Hê-bơ-rơ 2:1-18

Giữ vững điều đã nghe. Mọi vật phục Ngài. Phần về huyết và thịt của Chúa.

BAN ĐẦU CÓ NGÔI LỜI

"1Vậy nên, chúng ta phải càng giữ vững lấy điều mình đã nghe e kẻo bị trôi lạc chăng. 2Vì nên lời thiên sứ rao truyền đã vững chắc và sự trái phép nghịch mạng đã được báo ứng xứng đáng rồi, 3mà nếu ta còn trễ nải sự cứu rỗi lớn dường ấy, thì làm sao tránh cho khỏi được? là sự cứu rỗi Chúa truyền ra trước hết, rồi có những kẻ nghe chứng nghiệm nó cho chúng ta, 4Ðức Chúa Trời cũng dùng những dấu kỳ sự lạ và đủ thứ phép mầu, lại dùng sự ban cho của Ðức Thánh Linh mà Ngài đã theo ý muốn mình phát ra, để làm chứng với các kẻ đó.

5Vả, thế gian hầu đến mà chúng ta nói đó, Ðức Chúa Trời chẳng từng khiến nó phục dưới quyền các thiên sứ. 6Nhưng có kẻ đã làm chứng rằng: Loài người là gì mà Chúa nhớ đến? Con người là ai, mà Chúa săn sóc đến? 7Chúa đã đặt Người ở dưới thiên sứ một chút; Cho Người đội mão triều vinh hiển tôn trọng; 8Và đặt mọi vật dưới chơn người. Ðức Chúa Trời đã khiến mọi vật phục Ðức Chúa Jêsus như vậy; thì chẳng để cho một vật nào chẳng phục Ngài; song hiện nay chúng ta chưa thấy mọi vật phục Ngài. 9Nhưng Ðức Chúa Jêsus nầy, mà đã ở dưới các thiên sứ một chút, chúng ta thấy Ngài, vì sự chết Ngài đã chịu được đội mão triều vinh hiển tôn trọng. Ấy vậy, bởi ân điển của Ðức Chúa Trời, Ðức Chúa Jêsus đã vì mọi người nếm sự chết. 10Thật, Ðấng mà muôn vật hướng về Ngài và bởi Ngài, vì muốn đem nhiều con đến sự vinh hiển, thì đã khiến Ðấng làm cội rễ sự cứu rỗi của những con ấy, nhờ sự đau đớn mà nên trọn lành, là phải lắm. 11Vì Ðấng làm nên thánh và kẻ được nên thánh, đều bởi một Cha mà ra. Cho nên Ngài không thẹn mà gọi những kẻ đó là anh em, 12khi Ngài có phán: Tôi sẽ truyền danh Chúa cho anh em tôi; Và ngợi khen Chúa ở giữa hội. 13Ngài lại phán: Ta sẽ phó thác ta cho Chúa. Lại phán: Ta đây, ta với các con cái mà Ðức Chúa Trời đã ban cho ta. 14Vậy thì, vì con cái có phần về huyết và thịt, nên chính Ðức Chúa Jêsus cũng có phần vào đó, hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết, là ma quỉ, 15lại cho giải thoát mọi người vì sợ sự chết, bị cầm trong vòng tôi mọi trọn đời. 16Vì quả thật không phải Ngài đến vùa giúp các thiên sứ, bèn là vùa giúp dòng dõi của Áp-ra-ham. 17Nhơn đó, Ngài phải chịu làm giống như anh em mình trong mọi sự, hầu cho đối với Ðức Chúa Trời, trở nên thầy tế lễ thượng phẩm, hay thương xót và trung tín, đặng đền tội cho chúng dân. 18Vả, vì chính mình Ngài chịu khổ trong khi bị cám dỗ, nên có thể cứu những kẻ bị cám dỗ vậy.
(Hebrews 2:1-18)

GIỮ VỮNG ĐIỀU ĐÃ NGHE

1Vậy nên, chúng ta phải càng giữ vững lấy điều mình đã nghe e kẻo bị trôi lạc chăng. 2Vì nên lời thiên sứ rao truyền đã vững chắc và sự trái phép nghịch mạng đã được báo ứng xứng đáng rồi, 3mà nếu ta còn trễ nải sự cứu rỗi lớn dường ấy, thì làm sao tránh cho khỏi được? là sự cứu rỗi Chúa truyền ra trước hết, rồi có những kẻ nghe chứng nghiệm nó cho chúng ta, 4Ðức Chúa Trời cũng dùng những dấu kỳ sự lạ và đủ thứ phép mầu, lại dùng sự ban cho của Ðức Thánh Linh mà Ngài đã theo ý muốn mình phát ra, để làm chứng với các kẻ đó.

5Vả, thế gian hầu đến mà chúng ta nói đó, Ðức Chúa Trời chẳng từng khiến nó phục dưới quyền các thiên sứ.”
(Hebrews 2:1-5)

Trong khi thiên sứ và dấu kỳ phép lạ được đề cập trong đoạn kinh thánh này, trọng tâm chính nằm ở hai chủ đề: sự cứu rỗi và sứ điệp của Chúa qua các sứ giả của Ngài. Các dấu kỳ phép lạ được sử dụng để làm nổi bật tầm quan trọng của sứ điệp.

