Hê-bơ-rơ 6:1-20

Tấn tới sự trọn lành. Được soi sáng một lần. Những việc tốt hơn đưa đến sự cứu rỗi. Tỏ lòng sốt sắng về sự trông cậy. Lời Chúa hứa là chắc chắn.

"1Ấy vậy, chúng ta phải bỏ qua các điều sơ học về Tin Lành của Ðấng Christ, mà tấn tới sự trọn lành, chớ nên lập lại nền nữa, tức là: từ bỏ các việc chết, tin Ðức Chúa Trời, 2sự dạy về phép báp tem, phép đặt tay, sự kẻ chết sống lại, sự phán xét đời đời. 3Ví bằng Ðức Chúa Trời cho phép, thì chúng ta sẽ làm điều đó. 4Vì chưng những kẻ đã được soi sáng một lần, đã nếm sự ban cho từ trên trời, dự phần về Ðức Thánh Linh, 5nếm đạo lành Ðức Chúa Trời, và quyền phép của đời sau, 6nếu lại vấp ngã, thì không thể khiến họ lại ăn năn nữa, vì họ đóng đinh Con Ðức Chúa Trời trên thập tự giá cho mình một lần nữa, làm cho Ngài sỉ nhục tỏ tường. 7Vả, một đám đất nhờ mưa đượm nhuần mà sanh cây cỏ có ích cho người cày cấy, thì đất đó hưởng phần phước lành của Ðức Chúa Trời. 8Nhưng đất nào chỉ sanh ra những cỏ rạ, gai gốc, thì bị bỏ, và hầu bị rủa, cuối cùng phải bị đốt. 9Hỡi những kẻ rất yêu dấu, dẫu chúng ta nói vậy, vẫn còn đương trông đợi những việc tốt hơn từ nơi anh em, là những việc đưa đến sự cứu rỗi. 10Ðức Chúa Trời không phải là không công bình mà bỏ quên công việc và lòng yêu thương của anh em đã tỏ ra vì danh Ngài, trong khi hầu việc các thánh đồ và hiện nay đương còn hầu việc nữa. 11Nhưng chúng ta mong rằng mỗi người trong anh em tỏ lòng sốt sắng như vậy, đặng giữ lòng đầy dẫy sự trông cậy cho đến cuối cùng; 12đến nỗi anh em không trễ nải, nhưng cứ học đòi những kẻ bởi đức tin và lòng nhịn nhục mà được hưởng lời hứa.
THE CERTAINTY OF GOD'S PROMISE
13Khi Ðức Chúa Trời hứa cùng Áp-ra-ham, và vì không thể chỉ Ðấng nào lớn hơn, nên Ngài chỉ chính mình Ngài mà thề với người rằng: 14Chắc ta sẽ ban phước cho ngươi nhiều, và khiến hậu tự ngươi sanh sản đông thêm. 15Ấy, Áp-ra-ham đã nhịn nhục đợi chờ như vậy, rồi mới được điều đã hứa. 16Người ta thường mượn danh một Ðấng lớn hơn mình mà thề, phàm có cãi lẫy điều gì, thì lấy lời thề mà định. 17Ðức Chúa Trời cũng vậy, muốn càng tỏ ra cho những kẻ hưởng lời hứa biết ý định Ngài là chắc chắn không thay đổi, thì dùng lời thề; 18hầu cho nhờ hai điều chẳng thay đổi đó, và về hai điều ấy Ðức Chúa Trời chẳng có thể nói dối, mà chúng ta tìm được sự yên ủi lớn mạnh, là kẻ đã trốn đến nơi ẩn náu, mà cầm lấy sự trông cậy đã đặt trước mặt chúng ta. 19Chúng ta giữ điều trông cậy nầy như cái neo của linh hồn, vững vàng bền chặt, thấu vào phía trong màn, 20trong nơi thánh mà Ðức Chúa Jêsus đã vào như Ðấng đi trước của chúng ta, vì đã trở nên thầy tế lễ thượng phẩm đời đời, theo ban Mên-chi-xê-đéc.
(Hebrews 6:1-20)

TẤN TỚI SỰ TRỌN LÀNH

1Ấy vậy, chúng ta phải bỏ qua các điều sơ học về Tin Lành của Ðấng Christ, mà tấn tới sự trọn lành, chớ nên lập lại nền nữa, tức là: từ bỏ các việc chết, tin Ðức Chúa Trời, 2sự dạy về phép báp tem, phép đặt tay, sự kẻ chết sống lại, sự phán xét đời đời. 3Ví bằng Ðức Chúa Trời cho phép, thì chúng ta sẽ làm điều đó.” (Hebrews 6:1-3)

Tác giả của sách Hê-bơ-rơ gọi chúng ta tiến đến sự trưởng thành bằng cách vượt qua những điều sơ học. Trước khi nghiên cứu chi tiết về những điều sơ học này, chúng ta hãy xây dựng một nền tảng cho cuộc thảo luận. Để làm điều này, hãy suy ngẫm về Galatians 3:24.:

Ấy vậy, luật pháp đã như thầy giáo đặng dẫn chúng ta đến Ðấng Christ, hầu cho chúng ta bởi đức tin mà được xưng công bình. (Galatians 3:24)

Đoạn Kinh Thánh này gợi ý rằng sự cậy vào luật pháp sẽ không dẫn đến sự được xưng công bình bởi đức tin.

