HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM <br /><span style='font-size: 0.7em; font-style: italic; margin-left: 30px;'>San Francisco, California</span>

HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM
San Francisco, California

Dưới đây là một số những bài viết nhắm vào những đoạn hoặc ý niệm trong Kinh Thánh thường bị giải thích sai lạc.

Dĩ nhiên có một số đoạn Kinh thánh khó hiểu đòi hỏi kiến thức về bối cảnh lịch sử và văn hóa, nhưng cũng có dủ những chân lý nền tảng rõ rệt dễ hiểu hầu người tín hữu có thể dựa vào đó mà sống suốt cuộc đời. Tôi thích dùng sự so sánh với một mặt phẳng được xác định bởi ba điểm. Hãy gọi đây là mặt phẳng chân lý. Trong Kinh Thánh chứa đựng rất nhiều hơn chỉ 3 điểm chân lý để xác định chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta thường kiểm soát những nhận thức, hoặc phân tích, dùng các điểm đó thì chúng ta không thể nào hiểu sai lời viết trong Kinh Thánh. Và khi đó chúng ta thấy các điểm đều qui về một hướng: Chúa Giê-su.