Sách Rô-ma

Sách Rô-ma

Romans_3:20 viết như sau: "Vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài, vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi." Câu này đại diện cho hầu như toàn bộ sách Rô-ma mà Phao-lô đã viết để chỉ cho chúng ta thấy mục đích thực của luật pháp, và vai trò của nó trong mối liên hệ giữa chúng ta và Đức Chúa Trời.

Bài viết mới - 11/15/2022

Lớp Trường Chúa Nhật chúng tôi bắt đầu vào sách Rô-ma. Do đó, chúng ta sẽ có một bài viết mới theo những sự đã học hỏi, mỗi Chúa Nhật một bài cho đến khi hết sách Rô-ma.

Rô-ma 1:1-16

Những ý niệm chính thu thập được từ đoạn Kinh thánh này: 1) Đức Tin, Hy Vọng, và Tình Yêu Thương, 2) Thực Sự Hiểu Biết Ơn Chúa, 3) Biết Ý Chúa, 4) Định Nghĩa Sứ Đồ Của Chúa Giê-su (phim dài 10 phút để giúp các học viên bén nhậy khi nhận diện những tiên tri và giáo điều giả dối).

Rô-ma 1:17-32

Những ý niệm chính thu thập được từ đoạn Kinh thánh này: 1) Đức Tin, Hy Vọng, và Tình Yêu Thương, 2) Thực Sự Hiểu Biết Ơn Chúa, 3) Biết Ý Chúa, 4) Định Nghĩa Sứ Đồ Của Chúa Giê-su (phim dài 10 phút để giúp các học viên bén nhậy khi nhận diện những tiên tri và giáo điều giả dối).

Rô-ma 2:1-11

Những ý niệm chính thu thập được từ đoạn Kinh thánh này: Tự xét mình. Đạo đức giả. Lòng nhân từ Chúa và sự ăn năn. Luật pháp vỡ lòng.

Rô-ma 2:12-29

Những ý niệm chính thu thập được từ đoạn Kinh thánh này: Người ngoại. Đừng chỉ nghe, hãy làm. Tưởng mình được trọn vẹn. Luật pháp vỡ lòng.

Rô-ma 3:1-9

Những ý niệm chính thu thập được từ đoạn Kinh thánh này: Phúc âm được ban qua Y-sơ-ra-ên. Tôi nói như cách người ta nói. Thảy đều phục dưới quyền tội lỗi.

Rô-ma 3:10-31

Những ý niệm chính thu thập được từ đoạn Kinh thánh này: Chẳng một ai công binh. Miệng nào cũng phải ngậm lại. Được xưng công bình cách nhưng không. Vậy thì sự khoe mình ở đâu? Làm vững bền luật pháp.

Rô-ma 4:1-5

Những ý niệm chính thu thập được từ đoạn Kinh thánh này: Theo xác thịt. Việc làm và sự khoe mình. Chỉ tin là đủ. Ơn và việc làm.

Rô-ma 4:5-13

Những ý niệm chính thu thập được từ đoạn Kinh thánh này: Xưng người có tội là công bình. Phước thay. Trước khi Áp-ra-ham chịu cắt bì. Cha hết thảy những kẻ tin.

Rô-ma 4:14-15

Những ý niệm chính thu thập được từ đoạn Kinh thánh này: Luật pháp, đức tin, và lời hứa. Luật pháp, sự giận, và sự phạm luật pháp.

Rô-ma 4:16-18

Những ý niệm chính thu thập được từ đoạn Kinh thánh này: Sự chắc chắn của lời hứa. Ban sự sống cho kẻ chết. Đức tin của Áp-ra-ham.

Rô-ma 4:19-24

Những ý niệm chính thu thập được từ đoạn Kinh thánh này: Bạn đặt đức tin vào đâu? Công bình bởi đức tin. Cho bất cứ ai tin.

Rô-ma 4:25-5:5

Những ý niệm chính thu thập được từ đoạn Kinh thánh này: Tại sao Chúa chịu đóng đinh? Sự trông cậy về vinh hiển. Từ hoạn nạn đến trông cậy. Niềm hy vọng thực.

Rô-ma 5:5-10

Những ý niệm chính thu thập được từ đoạn Kinh thánh này: Tại sao được ban Đức Thánh Linh. Khi chúng ta còn là người có tội.

Rô-ma 5:11-21

Những ý niệm chính thu thập được từ đoạn Kinh thánh này: Bởi một người. Luật pháp và sự phạm tội.

Rô-ma 6:1-11

Những ý niệm chính thu thập được từ đoạn Kinh thánh này: Ở trong tội lỗi để ân điển dư dật? Chết vì tội lỗi. Bị chôn với Ngài. Không phục dưới tội lỗi nữa. Sự chết dẫn đến sự sống. Một lần đủ cả.

Rô-ma 6:12-14

Những ý niệm chính thu thập được từ đoạn Kinh thánh này: Chớ để tội lỗi cai trị. Anh em chẳng thuộc dưới luật pháp. Lẽ thật giải phóng.

