Cơ-lô-se 2:5-10

Đức tin vững vàng. Đã tin Chúa thể nào thì hãy sống như vậy. Các lý thuyết lừa dối. Sự đầy dẫy của bổn tánh Đức Chúa Trời. Bạn đã được đầy dẫy mọi sự.

ĐỨC TIN VỮNG VÀNG

"Vì dẫu thân tôi xa cách, nhưng tâm thần tôi vẫn ở cùng anh em, thấy trong anh em có thứ tự hẳn hoi và đức tin vững vàng đến Ðấng Christ, thì tôi mừng rỡ lắm." (Colossians 2:5)

Trong bài học trước, Phao-lô đã trang bị tín hữu Cơ-lô-se để họ được đứng vững trước những lập luận giả dối dầu nghe chừng hợp lý. Ông đã thực hiện điều này bằng cách giúp họ thấu hiểu sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Giê-su Christ. Nhiều giáo sư giả đã lừa dối tín hữu bằng cách hứa hẹn với họ những sự mầu nhiệm khác, các dấu kỳ phép lạ, các sự giảng dạy quái dị, được gặp Chúa cách đặc biệt, hay bất kỳ điều gì họ có thể dùng được. Tuy nhiên, nếu bạn đang muốn biết về sự mầu nhiệm Chúa, hoặc Đấng Christ, là Đấng đã được bày tỏ trọn vẹn trong Kinh thánh, thì bạn chỉ cần biết và suy gẫm lời Chúa. Tại sao bạn lại tìm khải tượng ở một người nào đó trong khi Chúa đã bày tỏ chính mình Ngài trong Kinh thánh?

Sự vững tin trong Chúa mang tính cách bền bỉ đến bởi sự thấu hiểu tin mừng cứu rỗi. Nó không phải là sự hớn hở nhất thời sau những giờ phút bị lôi cuốn vào một buổi nhóm họp cuồng loạn.

ĐÃ TIN CHÚA THỂ NÀO THÌ HÃY SỐNG NHƯ VẬY

6Anh em đã nhận Ðức Chúa Jêsus Christ thể nào, thì hãy bước đi trong Ngài thể ấy7hãy châm rễ và lập nền trong Ngài, lấy đức tin làm cho bền vững, tùy theo anh em đã được dạy dỗ, và hãy dư dật trong sự cảm tạ. (Colossians 2:6-7—NET)

Không phải ai Chúa cũng gọi làm giáo sĩ, nhà thần học, hay là sứ đồ của Ngài. Vì thực ra, Chúa trả phần lớn những người tin Ngài trở về nơi họ sinh sống hầu họ làm muối và ánh sáng cho thế gian.

Bạn đã đến với niềm tin nơi Chúa trong hoàn cảnh nào? Chúa cho phép bạn được “bước đi trong Ngài thể ấy” bất kể trước đó bạn đã là một người cha, hoặc mẹ, con trai hoặc con gái, một người làm việc trong công sở, một kỹ sư, một thợ sửa ống cống, người lo quét dọn, hay bất cứ một nghề nghiệp nào.

Nhiều tín hữu tin rằng một nghề như người đánh cá hoặc nhân viên thu thuế không xứng đáng cho người theo Chúa. Nghĩ vậy là sai lầm lắm. Chúa Giê-su đã chết trên thập giá để chuộc không những chỉ linh hồn bạn, mà cả đời sống thể chất của bạn nữa. Vì nếu không, thì làm sao bạn có thể làm chứng với thế gian về tình yêu vô đối và sự tha thứ của Ngài? Thật vậy, Chúa không khinh dể đời sống mà Ngài đã sắm sẵn cho bạn, mà Ngài còn yêu bạn ở chính vị trí hiện tại của bạn trong cuộc sống.

Bạn hiểu gì về ý nghĩa của “tùy theo anh em đã được dạy dỗ”? Chúa đã KHÔNG dạy chúng ta hãy lìa bỏ vị trí mình trong gia đình hay xã hội để vào một công việc nào đó mà chúng ta nghĩ là để phục vụ nước Trời. Dĩ nhiên là có những sự kêu gọi đặc biệt nhưng phần lớn thì không. Điều duy nhất “anh em đã được dạy dỗ” và áp dụng cho toàn thể nhân loại là ai tin Chúa đã chết cho tội lỗi mình thì sẽ được cứu. Sự dạy dỗ này có đủ cho các bạn không, hay bạn còn tìm kiếm điều gì nữa?

Sự hiểu biết của bạn về chiều cao, sâu, và rộng của sự cứu rỗi Chúa ban chính là nguồn của sự “dư dật trong sự cảm tạ”. Nếu chúng ta không thể vui mừng trong đời sống hiện tại, thì làm sao người mà chúng ta muốn làm chứng về Chúa có thể vui lòng đến với Ngài?

