Cơ-lô-se 1:11-22

Năng lực từ Chúa. Giải thoát khỏi sự tối tăm. Đấng Christ là đầu mọi sự. Kẻ thù của Đức Chúa Trời. Giảng hòa với Đức Chúa Trời.

SỰ NHẪN NẠI, KIÊN TRÌ, và LÒNG CẢM TẠ

Chúa Nhật này chúng ta lại tiếp tục học trong sách Cơ-lô-se chương 1 từ câu 11 đến 22: "9Cho nên, chúng tôi cũng vậy, từ ngày nhận được tin đó, cứ cầu nguyện cho anh em không thôi, và xin Ðức Chúa Trời ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài, với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa, 10hầu cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường, nẩy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Ðức Chúa Trời, 11nhờ quyền phép vinh hiển Ngài, được có sức mạnh mọi bề, để nhịn nhục vui vẻ mà chịu mọi sự. Hãy tạ ơn Ðức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng."

Những đức tính được nhắc đến trong câu 11 ở trên có được là nhờ quyền năng Chúa. Nhưng Ngài đã ban sức lực đó như thế nào? Bằng cách ban cho chúng ta “sự trông cậy để dành cho anh em ở trên trời,” khi chúng ta nghe và nhận lấy phúc âm (Colossians 1:5).

Có những giai đoạn trong đời sống người tin Chúa khi sự vui mừng dường như không còn nữa. Nhưng câu 11 trong hàng chữ đỏ ở trên có thể giúp chúng ta định hướng cuộc đời để tìm lại sự vui mừng đó. Đó là niềm hy vọng về sự sống đời đời, một gợi lại giờ phút khi chúng ta cảm nhận được tình yêu thương và sự tha thứ của Chúa và lòng được thơ thái. Tôi chắc rằng đây cũng là từng trải và lời chứng của những người đã được Chúa giải thoát khỏi sự thống trị của luật pháp dưới Giao Ước Cũ.

ĐƯỢC GIẢI THOÁT

13Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của Con rất yêu dấu Ngài 14trong Con đó chúng ta có sự cứu chuộc, là sự tha tội. (Colossians 1:13-14)

Vũ khí mạnh mẽ nhất để chống lại quyền lực của bóng tối là sự Chúa tha thứ tội lỗi cho chúng ta. Trước khi được Chúa tha tội, chúng ta đã từng sống dưới nhiều mặc cảm tội lỗi. Nhưng bây giờ nhờ sự tha tội, chúng ta được sự bình an với Chúa và với chính lòng mình.

Một điểm quan trọng nữa cần được nhấn mạnh là “Ngài đã giải thoát chúng ta.” Chúng ta không tự mình giải thoát được. Chúng ta không vượt ngục được, không vươn lên khỏi địa vị tội nhân của mình. Có thể chúng ta đã vùng vẫy giữa bề khổ của mình nhưng không thấy đâu là bến bờ.

Hơn nữa, Chúa đã thực hiện xong sự giải cứu chúng ta khỏi nơi tối tăm. Mọi sự đã được trọn như lời Chúa đã phán trên thập giá trước khi trút hơi thở cuối cùng. Chẳng phải bạn đang trong một cuộc hành trình dài tìm lối ra khỏi một đường hầm dài tối tăm tìm đến sự sáng ở cuối đường, nhưng bạn “đã” được giải cứu rồi.  Sự cứu rỗi của bạn đã được đảm bảo.

Thực trạng này có điều gì đáng kể? Thực có, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến đời sống tin kính của chính mình và cũng ảnh hưởng đến sứ điệp của phúc âm đến những người trong vòng ảnh hưởng của bạn.

CHÚA GIÊ-SU LÀ TRÊN HẾT

15Ấy chính Ngài là hình ảnh của Ðức Chúa Trời không thấy được, và Ðấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên. 16Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. 17Ngài có trước muôn vật, và muôn vật đứng vững trong Ngài. 18Ấy cũng chính Ngài là đầu của thân thể, tức là đầu Hội thánh. Ngài là ban đầu sanh trước nhứt từ trong những kẻ chết, hầu cho trong mọi vật, Ngài đứng đầu hàng. 19Vì chưng Ðức Chúa Trời đã vui lòng khiến mọi sự đầy dẫy của mình chứa trong Ngài, 20và bởi huyết Ngài trên thập tự giá, thì đã làm nên hòa bình, khiến muôn vật dưới đất trên trời đều nhờ Ngài mà hòa thuận cùng chính mình Ðức Chúa Trời. (Colossians 1:15-20)

