỹ đến sứ giả và thầy tế lễ thượng phẩm mà chúng ta tin theo, tức là Ðức Chúa Jêsus, 2Ngài đã trung tín với Ðấng đã lập Ngài, cũng như Môi-se trung tín với cả nhà Chúa vậy. 3Vì Ngài đã được xưng là đáng vinh hiển cao trọng hơn Môi-se, chẳng khác nào thợ cất nhà được tôn trọng hơn chính cái nhà. 4Vả, chẳng có một cái nhà nào không phải bởi có người dựng nên; mà Ðấng đã dựng nên muôn vật ấy là Ðức Chúa Trời. 5Còn về Môi-se, người đã trung tín trong cả nhà Chúa, như một kẻ tôi tớ, gọi đến làm chứng về điều ngày sau sẽ được rao giảng. 6Nhưng Ðấng Christ thì trung tín như con trai quản trị nhà Chúa; mà nhà Chúa tức là chúng ta, miễn là chúng ta giữ vững vàng cho đến cuối cùng lòng tin chắc và trông cậy, là sự chúng ta lấy làm vinh hiển.
A REST FOR THE PEOPLE OF GOD
7Cho nên, như Ðức Thánh Linh phán rằng: Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài. 8Thì chớ cứng lòng, như lúc nổi loạn, Là ngày thử Chúa trong đồng vắng, 9Là nơi tổ phụ các ngươi thấy công việc ta làm trong bốn mươi năm, Mà còn thử để dò xét ta! 10Nhơn đó, ta giận dòng dõi nầy, Và phán rằng: lòng chúng nó lầm lạc luôn, Chẳng từng biết đường lối ta. 11Nầy là lời thề mà ta lập trong cơn thạnh nộ, rằng: Chúng nó sẽ chẳng hề vào sự yên nghỉ của ta. 12Hỡi anh em, hãy giữ lấy, kẻo ai trong anh em có lòng dữ và chẳng tin mà trái bỏ Ðức Chúa Trời hằng sống chăng. 13Nhưng hằng ngày anh em hãy khuyên bảo lẫn nhau, đang khi còn gọi là "Ngày nay," hầu cho trong anh em không ai bị tội lỗi dỗ dành mà cứng lòng. 14Vì chúng ta đã được dự phần với Ðấng Christ, miễn là giữ lòng tin ban đầu của chúng ta cho vững bền đến cuối cùng, 15trong khi còn nói rằng: Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài, Thì chớ cứng lòng, như lúc nổi loạn. 16Vả, ai là kẻ nghe tiếng Ngài rồi nổi loạn, há chẳng phải những người nhờ Môi-se dẫn ra khỏi xứ Ê-díp-tô sao? 17Ðức Chúa Trời đã giận ai trong bốn mươi năm? Há chẳng phải giận nhiều kẻ phạm tội, mà thây họ ngã trong đồng vắng sao? 18Ngài lại thề với ai rằng không được vào sự yên nghỉ của Ngài? Há chẳng phải với những người không vâng lời sao? 19Vả, chúng ta thấy những người ấy không thể vào đó được vì cớ không tin.
(Hebrews 3:1-19)

CHÚA GIÊ-SU LỚN HƠN MÔI-SE

3Vì Ngài đã được xưng là đáng vinh hiển cao trọng hơn Môi-se, chẳng khác nào thợ cất nhà được tôn trọng hơn chính cái nhà. … 5Còn về Môi-se, người đã trung tín trong cả nhà Chúa, như một kẻ tôi tớ, gọi đến làm chứng về điều ngày sau sẽ được rao giảng. 6Nhưng Ðấng Christ thì trung tín như con trai quản trị nhà Chúa; mà nhà Chúa tức là chúng ta, miễn là chúng ta giữ vững vàng cho đến cuối cùng lòng tin chắc và trông cậy, là sự chúng ta lấy làm vinh hiển.” (Hebrews 3:3,5-6)

Có ít nhất 3 trường hợp trong Kinh Thánh Chúa Giê-su được so sánh với Môi-se.

