Hê-bơ-rơ 10:1-39

KHÔNG CÒN BIẾT TỘI NỮA. SỰ THA THỨ vs. DÂNG CỦA LỄ. BỎ QUA SỰ NHÓM LẠI. KHÔNG CÒN TẾ LỄ CHUỘC TỘI NỮA. NHỊN NHỤC.

KHÔNG CÒN BIẾT TỘI NỮA

"1Vả, luật pháp chỉ là bóng của sự tốt lành ngày sau, không có hình thật của các vật, nên không bao giờ cậy tế lễ mỗi năm hằng dâng như vậy, mà khiến kẻ đến gần Ðức Chúa Trời trở nên trọn lành được. 2Nếu được, thì những kẻ thờ phượng đã một lần được sạch rồi, lương tâm họ không còn biết tội nữa, nhơn đó, há chẳng thôi dâng tế lễ hay sao? 3Trái lại, những tế lễ đó chẳng qua là mỗi năm nhắc cho nhớ lại tội lỗi. 4Vì huyết của bò đực và dê đực không thể cất tội lỗi đi được. 5Bởi vậy cho nên, Ðấng Christ khi vào thế gian, phán rằng: CHÚA CHẲNG MUỐN HY SINH, CŨNG CHẲNG MUỐN LỄ VẬT, NHƯNG CHÚA ĐÃ SẮM SỬA MỘT THÂN THỂ CHO TÔI. 6CHÚA CHẲNG NHẬM CỦA LỄ THIÊU, CŨNG CHẲNG NHẬM CỦA LỄ CHUỘC TỘI. 7Tôi bèn nói: HỠI ÐỨC CHÚA TRỜI, NẦY TÔI ĐẾN TRONG SÁCH CÓ CHÉP VỀ TÔI TÔI ĐẾN ĐỂ LÀM THEO Ý MUỐN CHÚA. 8Trước đã nói: CHÚA CHẲNG MUỐN, CHẲNG NHẬM NHỮNG HI SINH, LỄ VẬT, CỦA LỄ THIÊU, CỦA LỄ CHUỘC TỘI, đó là theo luật pháp dạy; sau lại nói: ÐÂY NẦY, TÔI ĐẾN ĐỂ LÀM THEO Ý MUỐN CHÚA. 9Vậy thì, Chúa đã bỏ điều trước, đặng lập điều sau. 10Ấy là theo ý muốn đó mà chúng ta được nên thánh nhờ sự dâng thân thể của Ðức Chúa Jêsus Christ một lần đủ cả. (Hebrews 10:1-10)

Những người muốn đến thờ phượng Chúa phải trở nên hoàn hảo, nhưng những của lễ lập đi lập lại năm này sang năm kia không giúp họ đạt được điều đó. Ngay cả những thái độ bày tỏ sự ăn năn cũng không đủ, vì nếu những nỗ lực đó khiến họ được toàn hảo thì “lương tâm họ không còn biết tội nữa.”

Đó là lý do tại sao Chúa khước từ những phương pháp kém cỏi này, như được thể hiện trong lời viết: “CHÚA CHẲNG MUỐN HY SINH, CŨNG CHẲNG MUỐN LỄ VẬT, NHƯNG CHÚA ĐÃ SẮM SỬA MỘT THÂN THỂ CHO TÔI.”

Tuy nhiên, Chúa ban cho một cách để chúng ta được hoàn hảo hầu thờ phượng Ngài: “chúng ta được nên thánh nhờ sự dâng thân thể của Ðức Chúa Jêsus Christ một lần đủ cả.”

Nói một cách ngắn gọn, những nỗ lực cá nhân không thể đạt được sự thánh thiện; mọi nỗ lực để thánh hóa bản thân chỉ là vô ích. Vì chỉ nhờ sự hy sinh của Chúa Giêsu trên thập tự giá mà chúng ta được nên thánh.

