Hê-bơ-rơ 9:1-28

Giao ước cũ. Vẹn lành về lương tâm. Sự cứu chuộc nhờ huyết Đấng Christ. Cơ nghiệp. Tội lỗi đã bị cất đi. .

GIAO ƯỚC CŨ

"THE EARTHLY HOLY PLACE
1Ước trước cũng có những luật về việc thờ phượng và một nơi thánh dưới đất. 2Vả, một đền tạm đã dựng lên: phần thứ nhứt gọi là nơi thánh, có chơn đèn, bàn và bánh bày ra; 3rồi đến phía trong màn thứ hai, tức là phần gọi là nơi rất thánh, 4có lư hương bằng vàng và hòm giao ước, toàn bọc bằng vàng. Trong hòm có một cái bình bằng vàng đựng đầy ma-na, cây gậy trổ hoa của A-rôn, và hai bảng giao ước; 5phía trên có hai chê-ru-bin vinh hiển, bóng nó che phủ nơi chuộc tội. Nhưng đây không phải dịp kể các điều đó cho rõ ràng. 6Các vật đã sắp đặt như vậy, hằng ngày những thầy tế lễ vào phần thứ nhứt trong đền tạm, đặng làm trọn việc tế lễ; 7nhưng, phần thứ hai, thì mỗi năm một lần chỉ một mình thầy tế lễ thượng phẩm vào, chẳng bao giờ mà không đem huyết dâng vì chính mình và vì sự lầm lỗi dân chúng.
(Hebrews 9:1-7)

Hebrews 9:1-7 mô tả đền thờ dưới thế và các nghi lễ dưới giao ước cũ, bố trí của đền thờ, bao gồm nơi chí thánh, nơi thánh và các đồ nội thất khác nhau. Chương này giải thích cách mỗi năm vào lễ chuộc tội, thầy tế lễ cả sẽ vào nơi chí thánh, mang theo những của lễ cho tội lỗi của chính ông và của dân sự.

Các nghi thức liên quan đến hòm giao ước, bàn thờ và chân đèn được mô tả. Đoạn này chỉ ra sự giới hạn của đền thờ dưới thế và sự cần phải có một giải pháp hoàn hảo và vĩnh cửu hơn, được thể hiện qua vai trò của Đấng Christ trong đền thờ trên thiên đàng.

Phần quan trọng cần nhớ trong đoạn Kinh Thánh này nằm ở câu 7, nhấn mạnh đặc điểm độc đáo làm nổi bật sự khác biệt giữa thầy tế lễ cả và Đấng Christ—sự dâng của lễ để chuộc tội cho cả tội của mình và tội của dân sự.

VẸN LÀNH VỀ LƯƠNG TÂM

8Ðức Thánh Linh lấy đó chỉ ra rằng hễ đền tạm thứ nhứt đương còn, thì đường vào nơi rất thánh chưa mở. 9Ấy là một hình bóng chỉ về đời bây giờ, để tỏ rằng các lễ vật và hi sinh dâng đó, không có thể làm cho kẻ thờ phượng được vẹn lành về lương tâm. 10Ðó chẳng qua là mạng lịnh của xác thịt, cũng như các kỳ ăn, uống rửa sạch, chỉ lập cho đến kỳ hoán cải vậy.” (Hebrews 9:8-10)

Hebrews 9:8-10 nhấn mạnh sự giới hạn của đền tạm dưới trần gian và các nghi lễ của nó. Đức Thánh Linh phán rằng khi “lều trại cũ đang đứng” thì không ai được vào nơi chí thánh. Những nghi lễ và của lễ cứ được lập đi lập lại không thể làm tín hữu được “vẹn lành về lương tâm”. Những câu này nhấn mạnh tính cách tạm thời và chỉ là các nghi lễ dưới giao ước cũ, chỉ về sự cần có một giải pháp sâu nhiệm và vững bền hơn qua sự hy sinh của Đấng Christ dưới giao ước mới.

Về nhiều phương diện, người tin Chúa ngày nay vẫn sống đời tin kính như lều trại cũ vẫn tồn tại, dâng nhiều của lễ đa dạng mà không vẫn không thể giải quyết được vấn đề tội lỗi của họ.

SỰ CỨU CHUỘC NHỜ HUYẾT ĐẤNG CHRIST

11Nhưng Ðấng Christ đã hiện đến làm thầy tế lễ thượng phẩm của những sự tốt lành sau nầy; Ngài đã vượt qua đền tạm lớn hơn và trọn vẹn hơn, không phải tay người dựng ra, nghĩa là không thuộc về đời nầy.
12Ngài đã vào nơi rất thánh một lần thì đủ hết, không dùng huyết của dê đực và của bò con, nhưng dùng chính huyết mình, mà được sự chuộc tội đời đời. 13Vì nếu huyết của dê đực cùng tro bò cái tơ mà người ta rưới trên kẻ ô uế còn làm sạch được phần xác thịt họ và nên thánh thay, 14huống chi huyết của Ðấng Christ, là Ðấng nhờ Ðức Thánh Linh đời đời, dâng chính mình không tì tích cho Ðức Chúa Trời, thì sẽ làm sạch lương tâm anh em khỏi công việc chết, đặng hầu việc Ðức Chúa Trời hằng sống, là dường nào! to God, purify our consciences from dead works to worship the living God.”
(Hebrews 9:11-14)

Hebrews 9:11-14 nhấn mạnh quyền năng biến đổi của sự hy sinh của Đấng Christ khi so với các nghi lễ của giao ước cũ. Đoạn này nhấn mạnh hiệu quả của huyết Đấng Christ so với huyết của bò và dê, không thể làm sạch tội lỗi.