CÁC LÝ THUYẾT LỪA DỐI

8Hãy giữ chừng, kẻo có ai lấy triết học và lời hư không, theo lời truyền khẩu của loài người, sơ học của thế gian, không theo Ðấng Christ, mà bắt anh em phục chăng. (Colossians 2:8)

“Theo Đấng Christ” nghĩa là sự chết của Ngài trên cây thập tự là con đường duy nhất để đưa loài người trở về với Chúa. Còn “triết học và lời hư không”, “lời truyền khẩu của loài người,” and “sơ học của thế gian” thì lôi cuốn chúng ta lìa khỏi Đấng Christ và sự Ngài chịu đóng đinh.

Mục tiêu của chúng là khiến chúng ta nhìn vào chính mình thay vì Chúa. Nhưng sự giải cứu thật chỉ đến khi chúng ta cứ dõi nhìn vào Đấng Christ.

•  Nhìn xem Ðức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin. (Hebrews 12:2)
•  14Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào, thì Con người cũng phải bị treo lên dường ấy, 15hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời. (John 3:14-15)
•  8 Ðức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy làm lấy một con rắn lửa, rồi treo nó trên một cây sào. Nếu ai bị cắn và nhìn nó, thì sẽ được sống. (Numbers 21:8)

Có rất nhiều những triết học và lời hư không trong thế gian tìm cách lôi kéo tầm nhìn của chúng ta khỏi Đấng duy nhất có thể cứu và ban sự bình an cho chúng ta cho đến khi Ngài trở lại đưa chúng ta về nước Ngài.

SỰ ĐẦY DẪY CỦA BỔN TÁNH ĐỨC CHÚA TRỜI

9Vì sự đầy dẫy của bổn tánh Ðức Chúa Trời thảy đều ở trong Ðấng ấy như có hình. (Colossians 2:9)

Nhiều tín hữu có cái nhìn sai về Chúa Giê-su như một người thầy giáo mà họ có thể bắt chước được. Những người xem Ngài như thầy giáo là những người hãy còn ỷ lại vào sức phàm nhân của mình để đạt được tiêu chuẩn toàn hảo của Chúa, nhưng đối với những người gọi Chúa là Đấng Cứu Thế thì Ngài không thể là thầy của họ được. Khi chúng ta xem một người là thầy giáo thì chúng ta có mục tiêu muốn bằng hoặc hơn người thầy đó, nhưng đối với Đấng Cứu Thế thì điều này không thể xảy ra.

Chúa Giê-su có “đầy dẫy bổn tánh Đức Chúa Trời”. Nghĩa là Ngài chính là Đức Chúa Trời. Nghĩa là Ngài có đầy đủ quyền năng để cứu chúng ta cách trọn vẹn. Nghĩa là Ngài không cần ai khác để bù đắp thêm vào điều Ngài đã làm cho chúng ta.

Ngài là thầy giáo, là người bạn có thể bắt chước, hay Ngài là Đức Chúa Trời mà trước mặt Ngài chúng ta hoàn toàn đầu phục?

BẠN ĐÃ ĐƯỢC ĐẦY DẪY MỌI SỰ

10Anh em lại nhờ Ngài mà có được đầy dẫy mọi sự, vì Ngài là đầu của mọi quyền cai trị và mọi thế lực. (Colossians 2:10)

Nhiều tín hữu cũng hiểu lầm lời dạy của Phao-lô trong Ephesians 5:18 là “hãy đầy dẫy Đức Thánh Linh”. Vì thế, họ tìm mọi cách làm sao để được ban Đức Thánh Linh thêm cho đầy dẫy. Có người gọi sự được thêm Đức Thánh Linh cho đầy dẫy là ơn thứ hai. Ý niệm này đã trở thành nền tảng cho một hệ thống tín lý. Rồi họ đổ xô đến những nơi mà họ hy vọng là sẽ được sự đổ đầy thêm này, mà không bảo đảm mình có được thêm không. Họ có thể liên hệ sự vui mừng hớn hở trong chốc lát với sự được ban thêm Đức Thánh Linh, nhưng những cảm giác đó chỉ là tạm thời mà thôi. Rồi họ lại quay trở lại để lại được đổ đầy thêm lần nữa.

Cách sống tin kính này không phù hợp với Kinh thánh, vì câu trích ra ở trên cho biết rằng chúng ta đã được “đầy dẫy mọi sự”. Có thể bạn không tin, nhưng đó là lời Chúa.

•  Vả, bởi sự đầy dẫy của Ngài mà chúng ta đều có nhận được, và ơn càng thêm ơn. (John 1:16)
•  Ngợi khen Ðức Chúa Trời, Cha Ðức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Ðấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. (Ephesians 1:3)

Nhưng vì nhiều tín hữu không biết rằng họ đã được “đủ mọi thứ phước thiêng liêng”, họ chạy đôn đáo tìm kiếm điều họ nghĩ họ chưa có. Đừng tìm kiếm nữa vì nhờ Chúa chúng ta “có được đầy dẫy mọi sự” rồi.

Nghi Nguyen

- Scripture quoted by permission. All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the NET Bible® copyright ©1996-2006 by Biblical Studies Press, L.L.C. All rights reserved.

Disclaimer: This is my own opinion on the topic, which does not necessarily reflect the church's theology, or beliefs of the individuals in it — Nghi Nguyen

Filed under: , and