Cơ-lô-se

Cơ-lô-se

Bài nghiên cứu sách Cơ-lô-se theo từng câu từ đoạn 1 đến 4.

Dưới đây là thu thập các tóm tắt những bài học theo sách Cơ-lô-se.

Cơ-lô-se 1:1-6

Những ý niệm chính thu thập được từ đoạn Kinh thánh này: 1) Đức Tin, Hy Vọng, và Tình Yêu Thương, 2) Thực Sự Hiểu Biết Ơn Chúa, 3) Biết Ý Chúa, 4) Định Nghĩa Sứ Đồ Của Chúa Giê-su (phim dài 10 phút để giúp các học viên bén nhậy khi nhận diện những tiên tri và giáo điều giả dối).

Cơ-lô-se 1:7-10

Những ý niệm chính thu thập được từ đoạn Kinh thánh này: 1) Yêu thương trong Thánh Linh, 2) Biết ý Chúa, 3) Nẩy ra đủ các việc lành.

Cơ-lô-se 1:11-22

Những ý niệm chính thu thập được từ đoạn Kinh thánh này: 1) Sức Chúa ban. Được cứu. Chúa Giê-su trên hết. Kẻ thù của Đức Chúa Trời. Được giảng hòa.

Cơ-lô-se 1:22-23

Những ý niệm chính thu thập được từ đoạn Kinh thánh này: Mỗi ngày một nên thánh hơn. Đứng vững trong đức tin.

Cơ-lô-se 1:24-26

Những ý niệm chính thu thập được từ đoạn Kinh thánh này: Vui mừng trong hoạn nạn. Giảng trọn lời Chúa. Sự mầu nhiệm giấu kín nay được tỏ ra.

Cơ-lô-se 1:27-2:4

Những ý niệm chính thu thập được từ đoạn Kinh thánh này: Sự trông cậy về vinh hiển. Trọn vẹn trong Đấng Christ. Vững tâm nhờ biết Chúa. Lời dỗ dành lừa dối.

Cơ-lô-se 2:5-10

Những ý niệm chính thu thập được từ đoạn Kinh thánh này: Đức tin vững vàng. Đã tin Chúa thể nào thì hãy sống như vậy. Các lý thuyết lừa dối. Sự đầy dẫy của bổn tánh Đức Chúa Trời. Bạn đã được đầy dẫy mọi sự.

Cơ-lô-se 2:5-10 - tiếp theo

Những ý niệm chính thu thập được từ đoạn Kinh thánh này: Chúng ta tiếp tục đào sâu hơn các ý chính học tuần trước.

Cơ-lô-se 2:11-15

Những ý niệm chính thu thập được từ đoạn Kinh thánh này: Phép cắt bì của Đấng Christ. Được chôn và sống lại bởi đức tin. Tha thứ hết mọi tội. Phá hủy tờ khế. Chiến thắng bởi thập tự giá.

Cơ-lô-se 2:16-23

Những ý niệm chính thu thập được từ đoạn Kinh thánh này: Bóng và hình. Giả đò khiêm nhượng và kiêu ngạo vô ích. Sự sơ học của thế gian.

Vì phần còn lại của Cơ-lô-se, hai chương 3 và 4, chỉ chứa đựng những lời khuyên nhủ hơn là những lẽ đạo nền tảng, tôi xin để các bạn trong lớp cũng như độc giả tùy nghi đọc phần còn lại để bổ ích tâm linh cho chính mình.

Loạt bài này sẽ có thêm những bài tóm tắt sau mỗi lớp Trường Chúa Nhật. Nếu các bạn thấy những bài học này bổ ích cho đời sống bước đi theo Chúa, xin mời các bạn đến học mỗi sáng Chúa Nhật trên Zoom.

Filed under: , and