Cơ-lô-se

Cơ-lô-se

Bài nghiên cứu sách Cơ-lô-se theo từng câu từ đoạn 1 đến 4.

Dưới đây là thu thập các tóm tắt những bài học theo sách Cơ-lô-se.

Cơ-lô-se 1:1-6

Những ý niệm chính thu thập được từ đoạn Kinh thánh này: 1) Đức Tin, Hy Vọng, và Tình Yêu Thương, 2) Thực Sự Hiểu Biết Ơn Chúa, 3) Biết Ý Chúa, 4) Định Nghĩa Sứ Đồ Của Chúa Giê-su (phim dài 10 phút để giúp các học viên bén nhậy khi nhận diện những tiên tri và giáo điều giả dối).

Cơ-lô-se 1:7-10

Những ý niệm chính thu thập được từ đoạn Kinh thánh này: 1) Yêu thương trong Thánh Linh, 2) Biết ý Chúa, 3) Nẩy ra đủ các việc lành.

Cơ-lô-se 1:11-22

Những ý niệm chính thu thập được từ đoạn Kinh thánh này: 1) Sức Chúa ban. Được cứu. Chúa Giê-su trên hết. Kẻ thù của Đức Chúa Trời. Được giảng hòa.

Cơ-lô-se 1:22-23

Những ý niệm chính thu thập được từ đoạn Kinh thánh này: Mỗi ngày một nên thánh hơn. Đứng vững trong đức tin.

Loạt bài này sẽ có thêm những bài tóm tắt sau mỗi lớp Trường Chúa Nhật. Nếu các bạn thấy những bài học này bổ ích cho đời sống bước đi theo Chúa, xin mời các bạn đến học mỗi sáng Chúa Nhật trên Zoom.

Filed under: , and