1 Giăng 4:1-11

Chớ tin cậy mọi thần. Ai chẳng yêu, thì không biết Ðức Chúa Trời.

CHỚ TIN CẬY MỌI THẦN

1Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần, nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến bởi Ðức Chúa Trời chăng; vì có nhiều tiên tri giả đã hiện ra trong thiên hạ. 2Bởi điều nầy, hãy nhận biết Thánh Linh của Ðức Chúa Trời: phàm thần nào xưng Ðức Chúa Jêsus Christ lấy xác thịt mà ra đời, thần đó là bởi Ðức Chúa Trời; (1 John 4:1-2)

Trong khi viết bài tóm tắt này, tôi chợt ý thức một điều mà mình đã lơ là bỏ qua trong giờ trường Chúa Nhật khi học đoạn Kinh thánh này. Đó là khi Giăng so sánh hai loại thần linh, Thánh Linh và các thần khác, ông viết “Bởi điều này”. Sự so sánh này ám chỉ rằng các tiên tri giả bị cảm động bởi các thần khác.

Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng điều kiện mà Giăng đã nêu lên là thần đến từ Chúa thì “xưng Ðức Chúa Jêsus Christ lấy xác thịt mà ra đời” thì không xác quyết đủ.

Vì có lời viết trong Gia-cơ, James 2:19:

“Ngươi tin rằng chỉ có một Ðức Chúa Trời mà thôi, ngươi tin phải; ma quỉ cũng tin như vậy và run sợ.”

Rồi cũng có một đoạn tương tự trong sách Công-vụ:

16Một ngày kia, chúng ta đi cầu nguyện, gặp một đứa đầy tớ gái bị quỉ Phi-tôn ám vào, hay bói khoa, làm lợi lớn cho chủ nó. 17Nó theo Phao-lô và chúng ta, mà kêu la rằng: Những người đó là đầy tớ của Ðức Chúa Trời Rất Cao, rao truyền cho các ngươi đạo cứu rỗi. 18Trong nhiều ngày nó cứ làm vậy, nhưng Phao-lô lấy làm cực lòng, xây lại nói cùng quỉ rằng: Ta nhơn danh Ðức Chúa Jêsus Christ mà truyền mầy ra khỏi người đờn bà nầy. Chính giờ đó, quỉ liền ra khỏi.” (Acts 16:16-18)

Mặc dầu mọi điều cô gái nói đều là sự thực, cô đã bị cảm động bởi thần cảm giả mạo.

Trong phần còn lại từ câu 3 đến câu 6, Giăng đã cho chúng ta thêm những dấu hiệu để nhận diện các thần khác, thí dụ như:

3 còn thần nào không xưng Ðức Chúa Jêsus, chẳng phải bởi Ðức Chúa Trời. … 6Chúng ta thuộc về Ðức Chúa Trời: ai nhìn biết Ðức Chúa Trời thì nghe chúng ta; còn ai chẳng hề thuộc về Ðức Chúa Trời, thì chẳng nghe chúng ta. (1 John 4:3,6)

Các điều kiện này, theo ý tôi, thì không đủ để chúng ta nhận diện các thần giả. Ngoài ra, tiêu chuẩn “nghe chúng ta” cũng có một vấn đề là nhiều khi cũng có nhiều lý do khác mà các tín hữu có những cái nhìn khác nhau về những lẽ đạo chẳng hạn như phép báp têm, ngày tận thế, cung cách thờ phượng, và các vấn đề khác nữa.

AI CHẲNG YÊU THÌ KHÔNG BIẾT ĐỨC CHÚA TRỜI

*“7 Hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau; vì sự yêu thương đến từ Ðức Chúa Trời, kẻ nào yêu, thì sanh từ Ðức Chúa Trời và nhìn biết Ðức Chúa Trời. 8Ai chẳng yêu, thì không biết Ðức Chúa Trời; vì Ðức Chúa Trời là sự yêu thương. 9Lòng Ðức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều nầy: Ðức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống. 10Nầy sự yêu thương ở tại đây: ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Ðức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta. 11Hỡi kẻ rất yêu dấu, nếu Ðức Chúa Trời đã yêu chúng ta dường ấy, thì chúng ta cũng phải yêu nhau. (1 John 3:24)

Từ các câu 7 đến 11, Giăng đã viết nhiều về sự yêu thương, như đặc biệt là câu 8 đã gợi sự chú ý của tôi: “Ai chẳng yêu, thì không biết Ðức Chúa Trời.” Theo Chúa Giê-su trong sách tin lành Giăng đoạn 17 câu 3 (John 17:3), biết Chúa là có sự sống đời đời. Như vậy thì làm sao một người có thể xác quyết được phẩm chất của lòng yêu thương của mình hầu được sự sống đời đời? Liệu tình yêu đó có đạt được tiêu chuẩn để họ biết chắc mình được cứu? Đây là một định nghĩa không có điểm tựa chắc chắn.

Tình yêu, theo sách Ga-la-ti (Galatians 5:22), là một trong những trái Thánh Linh, và như thế không thể nào có được bởi sự ép uổng của luật pháp (Galatians 5:23). Nếu một giới răn có thể làm nẩy sinh sự yêu thương, thì sự yêu thương đó là bông trái của luật pháp. Nhưng chúng ta đều biết đó là điều không đúng với sự thực. Chỉ có Thánh Linh mới làm nẩy sinh sự yêu thương. Vì thế, đặt tình yêu thương làm điều kiện cho sự cứu rỗi thì nghịch lại với phúc âm, mà phúc âm đó tuyên bố rằng chúng ta được cứu nhờ ân điển bởi đức tin nơi Con Đức Chúa Trời. Câu 8 rất có thể đang truyền bá một “tin lành khác” (Galatians 1:8).

Nghi Nguyen

- Scripture quoted by permission. All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the NET Bible® copyright ©1996-2006 by Biblical Studies Press, L.L.C. All rights reserved.

Disclaimer: This is my own opinion on the topic, which does not necessarily reflect the church's theology, or beliefs of the individuals in it — Nghi Nguyen

Filed under: , and