SỰ THA THỨ vs. DÂNG CỦA LỄ

11Phàm thầy tế lễ mỗi ngày đứng hầu việc và năng dâng của lễ đồng một thức, là của lễ không bao giờ cất tội lỗi được, 12còn như Ðấng nầy, đã vì tội lỗi dâng chỉ một của lễ, rồi ngồi đời đời bên hữu Ðức Chúa Trời. 13từ rày về sau đương đợi những kẻ thù nghịch Ngài bị để làm bệ dưới chơn Ngài vậy. 14Vì nhờ dâng chỉ một của tế lễ, Ngài làm cho những kẻ nên thánh được trọn vẹn đời đời. 15Ðức Thánh Linh cũng làm chứng cho chúng ta như vậy; vì đã phán rằng: 16Chúa phán: NẦY LÀ GIAO ƯỚC TA LẬP VỚI CHÚNG NÓ SAU NHỮNG NGÀY ĐÓ, TA SẼ ĐỂ LUẬT PHÁP TA VÀO LÒNG CHÚNG NÓ VÀ GHI TẠC NƠI TRÍ KHÔN, 17Lại phán: TA SẼ CHẲNG CÒN NHỚ ĐẾN TỘI LỖI GIAN ÁC CỦA CHÚNG NÓ NỮA. 18Bởi hễ có sự tha thứ thì không cần dâng của lễ vì tội lỗi nữa. 19Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Ðức Chúa Jêsus được dạn dĩ vào nơi rất thánh, 20bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài, 21lại vì chúng ta có một thầy tế lễ lớn đã lập lên cai trị nhà Ðức Chúa Trời, 22nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong, mà đến gần Chúa. 23Hãy cầm giữ sự làm chứng về điều trông cậy chúng ta chẳng chuyển lay, vì Ðấng đã hứa cùng chúng ta là thành tín. 24Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên giục về lòng yêu thương và việc tốt lành; 25chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy. 26Vì nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi, mà lại cố ý phạm tội, thì không còn có tế lễ chuộc tội nữa, 27nhưng chỉ có sự đợi chờ kinh khiếp về sự phán xét, và lửa hừng sẽ đốt cháy kẻ bội nghịch mà thôi.” (Hebrews 10:11-27)

Người tin Chúa thường đương đầu với những sự vấp phạm của mình như thế nào? Họ thường tìm cách chuộc tội hoặc bày tỏ sự ăn năn. Tuy nhiên, cảm giác tiêu cực về bản thân cũng có thể xuất phát từ tình huống trong cuộc sống, khiến cho họ tìm kiếm cách nào cho vơi đi mặc cảm tội lỗi. Tất cả những hành động ăn năn này có thể được gọi chung là “dâng của lễ vì tội lỗi.”

Tuy nhiên, câu 18 nhấn mạnh rằng những hành động như vậy không còn cần thiết nữa vì một lý do quan trọng: sự tha thứ, như được nêu trong câu:

Bởi hễ có sự tha thứ thì không cần dâng của lễ vì tội lỗi nữa. (Hebrews 10:18)

Hơn nữa, Chúa tuyên bố: “TA SẼ CHẲNG CÒN NHỚ ĐẾN TỘI LỖI GIAN ÁC CỦA CHÚNG NÓ NỮA.”

Vậy bạn có cần nhắc nhở Chúa về điều mà Ngài đã quyết định sẽ không còn nhớ đến nữa không?

BỎ QUA SỰ NHÓM LẠI

25chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy.” (Hebrews 10:25)

Chúng ta thường có ấn tượng về sự nhóm lại là để hát thánh ca, đọc Kinh Thánh, lắng nghe bài giảng, hoặc các hoạt động tương tự. Tuy nhiên, tác giả đang đề cập đến việc nhóm họp nói chung, hay nhắm vào một mục đích nào khác? Tôi cho rằng sự nhóm lại nói đến ở đây là với mục đích động viên lẫn nhau về chủ đề quan trọng được trình bày trong cuốn sách này.

Đối với tôi, sự nhóm lại quan trọng nhất là lớp học Trường Chúa Nhật, nơi tôi có thể nói về những chủ đề Kinh Thánh như trong sách Hê-bơ-rơ mà không phải ngại ngùng. Trong những bối cảnh khác thì có thể khá khó khăn.

KHÔNG CÒN TẾ LỄ CHUỘC TỘI NỮA

26Vì nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi, mà lại cố ý phạm tội, thì không còn có tế lễ chuộc tội nữa, 27nhưng chỉ có sự đợi chờ kinh khiếp về sự phán xét, và lửa hừng sẽ đốt cháy kẻ bội nghịch mà thôi.” (Hebrews 10:26-27)

Sự phạm tội, dù cố tình hay không, là một sự thật không thể tránh khỏi đối với tất cả con cháu của Adam. Do đó, những người vẫn còn sống dưới luật pháp, họ không còn phương tiện chuộc tội qua các của lễ nữa. Điều duy nhất đối diện họ là sự phán xét và cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời dành cho kẻ thù của Ngài. Kẻ thù của Chúa là những người không đặt niềm tin trọn vẹn vào huyết của Đấng Christ và khăng khăng sử dụng những phương pháp khác để giải quyết vấn đề tội lỗi.

