Phúc Âm Giăng

Giới thiệu loạt bài học theo phúc âm Giăng.

Mời Các Bạn Đến Học Chung

Phúc Âm Giăng thường được dùng cho người mới hoặc chưa tin Chúa, nhưng đây là một thử thách lớn vì phần lớn nội dung vẫn còn nằm trong phạm vi Cựu Ước. Hầu hết những sự dạy dỗ của Chúa Giê-su, nhất là các ngụ ngôn, đều mang những ý nghĩa ẩn dấu. Nhưng đây không phải là một trở ngại cho chúng ta, vì lớp này đã được trang bị với những chân lý nền tảng qua những thư tín của Phao-lô, để có thể hiểu được những điều Chúa Giê-su nói trước trong ẩn ý về một tương lai sau khi Ngài chịu đóng đinh.

Sách Giăng

Nghi Nguyen

- Scripture quoted by permission. All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the NET Bible® copyright ©1996-2006 by Biblical Studies Press, L.L.C. All rights reserved.

Disclaimer: This is my own opinion on the topic, which does not necessarily reflect the church's theology, or beliefs of the individuals in it — Nghi Nguyen

Filed under: , and