Rô-ma 6:15-23

Những ý niệm chính thu thập được từ đoạn Kinh thánh này: Thì chúng ta sẽ phạm tội hay sao? Tôi mọi của kẻ mình vâng phục. Đặt chi thể mình. Những điều đó. Được buông tha khỏi tội lỗi. Tiền công của tội lỗi.

Rô-ma 7:1-6

Những ý niệm chính thu thập được từ đoạn Kinh thánh này: Khi còn sống. Nếu chồng chết. Anh em đã chết về luật pháp. Tội lỗi bị luật pháp xui khiến. Cách mới của Thánh Linh.

Rô-ma 7:7-25

Những ý niệm chính thu thập được từ đoạn Kinh thánh này: Vai trò của luật pháp. Sử dụng luật pháp cách sai lầm. Điều lành chẳng ở trong tôi đâu. Ai sẽ cứu tôi?

Rô-ma 8:1-8

Những ý niệm chính thu thập được từ đoạn Kinh thánh này: Không còn sự đoán phạt. Luật pháp không làm nổi. Xác thịt và Thánh Linh.

Rô-ma 8:9-13

Những ý niệm chính thu thập được từ đoạn Kinh thánh này: Sống theo xác thịt. Thân thể chết nhân cớ tội lỗi. Mắc nợ ai?

Rô-ma 8:14-23

Những ý niệm chính thu thập được từ đoạn Kinh thánh này: Được Thánh Linh hương dẫn. Thần trí tôi mọi và con nuôi. Tiếng của Thánh Linh. Chịu đau đớn với Chúa. Sự khó nhọc ngày nay.

Rô-ma 8:24-39

Những ý niệm chính thu thập được từ đoạn Kinh thánh này: Trông điều mình không thấy. Thở than không thể nói ra. Mọi sự hiệp lại làm ích. Nếu Chúa vùa giúp chúng ta.

Rô-ma 9:1-8

Những ý niệm chính thu thập được từ đoạn Kinh thánh này: Tuyển dân của Chúa. Con cái thuộc về lời hứa.

Rô-ma 9:9-29

Những ý niệm chính thu thập được từ đoạn Kinh thánh này: Sự kêu gọi vs. sức người. Quyền tể trị của Chúa. Ai biết được ý Chúa?

Rô-ma 9:30-10:21

Những ý niệm chính thu thập được từ đoạn Kinh thánh này: Hai sự công bình. Sự sốt sắng đặt trên lẽ thật. Sự cứu rỗi rất gần. Dân bội nghịch.

Rô-ma 11:1-12:2

Những ý niệm chính thu thập được từ đoạn Kinh thánh này: Sự lựa chọn của ân điển. Ơn và việc làm. Thương xót hết thảy. Của lễ sống và thánh.

Lần viết đầu tiên - 2015

Những lời Phao-lô viết trong sách Rô-ma thường bị hiểu lầm, hoặc đọc với nhiều nghi vấn, rằng nó có thể cho người đọc được tự do phạm tội. Đây không phải là ý của Romans 3:20. Nói một cách thực tế, câu đó tuyên bố rằng dù có làm điều lành bạn cũng không được gần Chúa hơn, hoặc làm điều dữ cũng không khiến bạn xa Chúa hơn, vì mục đích chính của luật pháp là chỉ cho chúng ta thấy tình trạng tội lỗi của mình. Nó là tia quang tuyến chiếu vào lòng người cho thấy tình trạng hư hoại tận cùng. Nó chẳng chữa lành, cũng chẳng ban sự sống.

Khi một người tín hữu chân thực, một người chỉ cậy nơi thập tự giá của Đấng Christ, được thúc giục bởi Thánh Linh trong lòng mà làm việc lành, hoặc tránh việc ác, người đó làm chẳng bởi luật nào bắt buộc. Người tín hữu phải chọn một con đường: cậy vào sức mạnh của xác thịt để thỏa những sự đòi hỏi của luật pháp, hoặc bước đi trong dức tin, bởi sự trông cậy, hoặc an nghỉ, nơi Đấng Christ là Đấng có chương trình cho mọi điều họ cần làm hoặc tránh làm. Các vị lãnh đạo phải cẩn thận chớ dùng mặc cảm tội lỗi -được hỗ trợ bởi luật pháp- để khơi dậy xác thịt.

Chương 1

Sự vâng phục của đức tin là sự đặt trọn niềm tin nơi Đấng Christ để nhận sự cứu rỗi. Bất cứ ai tin thì được cứu. Tin Lành của Đức Chúa Trời khởi đầu và kết cuộc trong đức tin. Mọi người đều phạm tội và thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Chương 1 gọi vũ trụ là chứng nhân của sự hiện hữu của Đức Chúa Trời, và điều này được lập lại trong chương 10: “Tiếng của các sứ giả đã vang khắp đất.” Các tầng trời là kẻ rao giảng về Đức Chúa Trời.