Mục tiêu trọng yếu của sứ điệp là nhấn mạnh sự cứu rỗi mà chúng ta nên quan tâm hơn. Mặc dù Chúa đã sử dụng các sứ giả để rao truyền sứ điệp, điều quan trọng là chúng ta phải nhận thức rằng các sứ giả này không có quyền lực gì đối với “thế gian hầu đến,” là sự cứu rỗi của chúng ta.

Khi chúng ta đào sâu hơn vào Sách Hê-bơ-rơ, chúng ta sẽ thấy rõ rằng những tiết lộ của sứ điệp về sự cứu rỗi sẽ chiếm vị trí trung tâm. Trong ngữ cảnh này, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về điều gì người Do Thái có thể đang “trôi lạc,” hoặc thể nào họ “trễ nải sự cứu rỗi lớn dường ấy.” Một điều có thể đảm bảo là họ không rời bỏ giảng dạy của luật Môi-se và không tìm kiếm sự cứu rỗi thông qua việc tuân theo luật pháp một cách nghiêm ngặt.

MỌI VẬT PHỤC NGÀI

6Nhưng có kẻ đã làm chứng rằng: Loài người là gì mà Chúa nhớ đến? Con người là ai, mà Chúa săn sóc đến? 7Chúa đã đặt Người ở dưới thiên sứ một chút; Cho Người đội mão triều vinh hiển tôn trọng; 8Và đặt mọi vật dưới chơn người. Ðức Chúa Trời đã khiến mọi vật phục Ðức Chúa Jêsus như vậy; thì chẳng để cho một vật nào chẳng phục Ngài; song hiện nay chúng ta chưa thấy mọi vật phục Ngài.”</strong>” (Hebrews 2:6-8)

Rõ ràng, Ngài có quyền lực trên tất cả mọi thứ, vì Ngài là tạo hóa của vũ trụ. Như Colossians 1:16-17 đã xác nhận: 16Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. 17Ngài có trước muôn vật, và muôn vật đứng vững trong Ngài.” (Colossians 1:16-17)

Tuy nhiên, trọng tâm hàng đầu không phải là quyền thống trị của Ngài đối với sự sáng tạo, thiên thần hay ác quỷ, mà là chương trình cứu rỗi của Ngài. Các tuyên bố của Ngài về sự cứu rỗi tội nhân là tuyệt đối. Bạn hình dung thế nào về con đường cứu rỗi của Chúa? Trong Sách Hê-bơ-rơ, bạn sẽ có cơ hội điều chỉnh lại hiểu biết về phúc âm cứu rỗi của mình.

PHẦN VỀ HUYẾT VÀ THỊT CỦA CHÚA

11Vì Ðấng làm nên thánh và kẻ được nên thánh, đều bởi một Cha mà ra. Cho nên Ngài không thẹn mà gọi những kẻ đó là anh em, … 14Vậy thì, vì con cái có phần về huyết và thịt, nên chính Ðức Chúa Jêsus cũng có phần vào đó, hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết, là ma quỉ, … 17Nhơn đó, Ngài phải chịu làm giống như anh em mình trong mọi sự, hầu cho đối với Ðức Chúa Trời, trở nên thầy tế lễ thượng phẩm, hay thương xót và trung tín, đặng đền tội cho chúng dân. 18Vả, vì chính mình Ngài chịu khổ trong khi bị cám dỗ, nên có thể cứu những kẻ bị cám dỗ vậy.” (Hebrews 2:11,14,17-18)

Ngoại trừ bản chất vô tội, Đấng Christ hoàn toàn giống chúng ta ở mọi khía cạnh, hoàn toàn tham gia vào “phần về huyết và thịt” của chúng ta, chia sẻ với thân phận con người của chúng ta. Điều này có nghĩa rằng Ngài có thể trải nghiệm mọi cảm xúc mà con người có thể cảm nhận, bao gồm nỗi buồn, đau đớn và khao khát, bao gồm tất cả những cảm xúc tiêu cực của chúng ta.

Tuy nhiên, tôi đã quan sát thấy rằng một số hệ thống tín lý trong tin lành có xu hướng từ chối hoặc không nhìn nhận những cảm xúc tiêu cực. Họ có thể tham gia mừng niềm vui của bạn bằng lời khen ngợi hallelujah nhưng sẽ không ở bên cạnh bạn trong những giai đoạn đau khổ hoặc cảm thông với nỗi đau của bạn. Nếu bạn xem xét ngôn ngữ của họ, bạn sẽ thấy chúng chủ yếu bao gồm những từ tích cực. Nếu bạn đang đối mặt với một căn bệnh và lời cầu nguyện của họ không mang lại sự chữa lành, đừng mong đợi họ sẽ ở bên bạn để đem lại sự an ủi trong thời gian khó khăn của bạn.

Nghi Nguyen

- Scripture quoted by permission. All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the NET Bible® copyright ©1996-2006 by Biblical Studies Press, L.L.C. All rights reserved.

Disclaimer: This is my own opinion on the topic, which does not necessarily reflect the church's theology, or beliefs of the individuals in it — Nghi Nguyen

Filed under: , and