John 1:34-51

Chúa biết bạn và tôi.

CHÚA BIẾT BẠN VÀ TÔI

"34Ta đã thấy nên ta làm chứng rằng: Ấy chính Ngài là Con Ðức Chúa Trời. 35Ngày mai, Giăng lại ở đó với hai môn đồ mình; 36nhìn Ðức Chúa Jêsus đi ngang qua, bèn nói rằng: Kìa, Chiên con của Ðức Chúa Trời! 37Hai môn đồ nghe lời đó, bèn đi theo Ðức Chúa Jêsus. 38Ðức Chúa Jêsus vừa xây lại, thấy hai người đi theo mình, thì phán rằng: Các ngươi tìm chi? Thưa rằng: Ra-bi (nghĩa là Thầy), Thầy ở đâu? 39Ngài phán rằng: Hãy đến xem. Vậy, hai người đi, thấy nơi Ngài ở, và ở lại cùng Ngài trong ngày đó; lúc bấy giờ độ chừng giờ thứ mười. 40Trong hai người đã nghe điều Giăng nói và đi theo Ðức Chúa Jêsus đó, một là Anh-rê, em của Si-môn Phi -e-rơ. 41Trước hết người gặp anh mình là Si-môn, thì nói rằng: Chúng ta đã gặp Ðấng Mê-si (nghĩa là Ðấng Christ). 42Người bèn dẫn Si-môn đến cùng Ðức Chúa Jêsus. Ngài vừa ngó thấy Si-môn, liền phán rằng: Ngươi là Si-môn, con của Giô-na; ngươi sẽ được gọi là Sê-pha (nghĩa là Phi -e-rơ). 43Qua ngày sau, Ðức Chúa Jêsus muốn qua xứ Ga-li-lê, tìm Phi-líp, mà phán rằng: Hãy theo ta. 44Vả, Phi-líp là người Bết-sai-đa, đồng thành với Anh-rê và Phi -e-rơ. 45Phi-líp gặp Na-tha-na-ên, nói với người rằng: Chúng ta đã gặp Ðấng mà Môi-se có chép trong luật pháp, và các đấng tiên tri cũng có nói đến; ấy là Ðức Chúa Jêsus ở Na-xa-rét, con của Giô-sép. 46Na-tha-na-ên nói rằng: Há có vật gì tốt ra từ Na-xa-rét được sao? Phi-líp nói: Hãy đến xem. 47Ðức Chúa Jêsus thấy Na-tha-na-ên đến cùng mình, bèn phán về người rằng: Nầy, một người Y-sơ-ra-ên thật, trong người không có điều dối trá chi hết. 48Na-tha-na-ên thưa rằng: Bởi đâu thầy biết tôi? Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Trước khi Phi-líp gọi ngươi, ta đã thấy ngươi lúc ở dưới cây vả. 49Na-tha-na-ên lại nói: Lạy thầy, thầy là Con Ðức Chúa Trời, thầy là Vua dân Y-sơ-ra-ên! 50Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Vì ta đã phán cùng ngươi rằng ta thấy ngươi dưới cây vả, thì ngươi tin; ngươi sẽ thấy việc lớn hơn điều đó! 51Ngài lại phán: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và thiên sứ của Ðức Chúa Trời lên xuống trên Con người." (John 1:34-51)

Đoạn kinh thánh trên giới thiệu một số nhân vật mới vào chương trình cứu rỗi của Chúa Giê-su, như Anh-rê, Si-môn Phi-e-rơ, cũng được gọi là Sê-pha, Phi-líp, và Na-tha-ni-ên. Nhưng có một điều đặc biệt về cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giê-su và Na-tha-ni-ên mang lại một bài học quý giá về sự gặp gỡ giữa mỗi cá nhân và Chúa.

Mặc dầu cũng được nằm trong đất thánh, kinh thánh Cựu Ước không hề nhắc đến Na-xa-rét, như thể nó không hiện hữu, hay đã bị chìm vào quên lãng. Thành ngữ “Há có vật gì tốt ra từ Na-xa-rét sao?” gói ghém cảm nghĩ của người thời đó về nó. Sự kiện này cho thấy Na-tha-ni-ên đã không có một tiền kiến về Chúa Giê-su hay một nhận thức nào về Ngài từ những học hỏi của ông trong kinh thánh.

Tuy nhiên, khi Chúa Giê-su gặp Na-tha-niên, Ngài đã bất chợt nói với ông: “Nầy, một người Y-sơ-ra-ên thật, trong người không có điều dối trá chi hết.” Lời này từ Chúa làm Na-tha-niên vô cùng kinh ngạc khiến ông hỏi Ngài, “Bởi đâu thầy biết tôi?”

Giống những người đồng thời với ông, Na-tha-niên chắc cũng đọc kinh thánh dưới gốc cây vả. Nhưng Chúa Giê-su không những chỉ biết ông đang đọc kinh thánh dưới cây vả, Ngài còn biết ông đang đọc đoạn kinh thánh nào. Khi nhận định Na-tha-niên là “người không có điều dối trá chi hết,” Ngài hàm ý biết ông đang đọc đoạn kinh thánh về Gia-cốp, nhất là đoạn ông có khải tượng thấy thiên sứ lên và xuống thang bắt lên trời. Nhưng Ngài lại bày tỏ thêm ý nghĩa thực của chiếc thang đó: chính Ngài là cái thang biểu tượng nhịp cầu giữa Thượng Đế và nhân loại.

Không có một gặp gỡ nào với Chúa Giê-su mà chỉ là tình cờ may rủi. Ngài biết rõ Na-thi-niên từ trước muôn đời, kể cả từ khi ông hãy còn trong lòng mẹ. Chúa lại còn có chương trình bày tỏ cho Na-tha-niên những “việc lớn hơn” những phép lạ mà ông đã chứng kiến nữa. Chúng ta có dám suy tưởng mình ở vào địa vị của Na-tha-niên không? Chắc chắn là có. Vì Đấng đó cũng là Chúa Giê-su lo tưởng đến từng sợi tóc trên đầu chúng ta và từng con chim sẻ hiện hữu khắp nơi. Thật là một điều mang lại xúc cảm lớn rằng Đấng tạo nên trời đất muôn vật lại có sự quan tâm cá nhân với mỗi người trong chúng ta. Cũng như Chúa đã biết rõ về Na-tha-niên, Ngài cũng biết rõ bạn và tôi.

(Bài kế: John 2:1-25)

Nghi Nguyen

- Scripture quoted by permission. All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the NET Bible® copyright ©1996-2006 by Biblical Studies Press, L.L.C. All rights reserved.

Disclaimer: This is my own opinion on the topic, which does not necessarily reflect the church's theology, or beliefs of the individuals in it — Nghi Nguyen

Filed under: , and