Rô-ma 5:5-10

Tại sao được ban Đức Thánh Linh. Khi chúng ta còn là người có tội.

TẠI SAO ĐƯỢC BAN ĐỨC THÁNH LINH

"5Vả, sự trông cậy không làm cho hổ thẹn, vì sự yêu thương của Ðức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Ðức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta. (Romans 5:5)

Thật sự, chúng ta đã học câu Kinh thánh này suốt 3 Chúa Nhật liên tiếp. Thế nhưng mãi đến Chúa Nhật vừa rồi chúng ta mới cảm nhận được sâu xa rất nhiều ảnh hưởng thực tế vào đời sống, mà hoàn toàn trong khuôn khổ của Giao Ước Mới. Tôi ước gì những bạn đọc được có mặt trong buổi học để cũng nhận lãnh được những điều mà tôi không thể nào kể ra hết ở đây.

Chúa đã ban cho chúng ta Đức Thánh Linh bởi vì chỉ mình Ngài mới có thể làm được điều mà luật pháp bó tay. Luật pháp có thể kềm chế được hành vi bề ngoài của một người, nhưng nó không thể nào bày tỏ được tình yêu của Đức Chúa Trời và không thể thay đổi được tấm lòng để họ nhờ đó đáp lại tình yêu Ngài. Tuần trước, chúng ta đã học qua Jeremiah 31:31-34, mà qua đó Chúa đã mặc khải về sự ban cho Thánh Linh.

Công việc của luật pháp chỉ được kể là thành công nếu một người nhờ nó mà tìm đến Chúa (Galatians 3:24). Nhưng khi việc đã thành, thì luật pháp nhường lại sự dìu dắt vào tay toàn năng của Đấng Christ. Rồi từ đó Ngài sẽ hành động cách lạ lùng qua Đức Thánh Linh là Đấng sẽ rải khắp tình yêu Chúa trong lòng họ (Romans 5:5). Tình yêu này sẽ thực hiện điều mà luật pháp không làm nổi:

Hay là ngươi khinh dể sự dư dật của lòng nhơn từ, nhịn nhục, khoan dung Ngài, mà không nhận biết lòng nhơn từ của Ðức Chúa Trời đem ngươi đến sự ăn năn sao? (Romans 2:4)

KHI CHÚNG TA CÒN LÀ NGƯỜI CÓ TỘI

6Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Ðấng Christ đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội. 7(Vả, họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa; dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành). 8Nhưng Ðức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta khi chúng ta còn là người có tội, thì Ðấng Christ vì chúng ta chịu chết. 9Huống chi nay chúng ta nhờ huyết Ngài được xưng công bình, thì sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn thạnh nộ là dường nào! 10Vì nếu khi chúng ta còn là thù nghịch cùng Ðức Chúa Trời, mà đã được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của Con Ngài, thì huống chi nay đã hòa thuận rồi, chúng ta sẽ nhờ sự sống của Con ấy mà được cứu là dường nào! (Romans 5:6-10)

Sự nhắc đi nhắc lại của Phao-lô về “khi chúng ta còn là người có tội” trong đoạn kinh thánh trên có vẻ dường như nhấn mạnh về ý nghĩa của tình trạng của chúng ta khi được cứu. Nghĩa là Chúa đã mở đường để cứu chúng ta trước khi chúng ta hội đủ một điều kiện nào đó để được vào nước Ngài.

Áp-ra-ham cũng đã được hưởng ân điển đó từ Chúa: ông được xưng công bình không những chỉ bởi đức tin, mà còn trước khi ông chịu phép cắt bì (Romans 4:11) là một nghi lễ tối trọng của những người sống dưới Giao Ước Cũ.

Có lẽ đến đây chúng ta hãy đọc lại Romans 4:5, là đoạn kinh thánh nhấn mạnh sự quan hệ của đức tin trên việc làm:

Còn kẻ chẳng làm việc chi hết, nhưng tin Ðấng xưng người có tội là công bình, thì đức tin của kẻ ấy kể là công bình cho mình. (Romans 4:5)

Chân lý này không còn chừa lài chỗ nào cho một người có cớ khoe mình về việc lành riêng mà trái lại chỉ còn có thể cậy vào việc Chúa đã làm mà thôi. Đây là một gánh nặng ghê gớm được cởi bỏ cho một tâm hồn tội lỗi đang tìm sự cứu rỗi, và ở đó lời hứa ách êm dịu và gánh nhẹ nhàng được cảm nhận hết lòng.

Bạn là ai trong những người tin Chúa? Phải chăng bạn là người cậy vào luật pháp để được người ta khen ngợi, hay là người đã bị đè bẹp bởi gánh nặng của luật pháp và đến chân thập giá để tìm sự giải thoát?

Nghi Nguyen

- Scripture quoted by permission. All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the NET Bible® copyright ©1996-2006 by Biblical Studies Press, L.L.C. All rights reserved.

Disclaimer: This is my own opinion on the topic, which does not necessarily reflect the church's theology, or beliefs of the individuals in it — Nghi Nguyen

Filed under: , and