1 Giăng 5:14-21

Xin bất cứ điều gì. Tội không đến nỗi chết. Người thuộc về Chúa chẳng phạm tội. Người tin Chúa và thế gian. Trí khôn để biết Chúa. Giữ mình về hình tượng.

KHÔNG CỨ MÌNH XIN ĐIỀU GÌ

14Nầy là điều chúng ta dạn dĩ ở trước mặt Chúa, nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì, thì Ngài nghe chúng ta. 15Nếu chúng ta biết không cứ mình xin điều gì, Ngài cũng nghe chúng ta, thì chúng ta biết mình đã nhận lãnh điều mình xin Ngài." (1 John 5:14-15)

Tôi tin rằng chỉ có một ý Chúa cho toàn thể nhân loại. Ngài muốn chúng ta đặt niềm tin nơi Đấng mà Ngài đã sai đến (John 6:29).

Ngoại trừ ý Chúa về sự cứu rỗi cho toàn thể nhân loại, làm sao bạn biết được ý Chúa để có thể đến với Ngài? Ý niệm “theo ý muốn Ngài mà cầu xin” tự mâu thuẫn với chính nó. Nếu Chúa có một ý muốn, hoặc một chương trình, cho một điều quan trọng cho đời sống bạn, thì không lẽ Ngài lại không có khả năng hoàn thành việc đó? Hay là Ngài cũng giống như thần của người ngoại mà bạn phải kêu gào khẩn thiết để được điều mình xin? Bạn không thể thỏa lòng để chương trình của Chúa thể hiện trong đời sống mình, nếu quả thực Ngài là một chân thần?

Những lời này của Giăng dễ dẫn đến sự lạm dụng và áp dụng sai lầm.

TỘI KHÔNG ĐẾN NỖI CHẾT

16Vì có kẻ thấy anh em mình phạm tội, mà tội không đến nỗi chết, thì hãy cầu xin, và Ðức Chúa Trời sẽ ban sự sống cho, tức là ban cho những kẻ phạm tội mà chưa đến nỗi chết. Cũng có tội đến nỗi chết; ấy chẳng phải vì tội đó mà ta nói nên cầu xin. 17Mọi sự không công bình đều là tội; mà cũng có tội không đến nỗi chết..(1 John 5:16-17)

Đến đây, chúng ta cần phải phân biệt sự chết tâm linh và xác thịt.

Nếu Giăng đang nói về sự chết tâm linh, thì điều dẫn đến sự chết là bản chất tội lỗi chứ không phải một hành động tội lỗi nào đó lớn hoặc nhỏ. Những điều mà người ta thường phạm vào chỉ là hậu quả của bản chất tội lỗi đó.

Nhưng giả sử ông đang nói về cái chết của xác thịt, thì phải chăng bây giờ chúng ta lại phải xác định xem tội này có đáng chết hay không? Và như thế, phải chăng chúng ta lại phải xác định xem tội của người đó thuộc loại nào trước khi quyết định xem họ có đáng được cầu nguyện cho hay không?

TÍN HỮU KHÔNG THỂ PHẠM TỘI

18Chúng ta biết rằng ai sanh bởi Ðức Chúa Trời, thì hẳn chẳng phạm tội; nhưng ai sanh bởi Ðức Chúa Trời, thì tự giữ lấy mình, ma quỉ chẳng làm hại người được. (1 John 5:18)

Giăng tuyên bố rằng người tin Chúa không thể nào bị ảnh hưởng của ma quỉ vì họ không thể nào phạm tội được. Họ không thể phạm tội vì có Đức Chúa Trời là cha. Thật vậy sao? Nói một cách đơn giản, điều tuyên bố của Giăng thì không chính xác chút nào. Không có một chỗ nào trong Kinh thánh chứa đựng sự kiện đó.

Người tin Chúa vẫn còn phạm tội. Chỉ duy một điều là họ không còn bị lên án nữa (Romans 8:1).

CHÚNG TA vs. CẢ THẾ GIAN

19Chúng ta biết mình thuộc về Ðức Chúa Trời, còn cả thế gian đều phục dưới quyền ma quỉ. (1 John 5:19)

Sự thật là A-đam và Ê-va đã nghịch cùng Chúa khi họ muốn trở nên giống Ngài qua sự biết điều thiện và điều ác. Kết quả là cả thế gian, trong đó có chúng ta, đã mang lấy bản chất tội lỗi. Tất cả dòng dõi của hai tội nhân đầu tiên đều trong cùng một thực trạng như nhau.

