Rô-ma 4:19-24

Bạn đặt đức tin vào đâu? Công bình bởi đức tin. Cho bất cứ ai tin.

BẠN ĐẶT ĐỨC TIN VÀO ĐÂU?

"19Người thấy thân thể mình hao mòn, vì đã gần đầy trăm tuổi, và thấy Sa-ra không thể sanh đẻ được nữa, song đức tin chẳng kém. 20Người chẳng có lưỡng lự hoặc hoài nghi về lời hứa Ðức Chúa Trời, nhưng càng mạnh mẽ trong đức tin, và ngợi khen Ðức Chúa Trời, 21vì tin chắc rằng điều chi Ðức Chúa Trời đã hứa, Ngài cũng có quyền làm trọn được." (Romans 4:19-21)

Khi nói đến bằng chứng đức tin của Áp-ra-ham, chúng ta thường nghĩ đến những biến cố như được ghi nhận trong Hê-bơ-rơ 11, khi ông rời quê hương để đi đến xứ mà ông sẽ nhận làm cơ nghiệp, và khi ông dâng con một của mình là Y-sác cho Chúa. Nhưng chúng ta thường không nghĩ đến lúc ông nói dối với vua A-bi-mê-lách về vợ ông là Sa-ra, hoặc khi hai vợ chồng ông mưu tính để tự mình làm trọn lời hứa của Đức Chúa Trời cho mình có con nối dõi.

Nếu Chúa kể đến những thành quả của ông là điều kiện để xưng công bình, thì chắc Ngài cũng phải kể đến những thất bại của ông. Nếu phép cắt bì là biểu hiệu của sự làm trọn luật pháp, thì Phao-lô đã nhấn mạnh rằng Áp-ra-ham đã được Chúa xưng công bình “trước” khi ông chịu phép cắt bì, chứng tỏ rằng chẳng có một điều kiện nào khác ngoại trừ đức tin nơi Chúa. Áp-ra-ham chỉ hoàn toàn “nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không” (Romans 3:24). Và Chúa không những chỉ xưng công bình cho Áp-ra-ham bởi đức tin, mà còn cho “bất cứ ai tin” (Romans 3:27, John 3:16).

4Vả, đối với kẻ nào làm việc, thì tiền công không kể là ơn, nhưng kể như là nợ, 5còn kẻ chẳng làm việc chi hết, nhưng tin Ðấng xưng người có tội là công bình, thì đức tin của kẻ ấy kể là công bình cho mình. (Romans 4:4-5)

Mặc dầu hầu hết các tín hữu không nói trắng ra là sự dâng Y-sác là điều kiện của sự xưng công bình, nhưng cách họ nâng cao hành động này của Áp-ra-ham hàm ý nó là một điều kiện. Và như vậy điều đó trở nên một việc làm, nhưng theo Romans 4:5, việc làm đó chẳng hề đem lại cho Áp-ra-ham sự công bình. Ông có thể làm điều ông muốn, bạn cũng có thể làm việc của riêng bạn, nhưng mọi việc làm đều là vô nghĩa để mang lại sự cứu rỗi.

Vậy, chúng ta đang nói về loại đức tin gì ở đây? Đức tin được minh chứng bởi sự dâng Y-sác như trong trường hợp của Áp-ra-ham, hay là đức tin không cần đến sự dâng đó? Tôi vững tin vào đức tin chỉ tự nó là đủ. Chúa làm việc trong đời sống Áp-ra-ham để đem ông đến chỗ dâng con mình như một hình bóng của Chiên Con Đức Chúa Trời, và Ngài có thể làm việc trong đời sống mỗi người trong chúng ta đến một cao điểm khác mà chắc không thể nào sánh với từng trải của Áp-ra-ham. Mà thực ra cũng không cần phải sánh với ông. Bởi vì chúng ta “tin Ðấng xưng người có tội là công bình,” (Romans 4:5) mà trong đó có tôi.

Sự công bình của Áp-ra-ham thì hoàn toàn đặt nền tảng trên đức tin nơi Đức Chúa Trời chứ chẳng trên một việc làm nào khác trong suốt cuộc đời ông.

CÔNG BÌNH BỞI ĐỨC TIN

17Cho nên đức tin của người được kể cho là công bình.” (Romans 4:22)

Thật thế, Áp-ra-ham nhận sự công bình từ nơi Chúa chỉ hoàn toàn nhờ đức tin không cần đến việc làm: “còn kẻ chẳng làm việc chi hết, nhưng tin Ðấng xưng người có tội là công bình, thì đức tin của kẻ ấy kể là công bình cho mình.” (Romans 4:5)

CHO BẤT CỨ AI TIN

23Vả, ấy chẳng phải chỉ vì một mình người mà có chép rằng đức tin người đã được kể cho là công bình, 24nhưng cũng vì chúng ta nữa, đức tin được kể là công bình cho chúng ta, là kẻ tin Ðấng đã làm cho Ðức Chúa Jêsus, Chúa chúng ta, sống lại từ trong kẻ chết.” (Romans 4:23-24)

Áp-ra-ham là khuôn mẫu của sự Chúa ban công bình cho người tin đến Ngài: ông được xưng công bình chỉ bởi niềm tin nơi Chúa mà không có việc làm nào dính líu vào. Còn những kẻ cậy vào việc làm để được xưng công bình thì có thể bị hiểm nguy trật phần ân điển.

Anh em thảy đều muốn cậy luật pháp cho được xưng công bình, thì đã lìa khỏi Ðấng Christ, mất ân điển rồi. (Galatians 5:4)

Nghi Nguyen

- Scripture quoted by permission. All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the NET Bible® copyright ©1996-2006 by Biblical Studies Press, L.L.C. All rights reserved.

Disclaimer: This is my own opinion on the topic, which does not necessarily reflect the church's theology, or beliefs of the individuals in it — Nghi Nguyen

####

Filed under: , and