Nếu có người cố gắng đền đáp cho tội lỗi của họ, họ sẽ không thể nào vào được đền thờ, nơi Đấng Christ đang cống hiến chính huyết của Ngài. Nếu sự hy sinh của Đấng Christ hoàn toàn có khả năng loại bỏ tội lỗi của bạn, tại sao bạn lại cứ nỗ lực bổ sung vào những gì Ngài đã làm?

CƠ NGHIỆP

15Nhơn đó, Ngài là Ðấng trung bảo của giao ước mới, để khi Ngài chịu chết mà chuộc tội đã phạm dưới giao ước cũ, thì những kẻ được kêu gọi nhận lãnh cơ nghiệp đời đời đã hứa cho mình. 16Vì khi có chúc thơ, thì cần phải đợi đến kẻ trối chết đã hứa cho mình. 17Chúc thơ chỉ có giá trị sau khi chết, và hễ kẻ trối còn sống thì nó không có quyền gì. “ (Hebrews 9:15-17)

Nhiều tín hữu muốn tìm biết ý muốn, mà tiếng Anh dịch là “will”, của Chúa cho đời sống mình, tìm hiểu về những quyết định như hôn nhân, sự nghiệp, hoặc việc di chuyển. Tuy nhiên, ý muốn tối cao của Ngài, cho bạn là một di sản vĩnh cửu, đã được đảm bảo bởi sự hi sinh của Đấng Christ.

TỘI LỖI ĐÃ BỊ CẤT ĐI

18Ấy vậy, chính giao ước trước nào chẳng phải là không dùng máu mà lập. 19Lúc Môi-se phán mọi điều răn của luật pháp cho dân chúng, có lấy máu của bò con và dê đực, với nước, dây nhung đỏ tía và nhành ngưu tất rảy trên sách cùng trên cả dân chúng, 20mà nó rằng: Nầy là huyết của sự giao ước mà Ðức Chúa Trời đã dạy lập với các ngươi. 21Ðoạn, người cũng lấy huyết rảy đền tạm cùng mọi đồ thờ. 22Theo luật pháp thì hầu hết mọi vật đều nhờ huyết mà được sạch: không đổ huyết thì không có sự tha thứ. 23Vậy, nếu những tượng chỉ về các vật trên trời đã phải nhờ cách ấy mà được sạch, thì chính các vật trên trời phải nhờ của lễ càng quí trọng hơn nữa để được sạch. 24Vả Ðấng Christ chẳng phải vào nơi thánh bởi tay người làm ra, theo kiểu mẫu nơi thánh thật, bèn là vào chính trong trời, để bây giờ vì chúng ta hiện ra trước mặt Ðức Chúa Trời. 25Ấy chẳng phải là dâng chính mình Ngài nhiều lần, như thầy tế lễ thượng phẩm mỗi năm vào trong nơi rất thánh mà dâng huyết không phải là huyết mình; 26bằng chẳng vậy, thì từ buổi sáng thế đến nay, Ngài đã phải chịu khổ nhiều lần rồi. Nhưng hiện nay đến cuối cùng các thời đại, Ngài đã hiện ra chỉ một lần, dâng mình làm tế lễ để cất tội lỗi đi. 27Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét, 28cũng vậy, Ðấng Christ đã dâng mình chỉ một lần đặng cất tội lỗi của nhiều người; Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội lỗi đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài. “ (Hebrews 9:18-28)

Hebrews 9:18-28 giải thích ý nghĩa của sự hy sinh của Đấng Christ so với các nghi thức của giao ước cũ. Đoạn này nhấn mạnh sự cần thiết của việc đổ huyết để tội lỗi được tha thứ, và rằng cái chết của Đấng Christ là sự chuộc tội cuối cùng, vượt qua tính tạm thời và hình bóng của các nghi lễ dưới giao ước cũ. Đoạn này kết thúc bằng cách nhấn mạnh rằng Đấng Christ sẽ xuất hiện lần thứ hai, không phải để giải quyết tội lỗi nữa, mà để mang đến sự cứu rỗi cho những người đang mong đợi Ngài.

Trong hầu hết các tôn giáo trên thế giới, kể cả đạo Chúa, việc giải quyết vấn đề tội lỗi chiếm một vị thế quan trọng và trung tâm. Tuy nhiên, như đã chỉ ra trong đoạn này, vấn đề về tội đã được giải quyết một lần đủ cả. Chúa đã ban cho con người đủ thời gian để chứng minh rằng vấn đề về tội không thể giải quyết được, nhưng bây giờ Ngài đã mang lại một giải pháp tối hậu, toàn diện có hiệu quả trong việc cất đi tội lỗi. Điều này không có nghĩa là con người không thể phạm tội nữa, nhưng họ không còn phải ám ảnh với việc liên tục vật lộn với tội lỗi trong đời này.

Nghi Nguyen

- Scripture quoted by permission. All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the NET Bible® copyright ©1996-2006 by Biblical Studies Press, L.L.C. All rights reserved.

Disclaimer: This is my own opinion on the topic, which does not necessarily reflect the church's theology, or beliefs of the individuals in it — Nghi Nguyen

Filed under: , and