Bài học quan trọng nhất là bước vào giao ước mới, nơi tội lỗi được giải quyết một lần đủ cả.

NHỊN NHỤC

28Ai đã phạm luật pháp Môi-se, nếu có hai ba người làm chứng, thì chết đi không thương xót, 29huống chi kẻ giày đạp Con Ðức Chúa Trời, coi huyết của giao ước, tức là huyết mà mình nhờ nên thánh, là ô uế, lại khinh lờn Ðức Thánh Linh ban ơn, thì anh em há chẳng tưởng rằng người ấy đáng bị hình rất nghiêm đoán phạt hay sao? 30Vì chúng ta biết Ðấng đã phán rằng: SỰ TRẢ THÙ THUỘC VỀ TA; TA SẼ BÁO ỨNG, ấy là lời Chúa phán. Lại rằng: CHÚA SẼ XÉT ĐOÁN DÂN MÌNH. 31Sa vào tay Ðức Chúa Trời hằng sống là sự đáng kinh khiếp thay! 32Hãy nhớ lại những lúc ban đầu đó, anh em đã được soi sáng rồi, bèn chịu cơn chiến trận lớn về những sự đau đớn, 33phần thì chịu sỉ nhục, gặp gian nan, như làm trò cho thiên hạ xem, phần thì chia khổ với những kẻ bị đối đãi đồng một cách. 34Vì anh em đã thương xót kẻ bị tù, và vui lòng chịu của cải mình bị cướp, bởi biết mình có của cải quí hơn hằng còn luôn. 35Vậy chớ bỏ lòng dạn dĩ mình, vốn có một phần thưởng lớn đã để dành cho. 36Vì anh em cần phải nhịn nhục, hầu cho khi đã làm theo ý muốn Ðức Chúa Trời rồi, thì được như lời đã hứa cho mình. 37CÒN ÍT LÂU, THẬT ÍT LÂU NỮA, THÌ ÐẤNG ĐẾN SẼ ĐẾN; NGÀI KHÔNG CHẬM TRỄ ĐÂU. 38NGƯỜI CÔNG BÌNH CỦA TA SẼ CẬY ĐỨC TIN MÀ SỐNG, NHƯNG NẾU LUI ĐI THÌ LINH HỒN TA CHẲNG LẤY LÀM ĐẸP CHÚT NÀO. 39Về phần chúng ta, nào phải là kẻ lui đi cho hư mất đâu, bèn là kẻ giữ đức tin cho linh hồn được cứu rỗi.” (Hebrews 10:28-39)

Tác giả Hê-bơ-rơ khích lệ tín hữu nhớ về quá khứ, “Hãy nhớ lại những lúc ban đầu đó, anh em đã được soi sáng rồi, bèn chịu cơn chiến trận lớn về những sự đau đớn,” nhấn mạnh đến giai đoạn khó khăn họ phải đối mặt sau khi họ được “soi sáng,” khi họ đón nhận đức tin vào Đấng Christ và rời bỏ hệ thống dâng của lễ của giao ước cũ.

Xung đột này vẫn còn tiếp diễn cho đến ngày nay. Tuy nhiên, tín hữu hiện đại có vẻ ít khả năng nhận thức sự khác biệt so với những người Hê-bơ-rơ. Một mặt họ thừa nhận sự hy sinh của Christ cho tội lỗi của họ, mặt khác họ vẫn cảm thấy phải dâng những của lễ chuộc tội, hoặc bày tỏ những cử chỉ ăn năn. Nhưng nếu bạn đọc kỹ sách Hê-bơ-rơ, bạn sẽ nhận thức rằng Chúa không chấp nhận sự cùng tồn tại của hai hệ thống này.

Nghi Nguyen

- Scripture quoted by permission. All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the NET Bible® copyright ©1996-2006 by Biblical Studies Press, L.L.C. All rights reserved.

Disclaimer: This is my own opinion on the topic, which does not necessarily reflect the church's theology, or beliefs of the individuals in it — Nghi Nguyen

Filed under: , and