Romans 6:1-11

Ở trong tội lỗi để ân điển dư dật? Chết vì tội lỗi. Bị chôn với Ngài. Không phục dưới tội lỗi nữa. Sự chết dẫn đến sự sống. Một lần đủ cả.

Ở TRONG TỘI LỖI ĐỂ ÂN ĐIỂN DƯ DẬT?

"1Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta phải cứ ở trong tội lỗi, hầu cho ân điển được dư dật chăng? (Romans 6:1)

Để hiểu được bối cảnh của câu 1 ở trên, chúng ta phải trở về câu 20 và 21 của chương 5: “Vả, luật pháp đã xen vào, hầu cho tội lỗi gia thêm; nhưng nơi nào tội lỗi đã gia thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa, hầu cho tội lỗi đã cai trị làm nên sự chết thể nào, thì ân điển cũng cai trị bởi sự công bình thể ấy, đặng ban cho sự sống đời đời bởi Ðức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta (Romans 5:20-21).”

Chúng ta nên nhận biết rằng tội lỗi đã có trong thế gian từ trước khi luật pháp được ban cho. Theo Romans 5:12, “bởi một người [Adam] mà tội lỗi vào trong thế gian,” và điều này đã xảy ra nhiều ngàn năm trước khi Mười Điều Răn được ban xuống cho nhân loại. Do đó, luật pháp không làm tội lỗi gia tăng, nhưng mở mắt khiến loài người nhận biết tình trạng tội lỗi của mình. Và như thế, luật pháp trở nên “thầy giáo đặng dẫn họ đến với Đấng Christ (Galatians 3:24)” hầu cho họ có thể nhờ đó được cứu bởi ân điển.

CHẾT VỀ TỘI LỖI

2Chẳng hề như vậy! Chúng ta đã chết về tội lỗi, lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa?3Hay là, anh em chẳng biết rằng chúng ta thảy đều đã chịu phép báp tem trong Ðức Chúa Jêsus Christ, tức là chịu phép báp tem trong sự chết Ngài sao? (Romans 6:2-3)

Sự khôn ngoan của đời này thì cho rằng chết về tội lỗi nghĩa là không còn phạm tội nữa. Suy nghĩ như vậy là hoàn toàn sai, bởi vì, như chúng ta sẽ thấy trong Romans 7:18-19, là trong chương sắp tới mà chúng ta sẽ học, “Vả, tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi, bởi tôi có ý muốn làm điều lành, nhưng không có quyền làm trọn; vì tôi không làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều dữ mình không muốn.” Nhìn từ khía cạnh đó, bạn không thể nào nói rằng mình đã chết về tội lỗi. Vì nếu Phao-lô thực đã chết về tội lỗi, thì hẳn ông không còn phải vật lộn với tội lỗi như thế.

Kết quả là, trong thực tế chúng ta không chết về tội lỗi, nhưng có thể “coi” mình như đã chết về tội lỗi, như chúng ta sẽ thấy trong câu 11 ở cuối của bài viết này. Lối giải thích theo nghĩa đen của sự chết về tội lỗi sẽ gây nhiều vấn nạn cho tín hữu vì không một ai trong vòng họ, kể cả người người trên bục giảng, có thể bao giờ đạt được.

Chết về tội lỗi chỉ có thể mang ý nghĩa là tội lỗi không còn quyền lực lên án người được ở trong Đấng Christ. Hay nói cách khác, họ không còn lấy sự chống trả với tội lỗi làm trọng tâm trong đời sống nữa.

Hỡi anh em ta, anh em cũng như vậy, bởi thân thể của Ðấng Christ, anh em đã chết về luật pháp, đặng thuộc về người khác, tức là người đã từ kẻ chết sống lại, hầu cho chúng ta được kết quả cho Ðức Chúa Trời. (Romans 7:4)

Đây là cách chúng ta chết về tội lỗi: bạn được chết về luật pháp bởi thân thể của Đấng Christ.

