Phép Báp-têm

Phép Báp-têm

Bài viết này vạch ra các nguồn gốc lịch sử; nhìn từ những khía cạnh riêng biệt của những thành phần tiếp nhận các sứ điệp; và nhận định vai trò của phép báp-têm trong đời sống người tín hữu.

Một người bạn thân mến, Doug Olsen ở trang mạng myredeemer.org, cho phép tôi đăng ở đây một bài viết rất hữu ích về một đề tài quan trọng là phép báp-têm.

Bối Cảnh Cho Thấy Trọn Ý Nghĩa

Rất thông thường, khi người Cơ-đốc Nhân chúng ta được dạy về một cái nhìn liên hệ đến một đề tài quan trọng trong Thánh Kinh, chúng ta liền chọn một chỗ đứng hầu như sau này không thể thay đổi được. Nhất là về đề tài phép báp-têm khi chỉ vài câu Kinh Thánh được dùng để hỗ trợ cho những sự giảng dạy hoàn toàn khác biệt. Để hiểu điều Chúa dạy về dề tài quan trọng này, chúng ta nên lắng nghe tất cả mọi điều Chúa phán về điều đó. Bài viết này tìm cách trình bày một chân dung toàn diện hơn về phép báp-têm. Vạch ra những nguồn gốc lịch sử; suy gẫm về những đối tượng mà các sứ giả được sai đến; và nhận diện đỉểm nào phép báp-têm được thể hiện trong đời sống người Cơ-đốc Nhân.

Lịch Sử Phép Báp-têm

Đa số chúng ta nghĩ rằng phép báp-têm khởi đầu với Đại Mệnh Lệnh. Nhưng thực ra, phép này đã bắt nguồn từ luật của thời Cựu Ước về các phép rửa. Có những phép rửa cho hầu như mọi sự từ rửa meo mốc trên tường, đến tẩy rửa sau khi sinh nở, đến sự tíếp nhận người hủi trở về với cộng đồng. (Đọc tiếp …)

Phép Báp-têm cho những Mục Đích Khác Nhau

Mõi sứ giả của Chúa có những sứ điệp rất rõ ràng và thích hợp nhắm vào những đối tượng của họ. Trước hết chúng ta hãy xem Giăng được Đức Chúa Trời (Cha) sai để chỉ tỏ cho Ích-ra-ên thấy Đấng Mê-si qua phép Báp-têm. Kế đó, Phi-e-rơ và các sứ đồ khác có nhiệm vụ rao truyền một sứ điệp tương tự như Giăng, nhưng nhấn mạnh về vai trò của Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Sau đó đến Chúa Giê-su chịu báp-têm ở sông Giô-Đanh. Cuối cùng, khi Phao-lô thấy Chúa Giê-su trong một khải tượng, ông được dạy phải giao một sứ điệp khác cho một dân khác. (Đọc tiếp …)

Phép Báp-têm bằng Nước Trọng Yếu cho Sự Cứu Rỗi?

Trong Công Vụ Các Sứ Đồ chương 10 có một câu chuyện về một người ngoại nghe được sứ điệp cứu rỗi trong ngôn ngữ của chính họ khi Phi-e-rơ đang rao giảng. Kinh Thánh viết rằng họ đã được nhận Thánh Linh (ấn chứng của lời hứa về sự sống đời đời) và sau đó họ xin được làm phép báp-têm bằng nước. Đó là ý nguyện riêng của họ để được nhận nghi lễ rửa mà người Do-thái vẫn thường làm. Hẳn nhiên, vì họ được nhận Thánh Linh trước, phép báp têm bằng nước không phải là điều kiện của sự cứu rỗi. (Đọc tiếp …)

Báp-têm trong Danh của Một hoặc Cả Ba Ngôi?

Một trong những vấn đề quan trọng gây nên sự ngăn cách giữa các Cơ-đốc Nhân -đến nỗi tạo nên những hệ phái- được đặt nền tảng trên việc danh ai phải được nhắc đến khi cử hành lễ báp-têm (“Nhân danh … tôi làm phép báp-têm cho …”). Có vài nơi trong sách Công Vụ nói đén sự làm phép “báp-têm trong danh Chúa Giê-su,” nhưng trong sách Ma-thi-ơ chúng ta được dạy “báp-têm trong danh Đức Chúa Cha, Con và Thánh Linh.” Nhưng điều đáng chú ý về danh ai được nhắc đến có thể được hiểu rõ ràng hơn qua cái nhìn của một người Do-thái. (Đọc tiếp …)

Kết Luận …

Để một Cơ-đốc Nhân sống một đời sống tâm linh lành mạnh, người đó phải được vững nền trên những chân lý quan trọng của Thánh Kinh. Buồn thay, nhiều người trong chúng ta chỉ lập đi lập lại điều họ đã nghe được từ những người có nhiều ảnh hưởng trên họ năm này qua năm kia thay vì tự mình đọc lấy để bíết lời Chúa cho chính mình -theo sát từ tiết hay văn mạch- rồi để Đức Thánh Linh hướng dẫn và bày tỏ ý nghĩa chân thực. Phép báp-têm phải được suy gẫm cẩn trọng sâu nhiệm hơn những truyền thống và sự giảng dạy trong hội thánh. (Đọc tiếp …)

Bài kế: Lịch Sử Phép Báp-têm

Nghi Nguyen

- Scripture quoted by permission. All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the NET Bible® copyright ©1996-2006 by Biblical Studies Press, L.L.C. All rights reserved.

Disclaimer: This is my own opinion on the topic, which does not necessarily reflect the church's theology, or beliefs of the individuals in it — Nghi Nguyen

Filed under: , and

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *