John 4:35-54

Vàng sẵn cho mùa gặt. Người này gieo, người kia gặt. Nghe và biết. Tiên tri trong trong quê hương mình. Đức tin chữa bệnh.

VÀNG SẴN CHO MÙA GẶT

35 Các ngươi há chẳng nói rằng còn bốn tháng nữa thì tới mùa gặt sao? Song ta nói với các ngươi: Hãy nhướng mắt lên và xem đồng ruộng, đã vàng sẵn cho mùa gặt. (John 4:35)

Lời tiên tri về sự đến của Đấng Mê-si đã được ứng nghiệm. Chúa Giê-su đã đến để gánh vác tội lỗi thế gian để rồi chết trên thập giá hầu ban sự cứu rõi cho bất cứ ai tin. Cũng trong ý niệm đó, Giao Ước cũ đã đến hồi chấm dứt, vì nó đã hoàn tất mục tiêu của nó trong việc chứng tỏ rằng nhân loại không thể nào nhờ sự tuân theo luật pháp mà được sự công bình của Đức Chúa Trời. Điều này dẫn đến cánh đồng đã vàng sẵn cho mùa gặt.

24Ấy vậy, luật pháp đã như thầy giáo đặng dẫn chúng ta đến Ðấng Christ, hầu cho chúng ta bởi đức tin mà được xưng công bình. 25Song khi đức tin đã đến, chúng ta không còn phục dưới thầy giáo ấy nữa. (Gal 3:24-25)

11Vả lại chẳng hề có ai cậy luật pháp mà được xưng công bình trước mặt Ðức Chúa Trời, điều đó là rõ ràng lắm, vì người công bình sẽ sống bởi đức tin. 12Vả, luật pháp vốn không phải đồng một thứ với đức tin. (Gal 3:11-12)

NGƯỜI NÀY GIEO, NGƯỜI KIA GẶT

36 Con gặt đã lãnh tiền công mình và thâu chứa hoa lợi cho sự sống đời đời, hầu cho người gieo giống và con gặt được cùng nhau vui vẻ. 37 Vì đây người ta có thể nói rằng: Người nầy thì gieo, người kia thì gặt, là rất phải. 38 Ta đã sai các ngươi gặt nơi mình không làm; kẻ khác đã làm, còn các ngươi thì đã vào tiếp lấy công lao của họ. (John 4:36-38)

Có những lúc bạn làm công việc của người gieo giống, thì điều hệ trọng là bạn nhận thức rằng Chúa có thể giao việc gặt hái cho một người khác. Tương tự như thế, nếu bạn đang gặt hái, bạn cũng phải nhận thức rằng có thể đã có người gieo giống trước bạn. Bài học rút tỉa ra ở đây là không ai có thể kể là công riêng của mình. Điều này lại mang đến một điểm đáng kể nữa về phần thưởng.

Nếu bạn gieo mà kẻ khác lại gặt, thì bạn có thể mong được phần thưởng gì? Tương tự như thế, nếu bạn gặt điều mà ai đó đã gieo trước đây, thì bạn có thấy mình đáng được phần thưởng gì không? Hơn nữa, nếu Chúa Giê-su đã phải chịu thương khó trên thập giá để cứu nhân loại, thì bạn có dám khăng khăng đòi phải được ban thưởng? Ngụ ngôn Chủ và Tôi Tớ truyền đạt cho chúng ta sứ điệp này trong Luke 17:10: “Các ngươi cũng vậy, khi làm xong việc truyền phải làm, thì hãy nói rằng: Chúng tôi là đầy tớ vô ích; điều chúng tôi đã làm là điều chắc phải làm.”

NGHE VÀ BIẾT

39 Có nhiều người Sa-ma-ri ở thành đó tin Ngài, vì cứ lời đờn bà đã làm chứng về Ngài mà rằng: Ngài đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm. 40 Vậy, các người Sa-ma-ri đã đến cùng Ngài, xin Ngài vào trọ nơi mình; Ngài bèn ở lại đó hai ngày. 41 Khi đã nghe lời Ngài rồi, người tin Ngài càng đông hơn nữa. 42 Họ nói với người đờn bà rằng: Ấy không còn phải vì điều ngươi đã nói với chúng ta mà chúng ta tin đâu; vì chính chúng ta đã nghe Ngài, và biết rằng chính Ngài thật là Cứu Chúa của thế gian. (John 4:39-42)

Nghe lời chia xẻ của một ai, kể cả được chứng kiến tận mắt những phép lạ của Chúa Giê-su khi Ngài còn dưới thế, là một chuyện, nhưng “biết” Chúa là Đấng đã dùng những phép lạ để bày tỏ chính mình Ngài lại là một chuyện khác. Giăng định nghĩa sự sống đời đời như sau: “Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Ðức Chúa Trời có một và thật, cùng Jêsus Christ, là Ðấng Cha đã sai đến.” (John 17:3)

Nếu bạn nói mình là người biết Chúa nhưng vẫn sống dưới sự thống trị của luật pháp để mong được Chúa xưng công bình, thì bạn lầm to. Sự thật là bạn không biết Ngài. Lý do là vì chỉ có một con đường dẫn chúng ta đến với Ngài: bởi đức tin nơi Đấng Đức Chúa Trời đã sai đến (John 6:29).

TIÊN TRI TRONG QUÊ HƯƠNG MÌNH

43 Khỏi hai ngày ấy, Ðức Chúa Jêsus từ đó đi qua xứ Ga-li-lê 44 (vì chính Ngài đã phán rằng một người tiên tri chẳng bao giờ được tôn kính trong quê hương mình). 45 Khi đã đến xứ Ga-li-lê, Ngài được dân xứ ấy tiếp rước tử tế, bởi dân đó đã thấy mọi điều Ngài làm tại thành Giê-ru-sa-lem trong ngày lễ; vì họ cũng có đi dự lễ. (John 4:43-45)

Tiên tri thường được Chúa dùng để truyền đạt ý mình cho dân sự Ngài. Thông thường, những mặc khải này mang những lời khiển trách. Vì thế chúng ta không ngạc nhiên vì “một người tiên tri chẳng bao giờ được tôn kính trong quê hương mình.”

ĐỨC TIN CHỮA BỆNH?

46 Vậy, Ngài lại đến thành Ca-na, trong xứ Ga-li-lê, là nơi Ngài đã hóa nước thành rượu. Nguyên ở tại thành Ca-bê-na-um, có một quan thị vệ kia, con trai người mắc bịnh. 47 Quan đó nghe Ðức Chúa Jêsus đã từ xứ Giu-đê đến xứ Ga-li-lê, bèn tìm đến và xin Ngài xuống đặng chữa cho con mình gần chết. 48 Ðức Chúa Jêsus phán rằng: Nếu các ngươi không thấy phép lạ và điềm lạ, thì các ngươi chẳng tin!  49 Quan thị vệ trả lời rằng: Lạy Chúa, xin Chúa xuống trước khi con tôi chưa chết! 50 Ðức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy đi, con của ngươi sống. Người đó tin lời Ðức Chúa Jêsus đã phán cho mình, bèn đi. 51 Người đang đi dọc đàng, các đầy tớ người đến đón mà rằng: Con trai chủ sống. 52 Người bèn hỏi họ con trai mình đã thấy khá nhằm giờ nào. Họ trả lời rằng: bữa qua, hồi giờ thứ bảy, cơn rét lui khỏi. 53 Người cha nhận biết rằng ấy là chính giờ đó Ðức Chúa Jêsus đã phán cùng mình rằng: Con của ngươi sống; thì người với cả nhà đều tin. 54 Ấy là phép lạ thứ hai mà Ðức Chúa Jêsus đã làm, khi Ngài từ xứ Giu-đê trở về xứ Ga-li-lê. (John 4:46-54)

Khi Chúa Giê-su phán, “Nếu các ngươi không thấy phép lạ và điềm lạ, thì các ngươi chẳng tin!,” Ngài đang ám chỉ niềm tin của dân sự nơi Ngài lả Cứu Chúa cho tội lỗi của họ. Không phải Ngài đang thử họ xem họ có tin Ngài có thể làm được những phép lạ, vì nhiều người đã chứng kiến phép lạ Ngài làm mà cũng chẳng tin. Nhưng Ngài đang tìm những kẻ đến với niềm tin trong Ngài mặc dù không hề được chứng kiến một phép lạ.

Là người tin Chúa, chúng ta tin và vững lòng nắm chặt lời Chúa đã hứa là Chúa Giê-su chết vì tội lỗi chúng ta.

(Bài kế: John 5:1-47)

Nghi Nguyen

- Scripture quoted by permission. All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the NET Bible® copyright ©1996-2006 by Biblical Studies Press, L.L.C. All rights reserved.

Disclaimer: This is my own opinion on the topic, which does not necessarily reflect the church's theology, or beliefs of the individuals in it — Nghi Nguyen

Filed under: , and