1 Giăng 3:11-21

Chớ làm như Ca-in. Kẻ giết người không có sự sống đời đời. Sự phán xét của lương tâm.

CHỚ LÀM NHƯ CA-IN

11Vả, lời rao truyền mà các con đã nghe từ lúc ban đầu, ấy là chúng ta phải yêu thương lẫn nhau. 12Chớ làm như Ca-in, là kẻ thuộc về ma quỉ, đã giết em mình. Vì sao người giết đi? Bởi việc làm của người là dữ, còn việc làm của em người là công bình. 13Hỡi anh em, nếu thế gian ghen ghét anh em, thì chớ lấy làm lạ. ” (1 John 2:28-29)

Có một khuyết điểm lớn trong khẳng định của Giăng là chúng ta có thể “chớ làm như Ca-in, là kẻ thuộc về ma quỉ”. Thực ra là chúng ta có một bản chất không khác gì Ca-in. Chúng ta thảy đều là dòng dõi A-đam, và như vậy cũng là những người có tội.

Một khuyết điểm lớn nữa trong câu kế tiếp của Giăng là “việc làm của người là dữ, còn việc làm của em người là công bình”. A-bên có thể đã không giết ai, nhưng điều đó không có nghĩa là ông không hề có lòng sát nhân. Trong Romans 3:23 có viết, “Vì mọi người đề phạm tội thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.”

Kết luận là sự khác biệt duy nhất giữa chúng ta và thế giới hư mất là chúng ta được Chúa tha tội. Vì thực ra, chúng ta mang cùng bản chất với họ. Chúng ta nhìn nhận rằng mình là những tội nhân được cứu nhờ ân điển. Chúng ta nhìn nhận rằng chẳng một việc lành nào, ngay cả việc yêu thương anh em trong Chúa, có thể đem lại sự cứu rỗi. Chúng ta chỉ cậy vào dòng huyết báu của Chiên Con.

Vì thế, xin ông Giăng đừng buồn, vì chúng ta thảy đều “làm như Ca-in”.

KẺ GIẾT NGƯỜI KHÔNG CÓ SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI

14Chúng ta biết rằng mình đã vượt khỏi sự chết qua sự sống, vì chúng ta yêu anh em mình. Còn ai chẳng yêu thì ở trong sự chết. 15Ai ghét anh em mình, là kẻ giết người; anh em biết rằng chẳng một kẻ nào giết người có sự sống đời đời ở trong mình.” (1 John 3:6-8)

Có thể nào chúng ta xác định sự cứu rỗi bằng tiêu chuẩn “yêu thương anh em mình”? Dùng một phương pháp chủ quan như vậy để xác định sự cứu rỗi thật là một điều không bảo đảm.

Và nếu “chẳng một kẻ nào giết người có sự sống đời đời”, thì chẳng ai có sự sống đời đời, vì tất cả dòng dõi A-đam đều có sự giết người trong lòng họ.

21“Các ngươi có nghe lời phán cho người xưa rằng: Ngươi chớ giết ai; và rằng: Hễ ai giết người thì đáng bị tòa án xử đoán. 22Song ta phán cho các ngươi: Hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán; ai mắng anh em mình là đồ điên, thì đáng bị lửa địa ngục hình phạt (Matthew 5:21-22).

Hơn nữa, chỉ có một tội không được tha là tội phạm đến Đức Thánh Linh (Matthew 12, Mark 3, và Luke 1)—đó là tội lạm dụng danh nghĩa Đức Thánh Linh.

Chúng ta có thể áp dụng cùng lối giải thích này cho các câu 16 đến 18.

SỰ PHÁN XÉT CỦA LƯƠNG TÂM

19Bởi đó, chúng ta biết mình là thuộc về lẽ thật, và giục lòng vững chắc ở trước mặt Ngài20nếu lòng mình cáo trách mình, thì Ðức Chúa Trời lại lớn hơn lòng mình nữa, và biết cả mọi sự. 21Hỡi kẻ rất yêu dấu, ví bằng lòng mình không cáo trách, thì chúng ta có lòng rất dạn dĩ, đặng đến gần Ðức Chúa Trời. (1 John 3:19-21)

Lương tâm của con người có đáng tin cậy không? A-đam và Ê-va là hai người đầu tiên có sự phán xét của lương tâm sau khi họ phân biệt được điều thiện và điều ác. Một lương tâm quá khắt khe có thể lên án một người không phạm tội gì hết, trong khi một người thực sự đã làm một điều ác thì có thể tự biện minh là họ đã không làm chi sai.

Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật, và rất là xấu xa: ai có thể biết được? (Jeremiah 17:9)

Nhưng theo Giăng, nếu lương tâm nói rằng mọi sự tốt đẹp, thì không có vấn đề gì với Chúa. Theo luận lý đó, lương tâm con người cũng có quyền đoán xét như Chúa. Nhưng làm sao chúng ta có thể tin vào tấm lòng “dối trá” để xác định mối tương quan giữa mình với Chúa? Không có một chân lý nền tảng nào bênh vực giáo lý cứu rỗi đó. Giáo lý duy nhất mà tôi chấp nhận là niềm tin nơi Đấng Christ đã chịu chết trên thập giá vì tội lỗi tôi là điều kiện duy nhất để làm hòa với Đức Chúa Trời. Đó là con đường duy nhất Chúa đã ban, và đó cũng là con đường duy nhất Ngài chấp nhận.

Nghi Nguyen

- Scripture quoted by permission. All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the NET Bible® copyright ©1996-2006 by Biblical Studies Press, L.L.C. All rights reserved.

Disclaimer: This is my own opinion on the topic, which does not necessarily reflect the church's theology, or beliefs of the individuals in it — Nghi Nguyen

Filed under: , and