Romans 8:1-8

Không còn sự đoán phạt. Luật pháp không làm nổi. Xác thịt và Thánh Linh.

KHÔNG CÒN SỰ ĐOÁN PHẠT

"1Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Ðức Chúa Jêsus Christ; 2luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Ðức Chúa Jêsus Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết." (Romans 8:1-2)
Một bạn trong lớp đã chỉ ra tầm quan trọng của chữ "hiện nay" trong đoạn kinh thánh này cho những người khao khát sự được Chúa tha tội. Chữ "Hiện nay" ám chỉ rằng từ nay trở đi, Chúa sẽ không còn lên án chúng ta nữa về những vi phạm không tránh khỏi cho suốt quãng đời còn lại.

Thế nhưng, chỉ chấp nhận chân lý tuyệt vời này mà không hiểu vì sao Chúa lại không còn lên án chúng ta nữa thì cũng không đủ. Câu 2 giải thích cho chúng ta về điều này.

Trải qua nhiều thế hệ, nhân loại đã sống dưới sự cai trị của luật về sự tội và sự chết, như được bày tỏ trong 5:12-14:

12Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội. 13Vì, trước khi chưa có luật pháp, tội lỗi đã có trong thế gian, song chưa có luật pháp, thì cũng không kể là tội lỗi. 14Nhưng từ A-đam cho đến Môi-se, sự chết đã cai trị cả đến những kẻ chẳng phạm tội giống như tội của A-đam, là người làm hình bóng của Ðấng phải đến. (Romans 5:12-14)

Luật này cũng được nói đến trong Ezekiel 18:20:

Linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết. (Ezekiel 18:20)

Khi tội lỗi vào trong thế gian, thì sự chết cũng đi theo, chẳng ngoại trừ một ai. Nhưng Chúa đã vì lòng thương xót mở cho chúng ta một con đường mới qua Đấng Christ:

13Ấy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chơn thật, là đạo Tin Lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Ðức Thánh Linh là Ðấng Chúa đã hứa, 14Ðấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta, cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được để khen ngợi sự vinh hiển Ngài. (Ephesians 1:13-14)

Ngày nay chúng ta được thoát khỏi sự lên án không phải vì chúng ta không còn phạm tội nữa, hay là vì chúng ta có khả năng siêu phàm để làm lành lánh dữ. Nhưng chỉ là vì nhờ sự thương xót mà Chúa giải thoát chúng ta khỏi móng vuốt của luật của sự tội và sự chết. Nhờ Đấng Christ, giờ đây chúng ta được ân huệ sống dưới luật mới của Thánh Linh ban sự sống.

LUẬT PHÁP KHÔNG LÀM NỔI

3Vì điều chi luật pháp không làm nổi, tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối, thì Ðức Chúa Trời đã làm rồi: Ngài đã vì cớ tội lỗi sai chính Con mình lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta, và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt, 4hầu cho sự công bình mà luật pháp buộc phải làm được trọn trong chúng ta, là kẻ chẳng noi theo xác thịt, nhưng noi theo Thánh Linh.” (Romans 8:3-4)

Luật pháp không có khả năng giúp người có bản chất xác thịt đạt được tiêu chuẩn tối cao của nó. Như được viết trong Romans 6:17, chúng ta là nô lệ của tội lỗi và không có khả năng làm thỏa những đòi hỏi của luật pháp. Nhưng Chúa Giê-su đã thỏa mọi đòi hỏi đó cho chúng ta.

Tuy nhiên, trước khi có thể hưởng được ơn đó, chúng ta phải thỏa mãn một điều kiện, đó là chúng ta không “sống theo xác thịt.” Đoạn kinh thánh dưới đây sẽ giúp giải thich nguyên tắc này.

XÁC THỊT và THÁNH LINH

5Thật thế, kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt; còn kẻ sống theo Thánh Linh thì chăm những sự thuộc về Thánh Linh. 6Vả, chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an; 7vì sự chăm về xác thịt nghịch với Ðức Chúa Trời, bởi nó không phục dưới luật pháp Ðức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được. 8Vả, những kẻ sống theo xác thịt, thì không thể đẹp lòng Ðức Chúa Trời. (Romans 8:5-8)

Nhiều người có giả định rằng sống theo xác thịt nghĩa là buông thả vào những thói xấu trong thế gian này, như tham ăn uống, tà dâm, hay cờ bạc. Nhưng theo bối cảnh của sách Rô-ma mà chúng ta đã học đến đây, sách này trình bày sự tương phản giữa hai cách sống đời tin kính, một cách dùng nỗ lực của chính mình để làm theo những đòi hỏi của luật pháp, cách kia đặt sự trông cậy nơi Đấng Christ đã làm trọn trên cây thập tự.

Dựa theo bối cảnh đó, chúng ta có thể đi đến kết luận là “sống theo xác thịt” là làm theo những điều lệ tôn giáo để thỏa tiêu chuẩn công bình của Đức Chúa Trời. Ví dụ như người Cơ-lô-se giữ những giới răn như “chớ đụng, chớ nếm, chớ rờ (Colossians 2:21),” một số tôn giáo đặt nặng sự tránh liên hệ tình dục là điều có thể cản ngăn họ trong đời sống tâm linh, và sự tự gây đau đớn trong thân thể như một cách bày tỏ lòng ăn năn thống hối, và các lề lối khác.

Đã biết ý nghĩa của sự sống theo xác thịt, chúng ta hãy thử suy gẫm xem sống theo Thánh Linh nghĩa là gì. Người ta thường dễ dàng đi đến giả định là sống theo Thánh Linh nghĩa là làm những việc thiêng liêng như cầu nguyện, học kinh thánh, kiêng ăn, chứng đạo, và các việc thiêng liêng khác. Tuy nhiên, chúng ta đừng quên rằng sứ đồ Phao-lô đã viết trong Romans 7:18 như sau: “Vả, tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu.” Vì thế, cách duy nhất để chúng ta sống theo Thánh Linh là cậy vào điều chính Đấng Christ đã làm trên cây thập tự:

20Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Ðấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Ðấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Ðức Chúa Trời, là Ðấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi. 21Tôi không muốn làm cho ân điển Ðức Chúa Trời ra vô ích; vì nếu bởi luật pháp mà được sự công bình, thì Ðấng Christ chịu chết là vô ích. (Galatians 2:20-21)

Điều trọng yếu ở đây, sống theo Thánh Linh nghĩa là nhờ cậy vào việc Chúa đã làm trọn trên cây thập tự. Chân lý này cứ phải được nhắc đi nhắc lại để chống trả sự cám dỗ của sự giả đò thiêng liêng. Thêm nữa, mọi nỗ lực để nhờ xác thịt hầu việc Chúa chỉ là vô ích, vì “xác thịt … không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời.”

Thay vì tìm cách để bước đi theo Thánh Linh, chúng ta phải nhận biết rằng Ngài là Đấng Chúa đã hứa ban hiện đang ở cùng hầu dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật. Vì thế, chúng ta chỉ cần an nghỉ trong thực trạng đó và để Thánh Linh hướng dẫn mình.

Nghi Nguyen

- Scripture quoted by permission. All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the NET Bible® copyright ©1996-2006 by Biblical Studies Press, L.L.C. All rights reserved.

Disclaimer: This is my own opinion on the topic, which does not necessarily reflect the church's theology, or beliefs of the individuals in it — Nghi Nguyen

Filed under: , and