John 14:1-31

Một chỗ cho các ngươi. Biết Cha. Chỉ Cha cho chúng tôi. Xin điều chi mặc dầu. Giữ gìn các điều răn.

GIĂNG 14:1-31

1 Lòng các ngươi chớ hề bối rối; hãy tin Ðức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. 2 Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. 3 Khi ta đã đi, và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. 4 Các ngươi biết ta đi đâu, và biết đường đi nữa. 5 Thô-ma thưa rằng: Lạy Chúa, chúng tôi chẳng biết Chúa đi đâu; làm sao biết đường được? 6 Vậy Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. 7 Ví bằng các ngươi biết ta, thì cũng biết Cha ta; và từ bây giờ các ngươi biết và đã thấy Ngài.

8 Phi-líp thưa rằng: Lạy Chúa, xin chỉ Cha cho chúng tôi, thì đủ rồi. 9 Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Hỡi Phi-líp, ta ở cùng các ngươi đã lâu thay, mà ngươi chưa biết ta! Ai đã thấy ta, tức là đã thấy Cha. Sao ngươi lại nói rằng: Xin chỉ Cha cho chúng tôi? 10 Ngươi há không tin rằng ta ở trong Cha và Cha ở trong ta, hay sao? Những lời ta nói với các ngươi, chẳng phải ta từ nói; ấy là Cha ở trong ta, chính Ngài làm những phép lạ đó. 11 Khi ta nói rằng ta ở trong Cha và Cha ở trong ta, thì hãy tin ta; bằng chẳng, hãy tin bởi công việc ta. 12 Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta, cũng sẽ làm việc ta làm; lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì ta đi về cùng Cha. 13 Các ngươi nhơn danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu, ta sẽ làm cho, để Cha được sáng danh nơi Con. 14 Nếu các ngươi nhơn danh ta xin điều chi, ta sẽ làm cho.

15 Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta. 16 Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Ðấng Yên ủi khác, để ở với các ngươi đời đời, 17 tức là Thần lẽ thật, mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài; nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sự ở trong các ngươi.

18 Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi. 19 Còn ít lâu, thế gian chẳng thấy ta nữa, nhưng các ngươi sẽ thấy ta; vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống. 20 Nội ngày đó, các ngươi sẽ nhận biết rằng ta ở trong Cha ta; các ngươi ở trong ta, và ta ở trong các ngươi. 21 Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta; người nào yêu mến ta sẽ được Cha ta yêu lại, ta cũng sẽ yêu người, và tỏ cho người biết ta.

22 Giu-đe, chớ không phải là Ích-ca-ri-ốt, thưa Ngài rằng: Lạy Chúa, vì sao Chúa sẽ tỏ mình cho chúng tôi, mà không tỏ mình cho thế gian: 23 Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Nếu ai yêu mến ta, thì vâng giữ lời ta, Cha ta sẽ thương yêu người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người. 24 Còn kẻ nào chẳng yêu mến ta, thì không vâng giữ lời ta; và lời các ngươi nghe đó, chẳng phải bởi ta, nhưng bởi Cha, là Ðấng đã sai ta đến.

25 Ta đã nói những điều đó với các ngươi đang khi ta còn ở cùng các ngươi. 26 Nhưng Ðấng Yên ủi, tức là Ðức Thánh Linh mà Cha sẽ nhơn danh ta sai xuống, Ðấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi.

27 Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. 28 Các ngươi từng nghe ta nói rằng: Ta đi, và ta trở lại cùng các ngươi. Nếu các ngươi yêu mến ta, thì sẽ vui mừng về điều ta đi đến cùng Cha, bởi vì Cha tôn trọng hơn ta. 29 Hiện nay ta đã nói những điều đó với các ngươi trước khi xảy đến, để khi những điều đó xảy đến thì các ngươi tin. 30 Ta sẽ chẳng nói chi với các ngươi nữa, vì vua chúa thế gian nầy hầu đến; người chẳng có chi hết nơi ta. 31 Nhưng thế gian phải biết rằng ta yêu mến Cha, và làm theo điều Cha đã phán dặn. Hãy đứng dậy, chúng ta phải đi khỏi đây.
(John 14:1-31)

MỘT CHỖ CHO CÁC NGƯƠI

2 Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. 3 Khi ta đã đi, và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. (John 14:2-3)

Những câu kinh thánh này có thể là một nguồn an ủi cho những người đang trải qua những hoàn cảnh khó khăn.