Bây giờ, chúng ta hãy xem những điều sơ học gồm những gì. Trong số những điều này, khái niệm “tin Đức Chúa Trời” là một trong những kiến thức tiên khời, mà nếu thiếu thì những điều sơ học khác chẳng có ích gì. “sự kẻ chết sống lại, sự phán xét đời đời” dường như liên quan đến nhau, như được cho thấy trong sách tin lành Giăng.

28“Chớ lấy điều đó làm lạ; vì giờ đến, khi mọi người ở trong mồ mả nghe tiếng Ngài và ra khỏi: 29ai đã làm lành thì sống lại để được sống, ai đã làm dữ thì sống lại để bị xét đoán. (John 5:28-29)

Đoạn kinh thánh này nói về sự xưng công bình bởi luật pháp, là một điều sơ học.

“phép báp tem, phép đặt tay” nói về những thể lệ và cách giải quyết vấn đề tội lỗi dưới Cựu Ước, cũng là những điều sơ học.

Tất cả những điều sơ học này đều được kể là “việc chết,” để tỏ ra rằng những việc đó có vẻ thiêng liêng nhưng không mang lại sự công bình của Đức Chúa Trời. Nói một cách khác, chúng không mang lại sự thay đối thực trong lòng.

Thiết lập một nền tảng nghĩa là truyền đạt những nguyên tắc tạo nên nền tảng đó. Nhưng, theo lời dạy của tác giả Hê-bơ-rơ thì chúng ta phải xây dựng trên một nền tảng mới đặt trên đức tin nơi Đấng Christ thay vì trở về với những điều sơ học của Giao Ước Cũ.

ĐƯỢC SOI SÁNG MỘT LẦN

4Vì chưng những kẻ đã được soi sáng một lần, đã nếm sự ban cho từ trên trời, dự phần về Ðức Thánh Linh, 5nếm đạo lành Ðức Chúa Trời, và quyền phép của đời sau, 6nếu lại vấp ngã, thì không thể khiến họ lại ăn năn nữa, vì họ đóng đinh Con Ðức Chúa Trời trên thập tự giá cho mình một lần nữa, làm cho Ngài sỉ nhục tỏ tường. 7Vả, một đám đất nhờ mưa đượm nhuần mà sanh cây cỏ có ích cho người cày cấy, thì đất đó hưởng phần phước lành của Ðức Chúa Trời. 8Nhưng đất nào chỉ sanh ra những cỏ rạ, gai gốc, thì bị bỏ, và hầu bị rủa, cuối cùng phải bị đốt.” (Hebrews 6:4-8)

Sự “được soi sáng một lần” liên quan đến việc chuyển từ nền tảng cũ của sơ học sang nền tảng mới đặt trên đức tin vào Đấng Christ. Chỉ nhờ đức tin nơi Đấng Christ mà một người được “dự phần về Ðức Thánh Linh.” Họ cũng đã nhờ đó “nếm đạo lành Ðức Chúa Trời, và quyền phép của đời sau”.

Khi quay trở lại nền tảng cũ của sơ học, là sự cậy vào luật pháp, họ đã “vấp ngã”. Đấng Christ đã bị đóng đinh để mở cho họ một con đường mới đến với Đức Chúa Trời bởi đức tin, và khi họ quay trở về với luật pháp thì “không thể khiến họ lại ăn năn nữa.”, vì điều này đòi hỏi Đấng Christ phải chịu đóng đinh một lần nữa.

Trong Giăng 15:5, Chúa Giê-su dạy rằng: “Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được.” Tuy nhiên, để ở trong Ngài, chúng ta phải lìa bỏ sự quản trị của người giám hộ là luật pháp. Vì nếu chúng ta cứ tiếp tục đứng trên nền tảng của sơ học, chúng ta chỉ gặt hái được “những cỏ rạ, gai gốc.”

NHỮNG VIỆC TỐT HƠN ĐƯA ĐẾN SỰ CỨU RỖI

9Hỡi những kẻ rất yêu dấu, dẫu chúng ta nói vậy, vẫn còn đương trông đợi những việc tốt hơn từ nơi anh em, là những việc đưa đến sự cứu rỗi.” (Hebrews 6:9)

Để đạt được “những việc tốt hơn … đưa đến sự cứu rỗi” chúng ta phải lìa bỏ nền tảng của những điều sơ học.