Đến đây, chúng ta học được rằng “nhờ quyền phép vinh hiển Ngài, được có sức mạnh mọi bề”* trong câu 11, và chính Ngài cũng là Đấng đã giải cứu chúng ta theo câu 13 và 14. Còn từ các câu 15 đến 20, Phao-lô nhấn mạnh về sự Chúa Giê-su là Đầu Tiên và Cuối Cùng trong mọi sự, và là khởi đầu và thành toàn của đức tin.

Chúa đã từ sự không có tạo dựng nên chúng ta, rồi Ngài lại xuống thế làm người và chịu chết vì tội lỗi chúng ta để giảng hòa giữa Đức Chúa Trời và loài người. Như vậy, chúng ta đóng vai trò gì trong sự cứu rỗi? Chẳng một điều gì hết. Chúng ta chỉ biết nhận lãnh mà thôi. Chẳng có một điều gì khiến chúng ta có thể khoe mình trong chương trình cứu rỗi chỉ duy một điều chúng ta có thể làm là tin vào Đấng đã chịu chết vì tội lỗi chúng ta.

KẺ THÙ NGHỊCH VỚI CHÚA

21Còn anh em ngày trước vốn xa cách Ðức Chúa Trời, và là thù nghịch cùng Ngài bởi ý tưởng và việc ác mình. (Colossians 1:21)

Chúng ta hay có khuynh hướng tin rằng duyên cớ mình trở thành kẻ thù nghịch với Chúa là những “ý tưởng và việc ác mình.” Điều này hoàn toàn sai. Bản chất tội lỗi của chúng ta mới là kẻ thù nghịch với Chúa. Những việc ác chỉ là phản ảnh của bản chất tội lỗi mà thôi.

Nếu quả thực những việc ác là duyên cớ của sự ngăn cách với Chúa, thì chúng ta chỉ cần đừng phạm tội nữa là làm hòa lại được với Ngài. Sự thật là chúng ta sinh ra đã là kẻ thù nghịch Chúa rồi dù chưa hề có cơ hội làm điều gì ác.

“Nhưng từ A-đam cho đến Môi-se, sự chết đã cai trị cả đến những kẻ chẳng phạm tội giống như tội của A-đam, là người làm hình bóng của Ðấng phải đến.” (Romans 5:14)

Nếu mục tiêu đời sống tín hữu là tránh đừng phạm tội thì chúng ta đang làm một điều không tưởng, vì có cố gắng đến đâu chăng nữa chúng ta cũng không thể nào đến gần Chúa. Nhưng thay vì thế, chúng ta nên đến và an nghỉ nới chân thập giá và để Thánh Linh Ngài kết quả trong đời sống chúng ta.

LÀM HÒA VỚI CHÚA

22… nhưng bây giờ Ðức Chúa Trời đã nhờ sự chết của Con Ngài chịu lấy trong thân thể của xác thịt mà khiến anh em hòa thuận, đặng làm cho anh em đứng trước mặt Ngài cách thánh sạch không vết, không chỗ trách được;. (Colossians 1:22)

Bạn đã đóng vai trò gì trong sự giảng hòa với Chúa? Bạn đã ăn năn hoặc trả giá cho tội lỗi mình cách nào? Bạn định sẽ dâng của lễ nào để làm hòa với Chúa? Chẳng điều nào kể trên sẽ giúp bạn đạt được mục đích.

Câu 22 giải thích rõ ràng: “nhờ sự chết của Con Ngài … khiến anh em hòa thuận.” Hơn nữa, sự giảng hòa Chúa đã làm là trọn vẹn vì nhờ đó “làm cho anh em … thánh sạch không vết, không chỗ trách …” Chỉ có Chúa mới có thể làm được điều đó.

Nghi Nguyen

- Scripture quoted by permission. All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the NET Bible® copyright ©1996-2006 by Biblical Studies Press, L.L.C. All rights reserved.

Disclaimer: This is my own opinion on the topic, which does not necessarily reflect the church's theology, or beliefs of the individuals in it — Nghi Nguyen

Filed under: , and