Sách Hê-bơ-rơ

Giới thiệu loạt bài học theo sách Hê-bơ-rơ.

Mời Các Bạn Đến Học Chung

Sách Hê-bơ-rơ, nằm trong phần Tân Ước của Kinh Thánh, là một tác phẩm đáng chú ý và sâu sắc về thần học, nhắm vào những tín hữu gốc Do Thái trong hội thánh ban đầu. Mặc dù tác giả của Hê-bơ-rơ vẫn giữ tính cách nặc danh, nhưng văn bản này nổi tiếng vì sự nhấn mạnh về sự siêu việt của Chúa Giê-su Christ và Giao Ước Mới so với Giao Ước Cũ và các truyền thống tôn giáo Do Thái.

Hê-bơ-rơ đóng vai trò giải thích sự chuyển đổi từ Tân sang Cựu Ước, đối chiếu quyền năng biến đổi của Chúa Giê-su, trong vai trò thầy tế lễ cao cả nhất và là Đấng làm trọn những lời hữa của Đức Chúa Trời, với truyền thống của Do-thái giáo. Sách này trình bày cách hùng hồn sự siêu việt của Đấng Christ, mô tả Ngài là Đấng trung bảo của một giao ước siêu việt hơn và là con đường tối hậu đưa đến sự cứu rỗi. Trong suốt những chương của sách, Hê-bơ-rơ mang đến những chân lý nền tảng sâu nhiệm, những ứng dụng thực tiễn và khích lệ cho người đọc, nhấn mạnh tầm quan trọng của đức tin và đức tính kiên trì trước những thử thách.

Sách này, với góc nhìn độc đáo và sâu sắc về vai trò của Chúa Giê-su trong niềm tin, vẫn là một nguồn cảm hứng và hiểu biết tâm linh cho những tín hữu muốn tìm hiểu sâu xa hơn về mối quan hệ giữa Giao Ước Cũ và Giao Ước Mới trong bối cảnh niềm tin của họ.

Sách Hê-bơ-rơ

Nghi Nguyen

- Scripture quoted by permission. All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the NET Bible® copyright ©1996-2006 by Biblical Studies Press, L.L.C. All rights reserved.

Disclaimer: This is my own opinion on the topic, which does not necessarily reflect the church's theology, or beliefs of the individuals in it — Nghi Nguyen

Filed under: , and