9Thế nào! Chúng ta có điều gì hơn chăng? Chẳng có, vì chúng ta đã tỏ ra rằng người Giu-đa và người Gờ-réc thảy đều phục dưới quyền tội lỗi, 10như có chép rằng: Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. 11Chẳng có một người nào hiểu biết, Chẳng có một người nào tìm kiếm Ðức Chúa Trời.” (Romans 3:9-11)

22… chẳng có phân biệt chi hết, 23mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Ðức Chúa Trời. (Romans 3:22-23)

ĐƯỢC TRÍ KHÔN ĐỂ BIẾT CHÚA

20Nhưng chúng ta biết Con Ðức Chúa Trời đã đến, Ngài đã ban trí khôn cho chúng ta đặng chúng ta biết Ðấng chân thật, và chúng ta ở trong Ðấng chân thật, là ở trong Ðức Chúa Jêsus Christ, Con của Ngài. Ấy chính Ngài là Ðức Chúa Trời chân thật và là sự sống đời đời. (1 John 5:20)

Chúa Giê-su cũng đồng ý với Giăng về ý niệm này trong Ma-thi-ơ 16:

13Khi Ðức Chúa Jêsus đã vào địa phận thành Sê-sa-rê Phi-líp, bèn hỏi môn đồ, mà rằng: Theo lời người ta nói thì Con người là ai? 14Môn đồ thưa rằng: Người nói là Giăng Báp-tít; kẻ nói là Ê-li; kẻ khác lại nói là Giê-rê-mi, hay là một đấng tiên tri nào đó. 15Ngài phán rằng: Còn các người thì xưng ta là ai? 16Si-môn Phi -e-rơ thưa rằng: Chúa là Ðấng Christ, con Ðức Chúa Trời hằng sống. 17Bấy giờ, Ðức Chúa Jêsus phán cùng người rằng: Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi có phước đó; vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều nầy đâu, bèn là Cha ta ở trên trời vậy. 18Còn ta, ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phi -e-rơ, ta sẽ lập Hội thánh ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. (Matthew 16:13-18)

Chúa Giê-su quả quyết rằng chúng ta không thể nào tự mình tìm được Chúa, vì Ngài chỉ bày tỏ chính mình Ngài cho chúng ta tùy theo ân điển và quyền tể trị của Ngài. Dầu vậy, Ngài cũng muốn chúng ta hết lòng tìm kiếm Ngài:

Ðức Chúa Trời từ trên trời ngó xuống con loài người, Ðặng xem thử có ai thông sáng, Tìm kiếm Ðức Chúa Trời chăng. (Psalm 53:2)

Nhưng thực tế phũ phàng về tình trạng đáng lo ngại của chúng ta:

Chẳng có một người nào hiểu biết, Chẳng có một người nào tìm kiếm Ðức Chúa Trời. (Romans 3:11)

Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Ðức Chúa Trời; và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa. (Isaiah 59:2—KJV)

Quả thực nếu không bởi sự nhân từ và lòng thương xót của Chúa mở mắt chúng ta thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết đến Ngài. Vì thế không ai có thể khoe mình.

HÃY GIỮ MÌNH VỀ HÌNH TƯỢNG

21Hỡi các con cái bé mọn, hãy giữ mình về hình tượng! (1 John 5:21)

Giăng bỗng dưng cảnh cáo chúng ta hãy coi chừng thần tượng chỉ trong câu cuối cùng của đoạn 5. Dầu vậy, chúng ta hãy cứ thảo luận ý niệm trong câu này.

Thần tượng được bày tỏ qua nhiều hình dạng trong suốt lịch sử nhân loại. Từ những thể vật chất giống như loài người hoặc thú cho đến những sự siêu nhiên như thiên sứ hay ma quỉ, cho đến tiền tài danh vọng hay quyền lực trong môi trường sống. Nhưng bất kể dưới dạng thức gì, chúng đều đối nghịch với sự sống thực mà chỉ đến từ chính Chúa.

Hiểu được phúc âm của Đấng Cứu Thế một cách sâu đậm là phương cách duy nhất để loại trừ thần tượng ra khỏi đời mình. Phúc âm đặt nền tảng trên sự nhân từ và ân điển Chúa chứ không phải trên công đức của mình.

Nghi Nguyen

- Scripture quoted by permission. All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the NET Bible® copyright ©1996-2006 by Biblical Studies Press, L.L.C. All rights reserved.

Disclaimer: This is my own opinion on the topic, which does not necessarily reflect the church's theology, or beliefs of the individuals in it — Nghi Nguyen

Filed under: , and