Trường hợp đầu tiên liên quan đến việc hóa hình của Chúa Giê-su, như được ghi trong Matthew 17:1-8, Mark 9:2-8 và Luke 9:28-36. Sự kiện này được xem như một mối liên kết giữa Luật (Môi-sê) và các Tiên tri (Ê-li-a) với Chúa Giê-su, tượng trưng cho việc Ngài làm trọn luật pháp và các tiên tri. Câu hỏi chúng ta nên đặt ra là nếu Chúa Giê-su đã hoàn thành những điều đó thì chúng ta còn phải làm gì ngoài việc tin vào Ngài?

Trường hợp thứ hai liên quan đến John 1:17 (NIV): “Vì luật pháp đã ban cho bởi Môi-se, còn ơn và lẽ thật bởi Ðức Chúa Jêsus Christ mà đến.” Đoạn Kinh này nhấn mạnh sự tương phản giữa luật pháp Môi-se với ân điển cùng lẽ thật mang lại bởi Chúa Giê-su.

Trường hợp thứ ba liên quan đến Hê-bơ-rơ 3:1-6. Trong Sách Hê-bơ-rơ, Môi-se và Chúa Giê-su được so sánh về vai trò của họ làm lãnh đạo. Môi-se được coi là một tôi tớ trung thành trong Nhà Chúa, trong khi Chúa Giê-su được coi là một người con trung thành hơn Nhà Chúa, tượng trưng cho quyền lực lớn hơn của Ngài.

Khi chúng ta vẽ ra một so sánh giữa Chúa Giê-su và Môi-se, chúng ta tất yếu thấy mình đang so sánh Giao Ước Mới với Giao Ước Cũ, vì Giao Ước Mới được thiết lập để thay thế Giao Ước Cũ. Giao Ước Cũ chỉ đóng vai trò như một hình bóng cho sự cứu rỗi sắp tới, đem lại sự sống qua ân điển và đức tin.

SỰ AN NGHỈ TRONG CHÚA

10Nhơn đó, ta giận dòng dõi nầy, Và phán rằng: lòng chúng nó lầm lạc luôn, Chẳng từng biết đường lối ta. 11Nầy là lời thề mà ta lập trong cơn thạnh nộ, rằng: Chúng nó sẽ chẳng hề vào sự yên nghỉ của ta. 12Hỡi anh em, hãy giữ lấy, kẻo ai trong anh em có lòng dữ và chẳng tin mà trái bỏ Ðức Chúa Trời hằng sống chăng. … 15trong khi còn nói rằng: Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài, Thì chớ cứng lòng, như lúc nổi loạn. … 18Ngài lại thề với ai rằng không được vào sự yên nghỉ của Ngài? Há chẳng phải với những người không vâng lời sao? 19Vả, chúng ta thấy những người ấy không thể vào đó được vì cớ không tin.” (Hebrews 3:10-12,15,18-19)

Khái niệm về sự an nghỉ trong Chúa trong đoạn văn này tượng trưng cho Đất Hứa nằm về phía tây của dòng sông Jordan. Giống như người Do Thái cần phải lắng nghe lời khuyên từ Joshua và Caleb để bước vào Đất Hứa, nhưng không may, họ đã bị mất lòng tin.

Do đó, điều quan trọng là chúng ta phải chú ý đến lời cảnh báo này, nhấn mạnh sự cần thiết của việc hiểu được đường lối của Chúa, đặc biệt là “đường mới và sống.” (Heb 10:19-20) Dưới Giao Ước Mới, đường lối của Chúa là đường lối của đức tin vào những điều Chúa Giê-su đã làm trọn trên cây thập giá.

Nghi Nguyen

- Scripture quoted by permission. All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the NET Bible® copyright ©1996-2006 by Biblical Studies Press, L.L.C. All rights reserved.

Disclaimer: This is my own opinion on the topic, which does not necessarily reflect the church's theology, or beliefs of the individuals in it — Nghi Nguyen

Filed under: , and