Chương 2

Cả nhân loại ở dưới sự đoán xét. Những kẻ cậy luật pháp đều có khuynh hướng phê phán, và họ sẽ bị đoán xét bởi chính luật pháp mà họ trông cậy. Lòng nhân từ của Chúa dẫn chúng ta đến sự ăn năn. Ăn năn = nhận sự cứu rỗi qua Đấng Christ. Mọi người đều chịu sự xét đoán bởi luật pháp hoặc bởi ân điển. Mọi người (không phải Do-thái) sống dưới luật pháp của lương tâm đều bị rủa sả. Mọi người Do-thái dưới luật pháp Môi-se đều bị rủa sả.

Chương 3

Người Do-thái được ban lời phán của Đức Chúa Trời. Chúa vẫn là Đấng công bình dù những người tin Ngài thất bại về mọi phương diện. Ân điển Chúa sâu rộng không thể dò khi đặt trước bối cảnh của sự bại hoại của nhân gian. Cả nhân loại sống dưới sự nguyền rủa. Mục đích của luật pháp là để kết án cả nhân loại. Giảng về ân điển thì sẽ bị lên án là cổ động cho tội lỗi. Chẳng một ai nhờ luật pháp mà được xưng công bình. Sự công bình của Đức Chúa Trời được ban cho mọi kẻ tin. Được xưng công bình cách nhưng không. Vì sự cứu rỗi là nhờ ân điển và bởi đức tin, do đó không ai có thể khoe mình. Giảng về đức tin thì sẽ bị lên án là bài trừ luật

Chương 4

Sự khoe mình là một đặc điểm của những người ỷ lại vào luật pháp. Những người dù không làm được một điều gì, nhưng tin vào Đấng Christ thì được kể là người công chính. Sự xưng công bình không lệ thuộc vào việc làm. Chúa sẽ chẳng bao giờ kể tội những kẻ tin Ngài. Áp-ra-ham được xưng công bình trước khi chịu phép cắt bì. Đức tin chết thuộc về những kẻ ỷ lại vào luật pháp để làm hòa với Đức Chúa Trời. Lời hứa về sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời không dành cho những kẻ ỷ lại vào luật pháp. Luật pháp chỉ mang lại cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Kết cuộc là sự xưng công bình chỉ dựa trên đức tin mà thôi.

Chương 5

Đức tin: Đường dẫn đến ân điển và sự bình an của Chúa. Vui mừng trong hoạn nạn. Đức Chúa Trời chứng tỏ tình yêu của Ngài cho chúng ta. Làm hòa với Đức Chúa Trời. Được cứu vì Chúa sống. Sự chết lan tràn khắp nhân gian. Sự ban cho nhờ ân điển Chúa. Sự thống trị của tội lỗi so với ân điển.

Chương 6

Chúng ta đã chết về tội lỗi. Đã chết nhờ Đấng Christ, nay lại sống nhờ Đấng Christ. Tội lỗi mất quyền lực của nó vì chúng ta không còn ở dưới luật pháp, nhưng dưới ân điển.

Chương 7

Mối liên hệ chủ/nô với luật pháp. Được buông tha để kết hợp với chủ khác. Để kết quả cho Chúa: chết về luật pháp. Luật-pháp/sự-chết và Thần-linh/sự-sống. Luật pháp vạch trần tội lỗi. Luật pháp mang đến sự chết thay vì sự sống. Sự khốn cùng của nhân loại. Chúng ta không cần CÁCH-NÀO, nhưng cần ĐẤNG-NÀO.

Chương 8

Không còn đoán phạt nữa. Luật mới giải phóng khỏi luật cũ. Ý nghĩa đúng của sự noi theo xác thịt. Trọng tâm của đức tin bạn đặt vào đâu? Ai sống theo xác thịt? Phần Thần Linh sống, còn xác thịt thì chết. Thánh Linh ban sự sống. Món nợ xác thịt đã được trả. Đừng dùng xác thịt để đạt sự công bình. Được ấn chứng bởi Thánh Linh. Bình an trong Chúa. Chịu đau đớn với Chúa–ý nghĩa đúng. Mong đợi ngày giải cứu khỏi làm tôi sự hư nát. Đức Thánh Linh cầu thay. Những kẻ được Đức Chúa Trời kêu gọi. Tình yêu Chúa bất khả phân ly.

Chương 9

Dân Y-sơ-ra-ên, kẻ được chọn. Sanh bởi xác thịt / Sanh bởi lời hứa. Quyền tể trị của Chúa qua Gia-cốp và Ê-sau. Quyền tể trị của Chúa qua Pha-ra-ôn. Quyền tể trị của Chúa qua ví dụ bình gốm và thợ gốm. Chúa có toàn quyền trong cơn thạnh nộ, hay lòng thương xót. Nhiều người được chọn nhưng ít người được cứu. Chỉ cậy đức tin mới đạt được sự công bình.

Chương 10

Đừng tìm sự công bình của riêng mình. Tìm sự công bình bởi luật pháp là điều không tưởng. Sự công bình bởi Đấng Christ thì rất gần. Lời Chúa, sự rao giảng, và đức tin. Niềm tin cứu rỗi chìm vào quên lãng.

Chương 11

Một phần còn sót lại - tiêu chuẩn chọn lựa của Chúa. Cứu rỗi bởi ơn. Luật pháp trở nên cạm bẫy cho kẻ cậy vào nó.

Filed under: , and