BIẾT CHA

6 Vậy Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. 7 Ví bằng các ngươi biết ta, thì cũng biết Cha ta; và từ bây giờ các ngươi biết và đã thấy Ngài. (John 14:6-7)

Chúa Giê-su giải thích điểm trọng yếu của sự cứu rỗi như sau: “Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Ðức Chúa Trời có một và thật, cùng Jêsus Christ, là Ðấng Cha đã sai đến.” (John 17:3) Do đó, dựa theo câu 7, biết Chúa Giê-su cũng là biết Đức Chúa Cha. BIết Đấng Christ là được mặc lấy sự công bình trọn vẹn của Ngài, nhờ đó chúng ta được dạn dĩ đến gần nơi rất thánh.

CHỈ CHA CHO CHÚNG TÔI

8 Phi-líp thưa rằng: Lạy Chúa, xin chỉ Cha cho chúng tôi, thì đủ rồi. 9 Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Hỡi Phi-líp, ta ở cùng các ngươi đã lâu thay, mà ngươi chưa biết ta! Ai đã thấy ta, tức là đã thấy Cha. Sao ngươi lại nói rằng: Xin chỉ Cha cho chúng tôi? (John 14:8-9)

Phần này cũng dùng cùng sự giải thích như phần “Biết Cha” ở trên.

XIN ĐIỀU CHI MẶC DẦU

10 Ngươi há không tin rằng ta ở trong Cha và Cha ở trong ta, hay sao? Những lời ta nói với các ngươi, chẳng phải ta từ nói; ấy là Cha ở trong ta, chính Ngài làm những phép lạ đó. 11 Khi ta nói rằng ta ở trong Cha và Cha ở trong ta, thì hãy tin ta; bằng chẳng, hãy tin bởi công việc ta. 12 Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta, cũng sẽ làm việc ta làm; lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì ta đi về cùng Cha. 13 Các ngươi nhơn danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu, ta sẽ làm cho, để Cha được sáng danh nơi Con. 14 Nếu các ngươi nhơn danh ta xin điều chi, ta sẽ làm cho. (John 14:10-14)

Như được nói đến trong câu 10 ở trên, những phép lạ mà Chúa Giê-su làm là do “Cha ở trong ta, chính Ngài làm những phép lạ đó.” Dầu vậy, đoạn kinh thánh trên dẫn đến một số nghi vấn cho người tín hữu. Chúa Giê-su phán rằng họ sẽ làm những “việc lớn hơn” những phép lạ Ngài đã làm, và còn bảo đảm với họ rằng Ngài sẽ làm “mọi điều họ nhân danh Ngài mà cầu xin.”

Việc lớn hơn

Có việc nào lớn hơn phép lạ làm cho kẻ chết sống lại, làm người mù được sáng, và đồ ăn cho hàng vạn người? Có lẽ việc lớn hơn là dẫn người đến với Chúa để họ được sự sống đời đời. Lúc còn dưới thế, Chúa Giê-su đã làm những phép lạ ảnh hưởng đến đời sống thể chất, nhưng lúc ấy Đức Thánh Linh chưa được ban xuống, mà nếu không có Ngài thì không có sự sống đời đời.

Cầu xin bất cứ điều gì

Chúa Giê-su hứa sẽ đáp mọi lời cầu xin nào trong danh Ngài. Đây là một đề tài rất khó, và có thể có những người hoặc hệ thống tín lý giải thích theo nghĩa đen bất kể kinh nghiệm thực tế. Chắc hẳn Chúa có làm cách kín giấu những phép lạ trong đời sống con cái Ngài tùy theo ý định và chương trình của Ngài, nhưng không phải là điều thường xuyên xảy ra, và Ngài cũng không đáp lại mọi lời cầu xin. Vậy, làm sao chúng ta có thể giải quyết sự mâu thuẫn này?

Có một điểm quan trọng có thể giúp chúng ta giải quyết khúc mắc này. Đó là để được Ngài nhậm lời cầu xin, chúng ta phải xin trong danh Ngài. Vậy, làm sao chúng ta có thể cầu xin trong danh Ngài? Phải chăng chúng ta chỉ cần nói “Nhân danh Chúa Giê-su Christ, A-men?” Hay là khẳng định quyền của người tin Chúa, nếu quả thực họ có quyền đó? Hay là nhiều tín hữu có giả định là họ có thể nhân danh Chúa mà không được Ngài cho phép?

