Rô-ma 2:12-29

Phúc âm được ban qua Y-sơ-ra-ên. Tôi nói như cách người ta nói. Thảy đều phục dưới quyền tội lỗi.

PHÚC ÂM ĐƯỢC BAN QUA Y-SƠ-RA-ÊN

"1Vậy thì, sự trổi hơn của người Giu-đa là thể nào, hay là phép cắt bì có ích gì chăng? 2Ích lớn đủ mọi đàng. Trước hết là điều nầy: ấy là lời phán của Ðức Chúa Trời đã phó cho dân Giu-đa. (Romans 3:1-2)."
Sau khi tương phản phép cắt bì kém sút trên xác thịt với phép cắt bì thật bởi Đức Thánh Linh, Phao-lô nhắc nhở các tín hữu Rô-ma gốc Do-thái rằng đó cũng là qua họ mà Đức Chúa Trời đã ban tin mừng cứu rỗi cho nhân gian. Hơn nữa, phép cắt bì trên thân thể họ chính là hình bóng của sự cất đi bản chất tội lỗi nhờ sự chết của Chúa Giê-su trên thập giá.

Mặc dầu Phao-lô đặt câu hỏi về giá trị thật của phép cắt bì trên xác thịt có đem được người ta vào nước Chúa không, ông coi trọng giá trị của nó về hình bóng của phép cắt bì thật trong lòng bời Đức Thánh Linh, và họ cũng được vinh dự là phương tiện Chúa truyền thông lời Ngài.

TÔI NÓI NHƯ CÁCH NGƯỜI TA NÓI

3Mà làm sao! nếu một vài người trong bọn họ không thành tín, thì sự không thành tín của họ có làm cho sự thành tín của Ðức Chúa Trời ra hư không sao? 4chẳng hề như vậy! Thà xưng Ðức Chúa Trời là thật và loài người là giả dối, như có chép rằng: Ấy vậy Chúa sẽ được xưng công bình trong lời phán của Ngài, Và sẽ được thắng khi chịu xét đoán. 5Song nếu sự không công bình của chúng ta tỏ ra sự công bình của Ðức Chúa Trời, thì sẽ nói làm sao? Khi Ðức Chúa Trời giáng cơn giận thì Ngài không công bình sao? (Tôi nói như cách người ta nói.) 6Chẳng hề như vậy! Nếu vậy thì Ðức Chúa Trời đoán xét thế gian thể nào?7Nhưng, nếu lẽ thật Ðức Chúa Trời bởi sự nói dối của tôi mà được sự vinh hiển lớn hơn, thì sao tôi còn bị đoán xét như kẻ có tội? 8Vậy thì, sao chúng ta không làm sự dữ cho được sự lành, như kẻ gièm pha đã cáo và quyết rằng chúng ta dạy điều ấy? (Sự đoán phạt những người đó là công bình.)” (Romans 3:3-8)

Phao-lô có vẻ dường như hơi bực mình vì lập luận vô lý của những người chống đối ông. Họ chất vấn ông rằng nếu lời Chúa là chân lý thì tại sao chẳng ai tin Ngài? Họ thách thức rằng nếu tội lỗi của họ là càng làm nổi bật lên sự công bình của Đức Chúa Trời thì tại sao họ lại phải chịu hình phạt? Có người còn đổ thừa rằng sự dạy dỗ của Phao-lô là xúi giục người ta phạm tội thêm nữa. Họ đổ thừa Phao-lô nói rằng, “Ðức Chúa Trời bởi sự nói dối của tôi mà được sự vinh hiển lớn hơn.”

Đoạn Kinh thánh này đã giúp tôi chứng tỏ sai lầm của những người ngần ngại không muốn giảng về ân điển Chúa, thậm chí còn muốn nói đến chút nào vì e rằng có người lạm dụng để phạm tội. Lời hứa của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin sẽ cứ vững bền bất kể có thể có người lạm dụng lòng nhân từ Ngài để làm cớ phạm tội.

Những lập luận của những người này là vô cớ. Chẳng ai dùng phúc âm để xúi giục người ta phạm tội.

THẢY ĐỀU PHỤC DƯỚI QUYỀN TỘI LỖI

9Thế nào! Chúng ta có điều gì hơn chăng? Chẳng có, vì chúng ta đã tỏ ra rằng người Giu-đa và người Gờ-réc thảy đều phục dưới quyền tội lỗi.” (Romans 2:25-29)

Vì thực trạng là mọi người đề mang bản chất tội lỗi từ A-đam, nên chẳng ai hơn ai cả.

Nghi Nguyen

- Scripture quoted by permission. All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the NET Bible® copyright ©1996-2006 by Biblical Studies Press, L.L.C. All rights reserved.

Disclaimer: This is my own opinion on the topic, which does not necessarily reflect the church's theology, or beliefs of the individuals in it — Nghi Nguyen

Filed under: , and