TỎ LÒNG SỐT SẮNG VỀ SỰ TRÔNG CẬY

10Ðức Chúa Trời không phải là không công bình mà bỏ quên công việc và lòng yêu thương của anh em đã tỏ ra vì danh Ngài, trong khi hầu việc các thánh đồ và hiện nay đương còn hầu việc nữa. 11Nhưng chúng ta mong rằng mỗi người trong anh em tỏ lòng sốt sắng như vậy, đặng giữ lòng đầy dẫy sự trông cậy cho đến cuối cùng; 12đến nỗi anh em không trễ nải, nhưng cứ học đòi những kẻ bởi đức tin và lòng nhịn nhục mà được hưởng lời hứa.” (Hebrews 6:10-12)

Phải chăng đây là sự vững tin về sự cứu rỗi mà tác giả của Hê-bơ-rơ ám chỉ không? Hầu hết ai cũng biết rằng Giao Ước Cũ có mục đích hướng dẫn con người đến Đấng Christ, nhấn mạnh rằng sự công bình không thể được đạt được qua sự tuân thủ theo luật pháp. Do đó, chúng ta mong rằng khi được biết về Giao Ước Mới, mọi người sẽ háo hức tìm hiểu cách họ có thể nhờ đó đạt được sự cứu rỗi. Tuy nhiên, có vẻ như nhiều người không quá quan tâm đến việc con đường họ đang theo liệu cuối cùng có dẫn họ đến sự cứu rỗi mà họ mong ước hay không.

Chúa Giê-su nhận diện điều này khi Ngài phán, “Lại cũng không ai uống rượu cũ lại đòi rượu mới; vì người nói rằng: Rượu cũ ngon hơn.’” (Luke 5:39).

LỜI CHÚA HỨA LÀ CHẮC CHẮN

13Khi Ðức Chúa Trời hứa cùng Áp-ra-ham, và vì không thể chỉ Ðấng nào lớn hơn, nên Ngài chỉ chính mình Ngài mà thề với người rằng: 14Chắc ta sẽ ban phước cho ngươi nhiều, và khiến hậu tự ngươi sanh sản đông thêm. 15Ấy, Áp-ra-ham đã nhịn nhục đợi chờ như vậy, rồi mới được điều đã hứa. 16Người ta thường mượn danh một Ðấng lớn hơn mình mà thề, phàm có cãi lẫy điều gì, thì lấy lời thề mà định. 17Ðức Chúa Trời cũng vậy, muốn càng tỏ ra cho những kẻ hưởng lời hứa biết ý định Ngài là chắc chắn không thay đổi, thì dùng lời thề; 18hầu cho nhờ hai điều chẳng thay đổi đó, và về hai điều ấy Ðức Chúa Trời chẳng có thể nói dối, mà chúng ta tìm được sự yên ủi lớn mạnh, là kẻ đã trốn đến nơi ẩn náu, mà cầm lấy sự trông cậy đã đặt trước mặt chúng ta. 19Chúng ta giữ điều trông cậy nầy như cái neo của linh hồn, vững vàng bền chặt, thấu vào phía trong màn, 20trong nơi thánh mà Ðức Chúa Jêsus đã vào như Ðấng đi trước của chúng ta, vì đã trở nên thầy tế lễ thượng phẩm đời đời, theo ban Mên-chi-xê-đéc.” (Hebrews 6:13-20)

Đoạn Kinh Thánh này nói về bản chất không thay đổi của Đức Chúa Trời và sự đáng tin cậy về việc thực hiện Lời hứa của Ngài. Khởi đầu bằng cách kể lại lời Đức Chúa Trời hứa với Abraham và tuyên thệ bằng Chính Ngài, nhấn mạnh tính chắc chắn của Lời Ngài. Đoạn Kinh Thánh bày tỏ rằng lời hứa của Đức Chúa Trời phải được hoàn thành và trở nên “cái neo của linh hồn”. Nó làm nổi bật vai trò của Đấng Christ làm “thầy tế lễ thượng phẩm đời đời, theo ban Mên-chi-xê-đéc” của chúng ta, làm Đấng trung bảo giữa Đức Chúa Trời và nhân loại. Cuối cùng, Hê-bơ-rơ 6:13-20 nhấn mạnh ý niệm rằng Lời hứa của Đức Chúa Trời, qua sự thực hiện bởi Đấng Christ, mang đến niềm hy vọng và sự chắc chắn về sự cứu rỗi cho những người tin.

Dòng dõi thầy tế lễ Levi thuở trước mang đến một giải quyết tạm thời cho tội lỗi, nhưng Đấng Christ, thuộc dòng Melchizedek vĩnh cửu không có ban đầu không có cuối cùng, mới thật sự có thể cất đi tội lỗi. Nhờ đó chúng ta được vào nơi chí thánh của đền thờ, là nơi hầu hết không ai bao giờ được vào.

Nghi Nguyen

- Scripture quoted by permission. All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the NET Bible® copyright ©1996-2006 by Biblical Studies Press, L.L.C. All rights reserved.

Disclaimer: This is my own opinion on the topic, which does not necessarily reflect the church's theology, or beliefs of the individuals in it — Nghi Nguyen

Filed under: , and