Có thể nào một người tín hữu khi thì cầu xin trong danh Chúa khi thì không? Thường thì không phải trong danh Chúa đâu, bằng chẳng vậy họ đã thường được điều mình cầu xin.

Về một phương diện khác, phải chăng nhiều tín hữu lầm tưởng họ thực sự được đứng trong danh Chúa? Nhân danh Chúa Giê-su có nghĩa là đại diện Ngài đúng như bản chất của Ngài. Có một người phàm xác thịt nào, dù đã được xưng công bình bởi đức tin, thực sự đại diện được Đấng Toàn Năng? Đây có thể là lý do chúng ta không chứng kiến được nhiều phép lạ trong kinh nghiệm tin Chúa của mình.

Tuyên xưng rằng mình đứng trong danh Chúa là một điều không nhỏ. Những tiên tri thời nay thường tuyên bố nhiều điều trong danh Chúa, nhưng họ đối diện với hiểm họa là họ không thực sự được Ngài cho phép. Những hành động đó có thể bị xem là tội phạm thượng.

Đây có thể là cách gián tiếp Chúa Giê-su ám chỉ lý do tại sao Ngài không đáp lại mọi lời cầu xin của chúng ta. Để xin một điều gì đó trong danh Chúa, thì động lực thúc đẩy lời cầu nguyện đó phải đến từ chính Ngài.

Rốt lại, ví bằng Chúa nhậm tất cả mọi lời cầu xin của chúng ta, có chắc rằng mọi lời cầu xin đó đều nằm trong ý muốn và chương trình của Ngài cho đời sống chúng ta? Vậy chúng ta phải nên tin rằng Chúa biết rõ những nhu cầu của đời sống chúng ta chứ?

Những chương tới có thể cho chúng ta thêm kiến thức về sự đứng trong danh Chúa.

GIỮ GÌN CÁC ĐIỀU RĂN

15 Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta. 16 Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Ðấng Yên ủi khác, để ở với các ngươi đời đời (John 14:15-16)

Theo đoạn kinh thánh trên, điều kiện để được Đấng Yên Ủi, là Đấng ban sự sống đời đời, là gìn giữ các điều răn. Đây cũng là điều Chúa Giê-su đã nói đến trong chương 5, câu 29:

28“Chớ lấy điều đó làm lạ; vì giờ đến, khi mọi người ở trong mồ mả nghe tiếng Ngài và ra khỏi: 29ai đã làm lành thì sống lại để được sống, ai đã làm dữ thì sống lại để bị xét đoán.” (John 5:28-29)

Chúa Giê-su vẫn tiếp tục nhắc nhở họ về Giao Ước Cũ với dụng ý thúc đẩy họ bước vào Giao Ước Mới. Nếu bạn cứ khăng khăng sống dưới Giao Ước Cũ, liệu bạn có vững tin rằng mình sẽ được sống lại để được sự sống đời đời, hay để bị đoán xét?

Giao Ước Mới chỉ đòi hỏi đức tin nơi Chúa và thập giá:

24“Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin Ðấng đã sai ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống.” (John 5:24)

Kết quả là câu 15 trong đoạn kinh thánh chúng ta đang học đây chỉ áp dụng cho người vẫn còn ở dưới luật pháp. Nếu bạn tin rằng mình có thể giữ trọn các điều răn của Chúa, thì bạn còn tự dối mình hơn cả chàng trẻ tuổi giàu có trong Mark 10. Bạn có thể biện luận rằng mình chỉ cần giữ những điều răn được chừng nào hay chừng nấy. Nhưng Gia-cơ cảnh cáo rằng: “Vì người nào giữ trọn luật pháp, mà phạm một điều răn, thì cũng đáng tội như đã phạm hết thảy.” (James 2:10).

Nếu bạn đã chuyển mối liên hệ giữa mình với Chúa qua Giao Ước Mới, bạn đã được giải thoát khỏi luật pháp.

Nhưng bây giờ chúng ta đã chết về luật pháp, là điều bắt buộc mình, thì được buông tha khỏi luật pháp đặng hầu việc Ðức Chúa Trời theo cách mới của Thánh Linh, chớ không theo cách cũ của văn tự. (Romans 7:6)

(Bài kế: John 15:1-27)

Nghi Nguyen

- Scripture quoted by permission. All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the NET Bible® copyright ©1996-2006 by Biblical Studies Press, L.L.C. All rights reserved.

Disclaimer: This is my own opinion on the topic, which does not necessarily reflect the church's theology, or beliefs of the individuals in it — Nghi Nguyen

Filed under: , and