BỊ CHÔN VỚI NGÀI

4Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp tem trong sự chết Ngài, hầu cho Ðấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy. 5Vì nếu chúng ta làm một cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ làm một cùng Ngài bởi sự sống lại giống nhau: (Romans 6:4-5)

Các bạn có quen thuộc với ý niệm “diệt ngã” của Phật giáo không? Các tôn giáo khác cũng có những từ tương tự, nhưng tất cả đều nói về mục tiêu tối hậu là làm chết đi bản ngã của mình là điều ngăn trở sự thăng tiến của tâm linh. Riêng phần chúng ta được ban cho cách nhưng không sự được chôn với Đấng Christ, nghĩa là chúng ta cũng nhờ đó được chết về tội lỗi, món nợ về tội lỗi được trả cách trọn vẹn, và chúng ta được giải thoát khỏi luật pháp: “linh hồn nào phạm tội, linh hồn đó phải chết” (Ezekiel 18:20).

KHÔNG PHỤC DƯỚI TỘI LỖI NỮA

6vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa7ai đã chết thì được thoát khỏi tội lỗi. (Romans 6:6-7).

Chúng ta không còn phục dưới tội lỗi nữa chỉ là vì chúng ta được “coi” như mình đã đồng chết và đồng chôn với Đấng Christ. Điểm then chốt ở đây là chữ “coi.” Tội lỗi là sự không đạt đến tiêu chuẩn tối cao của Đức Chúa Trời, là điều chúng ta phạm vào mỗi ngày. Do đó, những người giải thích theo nghĩa đen sẽ đi đến sự thất vọng và đánh mất sự vui mừng của sự cứu rỗi là điều mà chính ra họ phải được hưởng nếu họ an nghỉ nơi điều Chúa Giê-su đã làm trọn trên thập giá.

SỰ CHẾT DẪN ĐẾN SỰ SỐNG

8Vả, nếu chúng ta đã cùng chết với Ðấng Christ, thì chúng ta tin rằng mình cũng sẽ sống lại với Ngài, (Romans 6:8)

Chúng ta đồng sống với Đấng Christ vì chúng ta đã đồng chết với Ngài.

MỘT LẦN ĐỦ CẢ

9bởi biết rằng Ðấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, thì chẳng chết nữa; sự chết không còn cai trị trên Ngài. 10Vì nếu Ngài đã chết, ấy là chết cho tội lỗi một lần đủ cả; nhưng hiện nay Ngài sống, ấy là sống cho Ðức Chúa Trời. 11Vậy anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Ðức Chúa Trời trong Ðức Chúa Jêsus Christ. (Romans 6:9-11)

Trong hàng ngàn năm qua, nhân loại vẫn thường tìm cách trả giá cho tội lỗi của mình không ngừng nghỉ qua nhưng của lễ dưới nhiều dạng thức khác nhau. Nhưng sự hy sinh của Chúa Giê-su có mục đích chấm dứt những của lễ đó. Và Ngài sẽ không bao giờ chịu chết một lần nữa. Sự chết của Ngài giải quyết vấn đề tội lỗi một lần đủ cả.

Thế nhưng, tại sao nhiều tín hữu vẫn tiếp tục đặt vấn đề tội lỗi làm trọng tâm trong mối liên hệ với Chúa? Chẳng lẽ Đức Thánh Linh ở trong lòng họ không có đủ quyền năng để sinh bông trái trong họ khi họ cứ dõi mắt nhìn vào Đấng Christ? Nếu vấn đề tội lỗi vẫn chưa được giải quyết trong đời sống bạn, thì tôi dành quyền hỏi bạn có thực tin vào phúc âm của Chúa Giê-su chăng, vì Ngài sẽ chẳng còn chết cho tội lỗi của bạn thêm một lần nữa. Ngài đã chết một lần là đủ để bạn được trình lên Chúa không chỗ trách được. Phải, bạn sẽ vẫn còn phạm tội, nhưng Đức Thánh Linh sẽ cáo trách trong lòng bạn. Bạn cứ chỉ dõi mắt nhìn vào Đấng Christ chứ đừng nhìn đến tội lỗi, vì bạn càng chìm đắm nếu cứ càng tìm cách vùng vẫy chống trả với tội lỗi.

Nghi Nguyen

- Scripture quoted by permission. All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the NET Bible® copyright ©1996-2006 by Biblical Studies Press, L.L.C. All rights reserved.

Disclaimer: This is my own opinion on the topic, which does not necessarily reflect the church's theology, or beliefs of the individuals in it — Nghi Nguyen

Filed under: , and