Hê-bơ-rơ 8:1-13

Chức vụ, giao ước, và lời hứa tốt hơn. Giao ước mới. Giao ước cũ qua đi.

CHỨC VỤ, GIAO ƯỚC, và LỜI HỨA TỐT HƠN

"1Ðại ý điều chúng ta mới nói đó, là chúng ta có một thầy tế lễ thượng phẩm, ngồi bên hữu ngai của Ðấng tôn nghiêm trong các từng trời, 2làm chức việc nơi thánh và đền tạm thật, bởi Chúa dựng lên, không phải bởi một người nào. 3Phàm thầy tế lễ thượng phẩm đã được lập lên là để dâng lễ vật và hi sinh; vậy thì Ðấng nầy cũng cần phải dâng vật gì. 4Nếu Ngài còn ở thế gian, thì Ngài chẳng phải là thầy tế lễ, vì ở thế gian có những thầy tế lễ dâng lễ vật theo luật pháp dạy, 5và giữ sự thờ phượng, sự thờ phượng đó chẳng qua là hình và bóng của những sự trên trời mà thôi, cũng như khi Môi-se gần dựng đền tạm, thì Ðức Chúa Trời phán bảo rằng: Hãy cẩn thận, làm mọi việc theo như kiểu mẫu đã chỉ cho ngươi tại trên núi. 6Nhưng thầy tế lễ thượng phẩm chúng ta đã được một chức vụ rất tôn trọng hơn, vì Ngài là Ðấng trung bảo của giao ước tốt hơn, mà giao ước ấy lập lên trên lời hứa tốt hơn." (Hebrews 8:1-6)

Câu 6 nhấn mạnh về sự vượt trội của Đấng Christ về mọi khía cạnh. Chức vụ, giao ước và lời hứa của Ngài đều vượt trội hơn những gì trước đó.

Trong giao ước cũ, các lời hứa về phước lành đòi hỏi sự tuân theo các điều răn, nhắm vào những lợi ích vật chất đời này. Ngược lại, giao ước mới đảm bảo sự sống đời đời cho những ai tin Con của Đức Chúa Trời. Kết quả là người tin được cứu rỗi.

Tuy nhiên, chức vụ của Đấng Christ khác biệt một cách đáng kể so với chức vụ của những thầy tế lễ dưới giao ước cũ. Ngài phục vụ tại đền thờ trên trời lập nên bởi chính Đức Chúa Trời, mà ở đó Ngài làm vai trò thầy tế lễ thượng phẩm độc tôn. Việc Đấng Christ thi hành chức vụ tại nơi thánh trên trời đưa đến câu hỏi về vai trò của các đền thờ dưới thế hiện nay. Chúng đã trở nên lỗi thời và không còn giá trị gì.

GIAO ƯỚC MỚI

7nếu ước thứ nhứt không thiếu gì, thì chẳng có chỗ nào lập ước thứ hai. 8Vả, trong những lời nầy thật có ý trách, là lời Ðức Chúa Trời phán cùng dân Giu-đa rằng: Chúa phán: CHÚA PHÁN: KÌA, NHỰT KỲ ĐẾN, KHI ĐÓ TA SẼ CÙNG NHÀ Y-SƠ-RA-ÊN VÀ NHÀ GIU-ĐA LẬP MỘT ƯỚC MỚI, 9KHÔNG PHẢI NHƯ ƯỚC TA ĐÃ LẬP VỚI TỔ TIÊN CHÚNG NÓ, TRONG NGÀY TA CẦM TAY HỌ DẪN RA KHỎI XỨ Ê-DÍP-TÔ. VÌ HỌ KHÔNG BỀN GIỮ LỜI ƯỚC TA, NÊN TA KHÔNG ĐOÁI XEM HỌ, ẤY LÀ LỜI CHÚA PHÁN. 10CHÚA LẠI PHÁN: NẦY LÀ LỜI ƯỚC MÀ TA SẼ LẬP VỚI NHÀ Y-SƠ-RA-ÊN SAU NHỮNG NGÀY ĐÓ: TA SẼ ĐỂ LUẬT PHÁP TA TRONG TRÍ HỌ VÀ GHI TẠC VÀO LÒNG; TA SẼ LÀM ÐỨC CHÚA TRỜI HỌ, HỌ SẼ LÀM DÂN TA. 11TRONG VÒNG HỌ SẼ CHẲNG CÓ AI DẠY BẢO CÔNG DÂN MÌNH VÀ ANH EM MÌNH, RẰNG: HÃY NHÌN BIẾT CHÚA; VÌ HẾT THẢY TRONG VÒNG HỌ, TỪ KẺ RẤT NHỎ CHO ĐẾN KẺ RẤT LỚN ĐỀU SẼ BIẾT TA, 12NHƠN TA SẼ THA SỰ GIAN ÁC CỦA HỌ, VÀ KHÔNG NHỚ ĐẾN TỘI LỖI HỌ NỮA.” (Hebrews 8:7-12)

Về khía cạnh nào thì giao ước cũ bị coi là khiếm khuyết? Ở chỗ nó không có khả năng ban cho bất kỳ ai được sự sống đời đời. Phải chăng Đức Chúa Trời đã làm một điều sai lầm, hay là chúng ta đã hiểu sai mục đích của nó? Vì chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời không thể làm sai, vì thế chắc phải là sự giả định sai của chúng ta rằng giao ước cũ có thể giúp chúng ta đến gần Đức Chúa Trời.

Giao ước mới được Đức Chúa Trời ban khác biệt với giao ước cũ ở chỗ, thay vì luật pháp được ban trên bảng đá, Ngài sẽ viết nó vào trái tim và tâm trí của người tin. Thay vì trên luật pháp đến từ bên ngoài được dạy dỗ bởi người khác, thì Chúa Thánh Linh sẽ trang bị cho họ khả năng vừa muốn vừa thực hiện ý muốn của Ngài.

Thậm chí, điều đáng chú ý hơn, giao ước mới sẽ không còn đề cập đến tội lỗi nữa, vì Chúa phán rằng, “TA SẼ THA SỰ GIAN ÁC CỦA HỌ, VÀ KHÔNG NHỚ ĐẾN TỘI LỖI HỌ NỮA.

GIAO ƯỚC CŨ QUA ĐI

13Gọi ước đó là ước mới, thì đã xưng ước trước là cũ; vả, điều chi đã cũ đã già, thì gần tiêu mất đi.” (Hebrews 8:13)

Giao uớc cũ chỉ trở nên lỗi thời đối với những tín hữu đã chuyển đổi sang giao ước mới. Tuy nhiên, giao ước cũ vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc kết án những kẻ chưa tin và hướng dẫn họ đến Đấng Christ.

Nghi Nguyen

- Scripture quoted by permission. All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the NET Bible® copyright ©1996-2006 by Biblical Studies Press, L.L.C. All rights reserved.

Disclaimer: This is my own opinion on the topic, which does not necessarily reflect the church's theology, or beliefs of the individuals in it — Nghi Nguyen

Filed under: , and